voor ouders

De Lispeltuut is een jenaplanschool: samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap, waarin kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen. Dat ouders een belangrijk deel van onze school uitmaken blijkt wel uit het volgende: de zoekterm 'ouders' in de schoolgids geeft ruim 100 hits.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat ouders ook betrokken worden bij het (inhoudelijk) vormgeven van de Lispeltuut. Naar hun stem wordt geluisterd en van de ideeën en ondersteunende activiteiten wordt graag gebruik gemaakt. Samen school maken vormt een wezenlijke basis voor ons beleid. Sleutelbegrippen bij ouderbetrokkenheid zijn dan ook: gezamenlijke verantwoordelijkheid, bondgenootschap, loyaliteit, openheid en wederzijds vertrouwen.

Ouderhulp

Een groot aantal ouders staat het team in allerlei situaties bij. Ouders helpen bijvoorbeeld bij: het lezen, excursies, afscheid 8e jaars, creatieve activiteiten, theaterbezoek, Borgbieb, luizencontrole, sport- of speldag, sportevenementen, klussen, administratie, ... en nog veel meer. Oproepen voor hulp doen we via de website: Pluk-je-hulp, maar u kunt natuurlijk altijd bij ons terecht.

Op deze pagina verzamelen we linkjes die voor ouders interessant zouden kunnen zijn.

rijksoverheid - basisonderwijs

PO-Raad

onderwijsinspectie

scholen op de kaart (Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Lispeltuut. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.)

CJG Lelystad (jeugdzorg)

Snap je kind (informeert ouders over het aanbod van taal en rekenen in groep 1 t/m 8. Als je weet wat je kind leert, kun jij je kind beter steunen en vooruit helpen. Je kind voelt zich begrepen en ontwikkelt zich beter.)

Stichting Leergeld (kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten)

jeugdsportfonds (Het Jeugdsportfonds Lelystad geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Lelystad de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)

jeugdcultuurfonds (De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen.Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)

PP stamgroepavond onderbouw 2019-2020
stamgroepavond middenbouw presentatie 2017-2018
stamgroepavond bovenbouw presentatie 2016-2017

Leerplicht en verlof:

Ouders van leerlingen tussen 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op een school. Leerlingen moeten de school ook regelmatig bezoeken. (In de praktijk gaan vrijwel alle kinderen in Nederland vanaf hun 4e verjaardag volledig naar school.)

De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Van alle kinderen houden we op De Lispeltuut eventuele absentie nauwkeurig bij in ParnasSys. Daar maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeloorloofd verlof.

Als een kind wegens ziekte of een andere reden niet naar school kan, moet de ouder dit voor schooltijd melden, met reden. We nemen contact met u op, als u niet tijdig meldt.

Zonder gegronde reden noteren we ongeoorloofd verzuim.

Verlof? Er is slechts een beperkt aantal mogelijkheden om verlof te krijgen. Komt u eerst even langs, dan kunnen we de reden voor te verwachten schoolverzuim met elkaar bespreken.

extra vakantie aanvragen wegens werk:

Sommige beroepen brengen met zich mee dat ouders soms geen vakantie op kunnen nemen in de reguliere schoolvakanties. Ouders kunnen dan een verzoek indienen bij de directeur voor verlof. Daartoe moet een werkgeversverklaring worden ingeleverd (een standaard formulier vindt u hieronder).

Het gebeurt nog vaak dat de werkgeversverklaring niet volledig/goed ingevuld is. Zorg daarom dat u de juiste gegevens opneemt. De werkgever moet verklaren dat de werknemer in alle schoolvakanties géén 2 weken aansluitend verlof kan krijgen. Voor de actuele situatie op De Lispeltuut geldt dan dus dat de werknemer geen verlof kan krijgen in de kerstvakantie en in de meivakantie en in de zomervakantie. In die vakanties hebben de kinderen namelijk 2 weken achtereen vrij.

2017-09 aanvraagformulier verlof.pdf
2017-09 Informatiebrochure gemeente Lelystad - leerplicht en verlof.pdf

Hoofdluis? Kammen maar.

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. Op De Lispeltuut controleren ouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten.

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen nagekeken op hoofdluis. Hoofdluis is geen ziekte, heeft niets te maken met hygiëne, het is alleen erg vervelend als je dat hebt. Hoofdluis is heel besmettelijk en verspreidt zich gemakkelijk onder kinderen.

Bij voorbaat dank voor de medewerking, de ouders van het hoofdluisteam.

zie ook: RIVM over hoofdluis.

Stamgroepavond onderbouw 2020-2021
stamgroepavond middenbouw presentatie 2020-2021 WEBSITE
Stamgroepavond bovenbouw 2020-2021