voor ouders

De Lispeltuut is een jenaplanschool: samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap, waarin kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen. Dat ouders een belangrijk deel van onze school uitmaken blijkt wel uit het volgende: de zoekterm 'ouders' in de schoolgids geeft ruim 100 hits. 

Het is voor ons vanzelfsprekend dat ouders ook betrokken worden bij het (inhoudelijk) vormgeven van de Lispeltuut. Naar hun stem wordt geluisterd en van de ideeën en ondersteunende activiteiten wordt graag gebruik gemaakt. Samen school maken vormt een wezenlijke basis voor ons beleid. Sleutelbegrippen bij ouderbetrokkenheid zijn dan ook: gezamenlijke verantwoordelijkheid, bondgenootschap, loyaliteit, openheid en wederzijds vertrouwen.

Ouderhulp

Een groot aantal ouders staat het team in allerlei situaties bij. Ouders helpen bijvoorbeeld bij: het lezen, excursies, afscheid 8e jaars, creatieve activiteiten, theaterbezoek, Borgbieb, luizencontrole, sport- of speldag, sportevenementen, klussen, administratie, ... en nog veel meer. Oproepen voor hulp doen we via de website: Pluk-je-hulp, maar u kunt natuurlijk altijd bij ons terecht.

Op deze pagina verzamelen we linkjes die voor ouders interessant zouden kunnen zijn.

rijksoverheid - basisonderwijs

PO-Raad

onderwijsinspectie

scholen op de kaart (Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Lispeltuut. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.)

CJG Lelystad (jeugdzorg)

Snap je kind (informeert ouders over het aanbod van taal en rekenen in groep 1 t/m 8. Als je weet wat je kind leert, kun jij je kind beter steunen en vooruit helpen. Je kind voelt zich begrepen en ontwikkelt zich beter.)

Stichting Leergeld (kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten)

jeugdsportfonds (Het Jeugdsportfonds Lelystad geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Lelystad de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)

jeugdcultuurfonds (De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen.Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)

Stamgroepavond onderbouw 2021-2022
stamgroepavond middenbouw presentatie 2017-2018
stamgroepavond bovenbouw 2022-2023

Leerplicht en verlof:

Ouders van leerlingen tussen 5 en 16 jaar moeten hun kinderen inschrijven op een school. Leerlingen moeten de school ook regelmatig bezoeken. (In de praktijk gaan vrijwel alle kinderen in Nederland vanaf hun 4e verjaardag volledig naar school.)

De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Van alle kinderen houden we op De Lispeltuut eventuele absentie nauwkeurig bij in ParnasSys. Daar maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeloorloofd verlof. Deze administratie wordt sinds 2022 automatisch uitgewisseld met het Register OnderwijsDeelnemers en (dus) met de leerplichtambtenaar..

Als een kind wegens ziekte of een andere reden niet naar school kan, moet de ouder dit voor schooltijd melden, met reden. We nemen contact met u op, als u niet tijdig meldt.

Zonder gegronde reden noteren we ongeoorloofd verzuim. 

Verlof? Er is slechts een beperkt aantal mogelijkheden om verlof te krijgen. Komt u eerst even langs, dan kunnen we de reden voor te verwachten schoolverzuim met elkaar bespreken. 

extra vakantie aanvragen wegens werk:

Sommige beroepen brengen met zich mee dat ouders soms geen vakantie op kunnen nemen in de reguliere schoolvakanties.  Lees ook hier. Ouders kunnen dan een verzoek indienen bij de directeur voor verlof. Daartoe moet een werkgeversverklaring worden ingeleverd (een standaard formulier vindt u hieronder).

Het gebeurt soms dat de werkgeversverklaring niet volledig/goed ingevuld is. Zorg daarom dat u de juiste gegevens opneemt. De werkgever (of zelfstandige of zzp'er) moet verklaren dat de werknemer in alle schoolvakanties géén 2 weken aansluitend verlof kan krijgen. Voor de actuele situatie op De Lispeltuut geldt dan dus dat de werknemer geen verlof kan krijgen in de kerstvakantie én in de meivakantie én in de zomervakantie. In die vakanties hebben de kinderen namelijk 2 weken achtereen vrij.

Therapie, logopedie, zwemles.. 

Voor leerlingen die om fysieke of psychische redenen voor een bepaalde periode niet volledig kunnen deelnemen aan (alle) onderwijstijd kan onder bepaalde voorwaarden bij de inspectie ontheffing voor de minimum onderwijstijd worden aangevraagd. Hiervoor geldt de maatwerkregeling die aan strenge vereisten is gebonden.  Leest u ook dit bericht van de onderwijsinspectie.

Natuurlijk is díe therapie, díe logopedie en ook díe zwemles hartstikke belangrijk. Maar het mag niet onder schooltijd. Dus als de therapeut, de logepedist of het sportbedrijf meldt dat er alleen onder schooltijd tijd is.. moet uw kind op de wachtlijst tot er na schooltijd tijd is.

2017-09 aanvraagformulier verlof.pdf
2017-09 Informatiebrochure gemeente Lelystad - leerplicht en verlof.pdf

Hulp voor uw kind.

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat zij alleen van school mogen verzuimen als daar gewichtige redenen voor zijn. Dat staat beschreven op onze website.  Alle aanvragen voor verlof moet u indienen bij de directeur van de school: Hans Vos, 06-14398888 (bij voorkeur via WhatsApp). Ook bij een 4-jarige. Een melding van afwezigheid wegens ziekte ook graag melden bij Hans en niet direct bij de leraar. 

Op school proberen wij kinderen hulp te geven waar dat nodig is. Dat gebeurt meestal gewoon in de klas. Momenteel hebben we, dankzij de NPO-gelden,  de luxe van extra leraren in de school, zodat we meer begeleiding kunnen bieden. Dat organiseren we in en buiten de stamgroep. Individueel en in groepjes. Ook hebben we diverse (betaalde) vrijwilligers in de school, die ons helpen de ondersteuning goed te regelen. Daarnaast zijn er soms specialisten in de school voor zeer specifieke hulp. Zo is er elke week een begeleider van Kentalis in de school, onder schooltijd, met een enkel kind aan het werk.

Voor diverse kinderen is er soms hulp nodig buiten de school. Dan zoeken we, zo mogelijk samen met ouders, naar een geschikte therapie of behandeling. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om te ondersteunen bij de cognitieve, sociaal-emotionele, fysieke, motorische ontwikkeling. Deze hulp vindt dan vooral buiten schooltijd plaats. Alleen bij wijze van uitzondering kan dergelijke ondersteuning, incidenteel, plaatsvinden onder schooltijd. Daartoe dient u een aanvraag in te dienen bij de directeur. 

We willen er nadrukkelijk op wijzen dat het erg onwenselijk is om van school te verzuimen voor een therapie. Wilt u dat ook aangeven bij een therapeut of behandelaar als u overlegt over data en tijden voor zo'n externe therapie. 

Organisatie van zorg voor de jeugd in Lelystad:

Zoals u wellicht weet is op 1 juli 2021 het lokaal jeugdstelsel in Lelystad gewijzigd en zijn Lisa en JEL (Jeugd Lelystad) gestart. In oktober ontvangt u meer informatie over het jeugdstelsel en de wijzigingen. Het is goed om te benadrukken dat de gebruikelijke routes in de kinderopvang en school niet veranderd zijn. Ouders en professionals kunnen via de volgende routes informatie, advies en hulp vragen:

Nieuw:

Lisa – de plek voor informatie en advies over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling

Wij zijn er voor alle ouders, kinderen en professionals in Lelystad. Bij Lisa helpen we je bij vragen en geven tips over opvoeden, trainingen en actuele onderwerpen, zoals weerbaarheid, scheiding of druk gedrag. Wij zijn er ook voor professionals die werken met ouders en kinderen, om mee te denken en samen te kijken naar de mogelijkheden. Je kunt ons hiervoor mailen, maar ook gebruik maken van de casuïstiek besprekingen. 

Voor meer informatie: www.lisalelystad.nl , 088-0029922 (24/7 bereikbaar), info@lisalelystad.nl 

Jeugdprofessional huisarts

Ouders/verzorgers kunnen natuurlijk ook bij de huisarts terecht. Bij de volgende huisartsenpraktijken is een jeugdhulpprofessional aanwezig: Huisartsengroep De Heelhoek – Huisartsen Pauwendaal - Gezondheidscentrum Waterwijk - Huisartsenpraktijk ’t Woud - Huisartsenpraktijk Warande - Huisartsenpraktijk Mangard - Huisartsenpraktijk de Kameleon.

JEL – Toegang en regie specialistische jeugdhulp

Soms zijn de problemen zo groot of specifiek dat er specialistische hulp nodig is. Vanaf 1 juli 2021 verzorgt JEL de toegang en regie tot specialistische jeugdhulp in Lelystad. JEL verleent zelf geen hulp, maar onderzoekt wat de juiste hulp of ondersteuning is voor ouder/verzorger. Een aanvraag voor specialistische jeugdhulp moet altijd worden gedaan door de ouder met gezag of de voogd.

Voor meer informatie: www.jeugdlelystad.nl, 0320-215144 (van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur), info@jeugdlelystad.nl, Botter 11-49, 8232 JS Lelystad

Nieuwe aanbieders jeugdhulp

Per 1 juli 2021 heeft de gemeente Lelystad met verschillende aanbieders nieuwe overeenkomsten voor het verlenen van lokale jeugdhulp afgesloten voor een periode van vijf jaar. Voor Jeugd GGZ (Instellingen) en FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is de aanbesteding opgeschort i.v.m. bezwaar en zijn de huidige contracten langer gecontinueerd. Alle voor 1 juli 2021 afgegeven beschikkingen worden door de huidige zorgverlener voortgezet tot aan de einddatum, zoals staat vermeld in de afgegeven beschikking. De gecontracteerde aanbieders vindt u op de website.

U moet bedenken dat uw kind zindelijk (informatie) moet zijn als het naar school gaat.

Bange_kinderen_folder_ouders_def.pdf