voor ouders

De Lispeltuut is een jenaplanschool: samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap, waarin kinderen, medewerkers en ouders zich thuis voelen. Dat ouders een belangrijk deel van onze school uitmaken blijkt wel uit het volgende: de zoekterm 'ouders' in de schoolgids geeft ruim 100 hits.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat ouders ook betrokken worden bij het (inhoudelijk) vormgeven van de Lispeltuut. Naar hun stem wordt geluisterd en van de ideeën en ondersteunende activiteiten wordt graag gebruik gemaakt. Samen school maken vormt een wezenlijke basis voor ons beleid. Sleutelbegrippen bij ouderbetrokkenheid zijn dan ook: gezamenlijke verantwoordelijkheid, bondgenootschap, loyaliteit, openheid en wederzijds vertrouwen.

Ouderhulp

Een groot aantal ouders staat het team in allerlei situaties bij. Ouders helpen bijvoorbeeld bij: het lezen, excursies, afscheid 8e jaars, creatieve activiteiten, theaterbezoek, Borgbieb, luizencontrole, sport- of speldag, sportevenementen, klussen, administratie, ... en nog veel meer. Oproepen voor hulp doen we via de website: Pluk-je-hulp, maar u kunt natuurlijk altijd bij ons terecht.

Op deze pagina verzamelen we linkjes die voor ouders interessant zouden kunnen zijn.

rijksoverheid - basisonderwijs

PO-Raad

onderwijsinspectie

scholen op de kaart (Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Lispeltuut. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.)

CJG Lelystad (jeugdzorg)

Snap je kind (informeert ouders over het aanbod van taal en rekenen in groep 1 t/m 8. Als je weet wat je kind leert, kun jij je kind beter steunen en vooruit helpen. Je kind voelt zich begrepen en ontwikkelt zich beter.)

Stichting Leergeld (kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten)

jeugdsportfonds (Het Jeugdsportfonds Lelystad geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Lelystad de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)

jeugdcultuurfonds (De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen.Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)

stamgroepavond onderbouwpresentatie 2017-2018
stamgroepavond middenbouw presentatie 2017-2018
stamgroepavond bovenbouw presentatie 2016-2017

In de meeste gevallen hoeft u geen formulier in te vullen. Er is tenslotte slechts een beperkt aantal mogelijkheden om verlof te krijgen, Komt u eerst even langs, dan kunnen we de reden voor schoolverzuim met elkaar bespreken.

uit de schoolgids - extra vakantie aanvragen wegens werk:

Sommige beroepen brengen met zich mee dat ouders soms geen vakantie op kunnen nemen in de reguliere schoolvakanties. Ouders kunnen dan een verzoek indienen bij de directeur voor verlof. Daartoe moet een werkgeversverklaring worden ingeleverd (een standaard formulier kunt u ophalen bij meester Hans).

Het gebeurt nog vaak dat de werkgeversverklaring niet volledig/goed ingevuld is. Zorg daarom dat u de juiste gegevens opneemt. De werkgever moet verklaren dat de werknemer in alle schoolvakanties géén 2 weken aansluitend verlof kan krijgen. Voor de actuele situatie op De Lispeltuut geldt dan dus dat de werknemer geen verlof kan krijgen in de kerstvakantie en in de meivakantie en in de zomervakantie. In die vakanties hebben de kinderen namelijk 2 weken achtereen vrij.


2017-09 aanvraagformulier verlof.pdf
2017-09 Informatiebrochure gemeente Lelystad - leerplicht en verlof.pdf

Hoofdluis? Kammen maar.

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. Op De Lispeltuut controleren ouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.

Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten.

Na elke schoolvakantie worden alle kinderen nagekeken op hoofdluis. Hoofdluis is geen ziekte, heeft niets te maken met hygiëne, het is alleen erg vervelend als je dat hebt. Hoofdluis is heel besmettelijk en verspreidt zich gemakkelijk onder kinderen.

Bij voorbaat dank voor de medewerking, de ouders van het hoofdluisteam.

zie ook: RIVM over hoofdluis.

Het ondersteuningsteam:

Gezamenlijk zorgen we voor een sterke pedagogische basis in Lelystad voor alle kinderen en hun opvoeders, door per stadsdeel en school te zorgen voor een efficiënt werkend Ondersteuningsteam (OT), bestaande uit de directeur, intern begeleider, leerkracht, orthopedagoog, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. De verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening is sterk, kort en laagdrempelig, waarin de jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker als JGT-consulent de schakel zijn naar specialistische hulpverlening als dit nodig is.

Onze leidende principes

 1. Gelukkig zijn de meeste kinderen gezond en groeien zij in een veilige (leer)omgeving op.
 2. Er wordt altijd met in plaats van over elkaar gepraat.
 3. Krachten worden gebundeld.
 4. Bouwen op kracht en succes.
 5. Ouders en professionals zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het tijdig signaleren en inschatten van onderwijs- en zorgbehoeften.
 6. Het sociaal netwerk doet mee.

In het schooljaar 2017-2018 staan data gepland waarop het ondersteuningsteam bij elkaar komt op de Lispeltuut. Maar tussendoor zijn wij ook bereikbaar voor vragen.

Merel de Vries – orthopedagoog Zien in de klas Vanuit ZIEN in de Klas ben ik schoolbegeleider / orthopedagoog op De Lispeltuut. Bij ZIEN in de Klas richten we ons op het meebouwen aan een sterke basis binnen de klas en de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Ik kan betrokken zijn bij uw kind als er bijvoorbeeld vragen zijn over de beste aanpak in de klas. Dan heeft de leerkracht vaak al met u en de intern begeleider gesproken. Maar dan kunnen er alsnog vragen blijven liggen over de onderwijsbehoeften van het kind. Dat kan een vraag zijn zoals; ‘ Wat heeft Pietje nodig zodat hij meteen na de instructie aan het werk gaat?’. Hier is niet altijd een kant en klare oplossing voor en soms betekent dit dat ik eens ga kijken in de klas (observatie). Vervolgens ga ik met u, de leerkracht en de intern begeleider in gesprek over de onderwijsbehoeften en wat dit betekent voor het handelen in de klas. Met als doel om de leerling optimaal te kunnen laten profiteren van het aanbod binnen school.

Laura Beerstra – schoolmaatschappelijk werk

Vanuit Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland ben ik als schoolmaatschappelijk werker betrokken bij de Lispeltuut. Als schoolmaatschappelijk werker kan ik met ouders en school mee denken en ondersteuning bieden. Ook geef ik informatie en advies bijvoorbeeld over de mogelijkheden van specialistische hulpverlening. Bij de hulpverlening van schoolmaatschappelijk werk kunt u denken aan hulp/advies bij: opvoedingsproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders in de opvoeding en helpt hen de problemen op te lossen en komt waar mogelijk op huisbezoek. Naast deze problemen kan schoolmaatschappelijk werk ook op andere gebieden ondersteunen. Er kan bijvoorbeeld iets aan de hand zijn in de relatie van de ouders waarmee het kind ook te maken heeft, bijvoorbeeld wanneer ouders uit elkaar gaan. Of er zijn problemen met andere kinderen in het gezin of in de buurt. Naast de hulp aan ouders en kinderen, geeft schoolmaatschappelijk werk advies en ondersteuning aan de leerkrachten/intern begeleider(s). Ook worden er vanuit MDF verschillende trainingen georganiseerd voor ouders en kinderen.

SMW Lelystad docx

Martine de Boersociaal verpleegkundige JGZ Flevoland Als verpleegkundige, voeren mijn team en ik de preventief gezondheidsonderzoeken in groep 2 en 7 uit. Ik beantwoord vragen van ouders en scholen over groei en ontwikkeling van kinderen, maar ook vragen over opvoeden, gedrag, verzorging en leefstijl. Vanuit die achtergrond ben ik lid van het ondersteuningsteam op school.

De jeugdgezondheidzorg vaccineert de 9-jarigen tegen DTP/BMR en 12-jarige meisjes tegen HPV. Verder organiseren we cursussen en themabijeenkomsten over bijvoorbeeld gezonde voeding of de seksuele ontwikkeling.

088-0029920 / 0657938278 , m.deboer@ggdflevoland.nl

Geplaatst di 8 mei 2018

Nieuwe website voor Jeugd- en Gezinsteam Lelystad

De nieuwe website voor het Jeugd en Gezinsteam (JGT) Lelystad, www.jgtlelystad.nl, is online. Het is een volledig nieuwe website met informatie over onder andere opvoeden, ouderschap, gedrag en over het omgaan met een (echt)scheiding.

Samen met jongeren en gezinnen

Het Jeugd en Gezinsteam Lelystad richt zich op preventie, ondersteuning en jeugdhulp voor jongeren en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsvragen. De professionals van het Jeugd en Gezinsteam zijn er voor jongeren en gezinnen die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Zij helpen je graag verder bij problemen op school, bij scheidingsvragen en bij opvoeden. Zij denken met je mee, geven je advies of begeleiding, zodat je weer verder kunt. Kijk op de www.jgtlelystad.nl voor meer informatie.

Nieuwe website

Voorheen konden alle inwoners en professionals terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen rondom jeugd en gezin. Veel informatie van deze website is onderdeel geworden van de nieuwe website onder het thema opgroeien en opvoeden. Het CJG is niet langer apart georganiseerd. De instellingen die aan het CJG verbonden waren, werken nu in een samenwerkingsverband met het Jeugd en Gezinsteam.

Eén telefoonnummer: 088-0029922

Een vraag over opvoeden en opgroeien? Bel dan met 088-0029922, dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar. Op de www.jgtlelystad.nl lees je tips, ervaringen en meer informatie voor wat het JGT voor jou kan betekenen.

Geplaatst 1 september 2017

Basisschoolleerlingen uit Lelystad kunnen weer gebruik maken van ‘voordelig zwemmen op een studiedag’ in Sportcentrum De Koploper!

Dit blijkt al jaren een daverend succes te zijn. Daarom willen wij ook voor komend schooljaar de kinderen van uw school tijdens de studiedagen voor een speciaal tarief én met extra spelelementen in het water laten zwemmen in Sportcentrum De Koploper.

Het speciale studiedagentarief is € 3,00. Uw basisschoolleerlingen ontvangen daarmee 25% korting op het reguliere dagtarief.

Marco van de Water, hoofd Exploitatie van Sportbedrijf Lelystad

Onze studiedagen zijn doorgegeven aan De Koploper:

vr 20-10-2017, vr 01-12-2017, ma 04-12-2017, ma 05-02-2018, vr 23-02-2018, do 29-03-2018, ma 18-06-2018


In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Ook op uw school zullen ongetwijfeld kinderen zitten die hiermee te maken hadden, hebben of krijgen. Uit eerder onderzoek weten we dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook problemen op school laten zien. Zo hebben ze op school o.a. een grotere kans op lage cijfers, blijven ze vaker zitten en gaan ze ook vaker achteruit in schoolniveau. De mate waarin kinderen na scheiding problemen ervaren verschilt van kind tot kind. Met ons onderzoek zijn we op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen. In het kort willen we graag beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen. Deze informatie kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op onze website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl en met eventuele vragen kunt u ook altijd contact opnemen via e-mail (gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl) of telefoon (030 – 253 11 96).

Met vriendelijke groet,

 • Prof. dr. Maja Dekovic
 • Prof. dr. Susan Branje
 • Dr. Inge van der Valk
 • Rianne van Dijk, MSc.
 • Sandra den Otter, MSc.

Onderzoeksproject 'Gezinsrelaties na Scheiding' | www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl | Child and Adolescent Studies (CAS) | Universiteit Utrecht | Van Langeveldgebouw, kamer E2.35 | +31 30 253 1196