gerealiseerde

verbeterplannen

Kwaliteit en knelpunten

De Lispeltuut staat goed bekend en voelt als een fijne school voor kinderen, ouders en leraren. We werken intensief samen met onze ouders en zijn trots op hoe we al 22 jaar Lispeltuut zijn. Ons stabiele lerarenteam zoekt voortdurend naar de beste oplossing voor de kinderen in hun groep. Daarbij zoeken we hulp bij elkaar, onze IB'ers, vrijwilligers en extern deskundigen.Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

Er zijn echter ook knelpunten:

Toch hebben we een grote ambitie voor de komende jaren: Behouden wat we nu hebben. Als dat lukt, zijn we zeer tevreden.

gerealiseerde verbeterplannen 2022-2023

 2022-2023:

doorlopende plannen:

plan

gehele

TEAM

Voor het 2e jaar ontvangen we NPO-gelden. Wij nemen hiervoor extra leraren aan, zodat andere leraren ambulant kunnen zijn:

bestedingsplan NPO

Schoolscan juni 2021 t.b.v. NPO 2021-2023

én Klasse(n)kracht - met RESPECT voor de klas, is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de school en de klas actief te begeleiden. Het biedt een werkwijze om vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.

8-10 dagdelen in 3 jaar. Planning jaar 1:

Specialisten in opleiding: Dorien en MirjamB. 

majoor:

Hans

CHECK NPO

⇒ tussen februari 2022:  de uitvoer van de plannen kwam lelijk in de knel. 

CHECK NPO

⇒ tussen juni 2022 en februari 2023:  

⇒ tussen juni 2023:

Dorien en MIrjam zijn specialist Klassenkracht en zullen ons door CHECK Klassenkracht

⇒ tussen februari 2022:  

⇒ tussen mei 2022: 

⇒ tussen februari 2023: 

⇒ tussen juni 2023:

plan

gehele

TEAM

oriëntatie op leerlingvolgsysteem, met name DIA-LVS

Het huidige leerlingvolgsysteem (CITO) is niet voldoende afgestemd op onze wensen. We hebben de keus uit meerder systemen. O.a. IEP, DIA-LVS, ParnasSys, Boom... We willen dit jaar in elk geval verder kijken naar DIA-LVS. Op de studiedag van 9 oktober 2020 komen vertegenwoordigers uitleg geven over de werking. Het team beslist daarna of we hiermee verder willen.

majoor:

Dorien

CHECK

⇒ tussen augustus - oktober 2021: 

Op de studiedag (9-10-2020)  kwam Tineke van Eerden van DIA een presentatie geven over dit adaptieve LOVS. We zien veel mooie kanten. Veel keuzes te maken.. We komen er op terug.

⇒ studiedag ma 23 november 2020: enquête uitgezet onder collega's. Wat willen we?

⇒ 10 december 2020: ruim 80% kiest voor 'Zou ik het liefst willen gaan werken met het LOVS van DIA'. Implementatie wordt voorbereid!

⇒  studiedag maandag 4 januari 2021: Dorien en Mirjam B bereiden de implementatie van DIA voor.

⇒ tussen april 2021: 

Dorien en Mirjam hebben vr 16 april een overleg met DIA.

⇒ eind juni 2021: 

⇒ december 2021: 

⇒ februari 2022: 

⇒ juni 2022: 

⇒ tussen februari 2023: 

⇒ tussen juni 2023:

plan van

BOBO

Afstemming leeraanbod in de bovenbouw - start augustus 2018

We willen zorgen voor meer eenheid binnen de bovenbouw op verschillende vakgebieden. Een aantal vakgebieden is de afgelopen jaren al behandeld (creatief taal, spelling, zinsontleding/ woordbenoeming). Dit jaar in ieder geval topografie. Wellicht nog andere vakgebieden. 

majoor

Yvonne

2021-2022

Oscar

Annet

CHECK 

⇒ tussen januari 2018:

afstemming leeraanbod in de bovenbouw → meer afstemming in de verschillende bovenbouwgroepen: vakgebieden spelling, creatief taal, zinsontleding/ woordbenoeming voorgaande jaren behandeld. Dit jaar topografie op de planning: op dezelfde manier aanbieden. De manier waarop kan nog eens over nagedacht worden: niet steeds op dezelfde manier. 

⇒ juni 2018:

Dit jaar paar keer op de agenda gezet tijdens bouwvergaderingen. Vooral op het gebied van topografie en de manier van toetsen. Er is een linkje op de website (thuiswerk) waardoor kinderen thuis ook kunnen oefenen/ leren. Methode van toetsen: over gehad. Er is een rooster gemaakt, zodat alle bovenbouwgroepen dezelfde toetsen afnemen per leerjaar. Kopietjes van leren voor de toets hoeven nu ook niet meer gemaakt te worden, alles is terug te vinden op de website. Wordt gebruikt door leerlingen.

Act 2018-2019: Voortzetten. Misschien techniek/ natuur/ geschiedenis?.

⇒ juli 2019: 

We zijn verder gegaan met de afstemming en maken van nieuwe toetsen voor topografie. Dat is nu praktisch klaar (Ilse?). Ook hebben we veel uitgewisseld over hoe we rekenen in doelen en hebben allemaal bij elkaar gekeken middels collegiale consultatie. 

Act 2019-2020: Verder met: afstemming/ ontwikkeling op het gebied van geschiedenis, (digitale) portfolio’s, nieuwskring, flexibele werkplekken, spelvormen bij het leren, taakspel. 

⇒ tussen februari 2020:  Aandacht gegeven aan de nieuwskring, geschiedenis en de flexibele werkplekken. Bovenstaand doel blijft nog staan.

⇒ eind juni 2020:  I.v.m. Corona geen nieuwe onderdelen aangepakt. We willen ons komend jaar gaan richten op het taalonderwijs in de bovenbouw. Wat doen we? Wat missen we? Is er meer/ een andere aanpak en/of materialen nodig?

⇒ tussen februari 2022:  Vanuit de DIA-toets (DIA-spel) bleek er onvoldoende aanbod geweest te zijn op het gebied van begrippen en interpunctie. Dit is iets wat meer en systematischer de aandacht verdient. De bovenbouw heeft hier in de bouwvergadering al over gesproken en zal het aanbod uitbreiden.

Aan de hand van de doelen uit het boek 'Van kerndoel naar referentieniveau' breidt de bovenbouw het aanbod uit. Er zijn 3 bouwvergaderingen gepland om hier gezamenlijk naar te kijken. 

Inhoud van de uitbreiding taalaanbod n.a.v. DIA-spel: Interpunctie, hoofd- en bijzinnen, lijdende zinnen en bedrijvende zinnen.

⇒ tussen februari 2023: De bovenbouw gaat het taalaanbod inhoudelijk meer delen en afstemmen. O.a. onderwerpen als 'interpunctie' en 'begrippen'. We gebruiken de inhoud van de DIA-toetsen daarvoor als leidraad, maar: we willen voorkomen dat de toetsonderdelen alles-bepalend worden voor de lesinhoud.

⇒ tussen juni 2023: Vanaf nu borgen, vasthouden, uitbreiden.

plan van

MIBO

Taal  middenbouw - start augustus 2018

We willen meer denken in doelen op het gebied van (creatief) taal. We gaan leerdoelen op taalgebied specificeren en we ontwikkelen/ zoeken naar bijpassend materiaal. Waar het kan, maken we een koppeling met ons spellingonderwijs. 

majoor

Tinke

vanaf 2020

Relinde

CHECK 

⇒ tussen januari 2018:

Tinke is bezig om doelen te bekijken op het gebied van creatief taal. Wat moeten de kinderen kunnen aan het einde van de middenbouw en hoe werken we hier naar toe? Zo kun je taal en spelling ook wat meer aan elkaar koppelen. Dit loopt, in ontwikkeling. Heeft ook zijn tijd nodig. 

Act 2018-2019: We gaan verder.. 

⇒ tussen februari 2019: 

⇒ juli 2019: Tinke heeft voorwerk verricht. De leerlijnen TULE/SLO zijn uitgeplozen. De Jenaplan taaldoelen vanuit de ‘Dat PLus’ zijn bestudeerd. Met collega-scholen wordt materiaal uitgewisseld. Door hoge zorgdruk in de middenbouw dit jaar besloten om begin volgend schooljaar samen te starten. Geadviseerd wordt om kleine stapjes te maken. 

Act 2019-2020: We gaan ermee verder.

⇒ tussen februari 2020: moet verder uitgewerkt worden. We controleren of het aanbod voldoet aan de kerndoelen.

⇒ studiedag 4 januari 2021: Relinde neemt ons mee in de diverse mogelijkheden. Een schoolbrede aanpak. Methodisch of Levend Taalonderwijs. Dat laatste spreekt het ons het meest aan. We behouden dan de huidige spellingmethode. We nodigen een JAS-medewerker uit voor introductie en begeleiding.

Zie ook: Levend Leren, meesterstuk vrije tekst, hetkanvoorhetkind..  

⇒ tussen april 2021: Relinde: het taalonderwijs van de Lispeltuut doorontwikkelen door gebruik te maken van de methodiek zoals beschreven door Levend Taalonderwijs. We bevinden ons in het stadium van oriënteren en uitproberen. Momenteel ontwikkelen we in de middenbouw een leerlijn Vrije Teksten, waarbij leerlingen eigen teksten schrijven rond een thema/ kader en die als uitgangspunt dienen voor oa taalbeschouwing/ spelling/ schrijftechniek etc.

2021-01-04 Taal in een nieuw JASje.pdf

We staan voor de keuze:

Na de presentatie van 21 mei 2021 komt naar voren dat men het meest enthousiast wordt over Levend Taalonderwijs. Willen we hiermee door? Kunnen we hier al een besluit over nemen of willen we eerst nog meer informatie?


De afgelopen periode hebben DOL en KRUL wat ervaring kunnen opdoen met schrijftaken volgens het principe van Levend taalonderwijs. Met als doel: uitproberen. Wat levert het op?

Er is wel gemerkt dat er scholing bij ons als leerkrachten nodig is om op deze manier lessen te gaan vormgeven. De didactische vaardigheden zijn bij de leerkrachten aanwezig, maar de borging van de doorgaande leerlijn vraagt aandacht. 


Volgende stappen:

CHECK

⇒ tussen februari 2022:  

Fase: Uitproberen en experimenteren - De werkwijze volgens Levend Taalonderwijs biedt een onderlegger om met taal aan de slag te gaan. Het is geen methode met boeken en schriften, maar er wordt gewerkt aan doelen binnen thematisch en actuele onderwerpen binnen de groep. Dat vraagt een duidelijke visie en betrokkenheid van alle leerkrachten. Deze visie en betrokkenheid zijn we samen aan het ontwikkelen.

Ons uitgangspunt - Wij ervaren het vormgeven van Levend Taalonderwijs als een levend proces. Dat betekent dat theorie en praktijk in dienst van elkaar staat en beide meebewegen naar behoefte van de leerkracht en de leerling. Zowel in de middenbouw als de bovenbouw is er positief gereageerd op het werken via de principes van het Levend Taalonderwijs. En we willen graag op deze weg verder gaan. 

Waar staan we nu? - Werken met vrije teksten: Verschillende collega’s in de middenbouw zijn hiermee gaan experimenteren. Leerlingen hebben teksten geschreven en zijn door de groep besproken/ aangepast en/ of gepresenteerd. We zien steeds meer eigen teksten terug in het klaslokaal, dit is een mooie ontwikkeling.

Nieuwe werkvormen uitproberen: - Voor de middenbouw is er een leerlijn gedichten ontwikkeld. Dit gaan we de komende periode gebruiken/ uitproberen. Ook de bovenbouw volgt de ontwikkelingen van de middenbouw, maar maken hier hun eigen keuzes in. We houden elkaar op de hoogte. 

Hoe gaan we verder?

Opmerking: door zaken als corona/ inval/ uitval verloopt het proces langzamer.

Opmerking: via Levend Leren worden de boeken over Levend Taalonderwijs opnieuw uitgegeven n.a.v de nieuwe leerdoelen die zijn opgesteld door het platform: www.curriculum.nu, dit kan consequenties hebben voor leerdoelen en leerlijnen. We volgen deze ontwikkeling. 

We willen in de toekomst externe expertise zoeken om ons hier verder in te begeleiden. 

⇒ tussen februari 2023: 

plan

gehele

TEAM

nieuwe rekenmethode Alles Telt Q invoeren - start augustus 2020

We starten, schoolbreed, met de invoering van Alles Telt Q.  

juni 2020: Alle digitale materialen staan gereed. De bestelling voor de analoge middelen is gedeeld, zodat elke collega kan invullen wat nodig is. 

majoor:

Hans

CHECK

⇒ tussen augustus - november 2021: 

⇒ tussen december 2021: 

We zijn een gedeelde presentatie gestart om snel problemen aan te kaarten bij Thieme Meulenhoff.

⇒ tussen april 2021:  

We blijven tegen veel fouten aanlopen bij Alles Telt Q. Fouten in de opgaven, in de uitkomsten, in het systeem (niet bereikbaar, laadt niet) en sommige didactische keuze vallen bij ons niet in de smaak (cijferen). Op donderdag 15 april hebben we (opnieuw) overleg met Alles Telt Q.

⇒ eind juni 2021: 

⇒ tussen februari 2022:  

⇒ tussen april 2022:  

⇒ tussen februari 2023: 

plan van

BOBO

Denken in doelen - start augustus 2018

plan: Rekenen in doelen voor de bovenbouw verder ontwikkelen/ uitwerken. Onderzoeken hoe ICT hierbij op een goede manier ingezet kan worden. Dinsdag 10 oktober 19.00 uur nodigen we Belinda Terlouw (KPZ - expertise op rekengebied) uit om ons meer te inspireren en mee te laten kijken met onze tot nu toe uitgewerkte stappen.

majoor:

2018 => Marleen

2019 => Yvonne

2021 => Oscar

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Rekenen in doelen bovenbouw → Belinda nog niet uitgenodigd, eerst zelf nog bezig met methode te ‘verknippen’. Marleen is nu bezig met groep 8. Januari kijken we naar de domeinen en de leerdoelen en de doorgaande leerlijn binnen deze domeinen. Belinda heeft echt expertise, haar op tijd inschakelen om met ons mee te kijken/ denken. Digitaal werken…. goed in verdiepen of dit zinvol is. Zitten ook aantal grote nadelen aan: individueel, gebruik van kladpapier (?). Rekentuin wordt op dit moment nog niet doelgericht ingezet, goed onderzoeken of dit zinvol is en hoe dit dan moet worden ingezet. 

⇒ juni 2018: 

De site ziet er al erg mooi uit. Proeftuintje gedaan, maar bleek een beetje lastig onderwerp (oppervlakte en inhoud). Kinderen begonnen eerst met beheersingsopdrachten om uit te vogelen wat hun niveau was. Sommige kinderen kregen daar stress van, omdat ze deze werkwijze niet zijn gewend. Veel ‘kinderziektes’ moeten nog opgelost worden. Heel fijn is dat er jaargroep-doorbrekend gewerkt wordt. 

Act 2018-2019: Nu Marleen weggaat is het nog even afwachten wie haar taak kan overnemen. Bovenbouw beraadt zich of de werkwijze voldoende kansen en niet teveel risico’s oplevert om hiermee verder te gaan. Iemand zal tijd moeten krijgen om verder te ontwikkelen. 

⇒ tussen februari 2019: 

Dorien geeft de bobo een compliment voor de gemaakte stappen. Hans zet een evaluatieformulier klaar voor Annemieke en Dorien.

⇒ juli 2019: 

We hebben dit jaar een andere werkwijze gehanteerd door de methode Alles Telt als bronnenboek te gebruiken en daarbij (wel per blok) te rekenen in doelen. Annet heeft per blok de doelenlijsten uitgewerkt en welke opdrachten daarbij horen. Daar werken de kinderen mee. We toetsen per blok vooruit, de kinderen werken aan de nog niet behaalde doelen. Na ongeveer 5 weken maken de kinderen de toets (af) om te kijken of hun nog niet behaalde doelen ook behaald zijn. Alle aspecten die hierbij komen kijken en waar we tegenaan lopen, wordt besproken in de bouwvergaderingen. Yvonne zorgt dat dit regelmatig inhoudelijk terugkeert. We wisselen uit, maken materialen/ documenten en bespreken ook wat we ‘allemaal’ zo doen en waarin we elkaar wat meer vrij laten. Alle bovenbouwgroepen rekenen nu in doelen. 

Act 2019-2020: Finetunen, afronden en misschien verder met andere vakgebieden.

⇒ tussen februari 2020:  We zijn met het registreren van het vooruit toetsen bezig geweest en hebben de doelenkaarten voor de kinderen aangepast. We bespreken regelmatig in de bouwvergadering hoe het rekenen in doelen gaat en of we nog aanpassingen willen doen. 

⇒ tussen juni 2020:  Schooljaar 2020-2021 starten met overgang naar Alles Telt Q. Hoe kunnen we met deze nieuwe en meer digitale methode onze aanpak qua rekenen in doelen invulling geven? We zullen eerst met de nieuwe rekenmethode gaan werken om vervolgens goed te kunnen kijken hoe wij met dit middel kunnen gaan rekenen in doelen. Daarnaast willen we het werken in doelen uitbreiden naar andere vakgebieden. We gaan starten met spelling.

⇒ tussen juni 2021:  De bovenbouwgroepen van de Lispeltuut hebben structureel op de agenda van de bouwvergadering het onderdeel ‘denken in doelen‘ staan. In een eerder stadium bestond dit uit het ombouwen van een lesmethode (b.v. Alles telt). Inmiddels is ‘denken in doelen‘ meer een instelling van de leerkracht (zoveel mogelijk gedeeld met en overgedragen aan de leerlingen) dan een methodieke vorm. 

In groepsgesprekken en individuele gesprekken met kinderen sturen de leerkrachten bewust aan op het maken van keuzes t.a.v. de lesstof en de verwerking daarvan. Vragen als ‘Wat kan ik al?’ (Daarvan sla ik opdrachten over.) en ‘Wat heb ik nodig‘ (Hier ga ik extra aandacht aan besteden.) worden steeds meer leidend in het maken van keuzes die de leerling zelf maakt. Kinderen die dit eigenaarschap aankunnen krijgen de taak (de vrijheid?) om binnen het aanbod keuzes te maken en qua werk meer of minder aandacht te besteden aan te ontwikkelen doelen. Uiteraard is de ruimte en vrijheid die kinderen krijgen gerelateerd aan tussentijdse resultaten, en ook aan de dagelijkse bevindingen van de leerkracht. Zo nodig wordt de authenticiteit van kinderen verruimd danwel beperkt.

Dit onderwerp staat structureel op de bouwvergadering zodat onderling regelmatig afstemming plaatsvindt. De leerkracht houdt de groepsdynamiek omtrent leren en de sfeer rond presteren zorgvuldig in de gaten en stemt af: Welke leerling maakt de juiste keuzes en kan deze vorm van eigenaarschap aan, en welke leerling heeft meer sturing en houvast nodig.

⇒ tussen februari 2022: 

De bovenbouw kiest er (noodgedwongen) voor om het komend schooljaar te blijven werken met de (digitale)methode Alles Telt Q, en gaat zich oriënteren op een andere methode. 

⇒ tussen februari 2023: 

plan

gehele

TEAM

inwerken en begeleiden nieuwe collega - start augustus 2021

Leraren werken op De Lispeltuut nauw samen. Als team en in de bouw. Nieuwe collega's worden, zo veel en zo lang als nodig is, begeleid door een ervaren collega uit , meestal, dezelfde bouw. De starterscoach (Krishna) zorgt de eerste drie jaar voor de extra begeleiding van leerkrachten van start- naar basisbekwaam.

Vervolg begeleiding Nathalie (Eline), Elma (Daniëlle), Iris (Relinde) 

Nieuw te begeleiden collega's 2021-2023: Karin, Petra en Marjon.

majoor:

Krishna

talentbegeleider en leerkrachtcoach

CHECK

⇒ tussen februari 2023:  

Afgerond voor deze collega's.. 

gerealiseerde verbeterplannen 2021-2022

 2021-2022 teamplanning:

doorlopende plannen:

plan

gehele

TEAM

Begrijpend Lezen  - start augustus 2020

Al sinds jaar en dag worstelen we met begrijpend lezen. We zijn van Goed Gelezen overgegaan naar Tekstverwerken, overgegaan naar KidsWeek, overgegaan naar Nieuwsbegrip. We zijn onvoldoende tevreden met de methodes; hoewel Nieuwsbegrip zeker mooie kanten heeft.. En de resultaten van CITO-toetsen blijven onder de maat.

Wat is mogelijk om dit te verbeteren?

majoor:

Dorien

CHECK

⇒  studiedag maandag 23 november 2020: Dorien neemt ons mee in een meningsvormende groepsopdracht. We hebben eigen doelen geformuleerd. 

⇒  studiedag maandag 4 januari 2021: Een 2e teamsessie: werkvormen en werkwijzes.

⇒ tussen februari 2021: 

⇒ eind juni 2021: 


2020-11-23 Begrijpend lezen teamsessie 1.pdf
2021-01-04 Begrijpend lezen teamsessie 2.pdf
2022-04-01 Begrijpend lezen teamsessie 3.pdf

CHECK begrijpend lezen ==> naar lezen met begrip

⇒ tussen mei 2022:  

gerealiseerde verbeterplannen 2020-2021

plan

gehele

TEAM

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s - start augustus 2020

Leraren werken op De Lispeltuut nauw samen. Als team en in de bouw. Nieuwe collega's worden, zo veel en zo lang als nodig is, begeleid door een ervaren collega uit , meestal, dezelfde bouw. De starterscoach (Krishna) zorgt de eerste drie jaar voor de extra begeleiding van leerkrachten van start- naar basisbekwaam.

Nathalie (nieuwe obo-leraar)  ⇒ Marianne

Iris  (nieuwe mibo-leraar) ⇒ Relinde en Marieke

Elma (nieuwe obo-leraar) ⇒ Danielle en Krishna 

majoor:

Krishna

talentbegeleider en leerkrachtcoach

CHECK

⇒ december 2020: ervaringen tot heden..:

⇒ eind juni 2021: 

plan

gehele

TEAM

opleidingsschool - start augustus 2019 - mentorentraining hele team

Met ingang van dit schooljaar willen we opleidingsschool worden, zodat we meer pabo-stagiaires krijgen en we beter kunnen inspelen op het voorkomen van de gevolgen van het lerarentekort. Alle voorbereidingen zijn getroffen.

In samenwerking met andere opleidingsscholen én lerarenopleidingen, leiden we aspirant leerkrachten op en zetten we ons in voor de verdere professionalisering van leerkrachten. 

majoor:

Krishna

(Aankomende) leraren zorgen voor pedagogisch-didactisch onderwijs met kwaliteit, met het accent op sociale veiligheid. Ze werken vanuit een educatief partnerschap met ouders. Deze leraren hebben impact en maken het verschil voor leerlingen en hun toekomst. Er wordt een beroep gedaan op het vermogen van leraren om individuele en groepen leerlingen te verleiden tot leren, te onderzoeken en nieuwsgierig te maken. Van leraren wordt gevraagd vorm te geven aan verschillende vormen van gepersonaliseerd leren, om gaan met diversiteit in leren en gedrag en afstemmen op leer- en zorgbehoeften van leerlingen in samenwerking met andere (jeugd)professionals.

Lees meer: op https://www.platformsamenopleiden.nl/. 

Schoolspecifiek: platformsamenopleiden - samen, SKO, SKO, ..

CHECK

⇒ tussen februari 2020: 

Krishna wordt/is onze schooloplkeider en starterscoach. Zij gaat naar de bijeenkomsten voor schoolopleiders en starterscoaches. SKO en de pabo's stellen allerlei eisen wanneer je stagiaires in de school wilt hebben. Krishna, in samenwerking met het schoolteam, probeert hierin keuzes te maken voor wat echt noodzakelijk is én voor onze school zinvol. We willen volgend jaar een aantal plaatsen beschikbaar stellen voor studenten (ook van het talentenprogramma). Beperkt, want het begeleiden van stagiaires vraagt veel tijd en energie van de mentoren, terwijl het onderwijs onbelemmerd moet kunnen doorgaan.

⇒ eind juni 2020: 

In het schooljaar 2020-2021 willen we de irisconnectcursus volgen om dit middel ook binnen onze school in te kunnen zetten voor de begeleiding van studenten en starters. Krishna gaat naar de bijeenkomsten voor schoolopleiders en starterscoaches om op de hoogte te blijven van alle afspraken en ontwikkelingen. Zij is de contactpersoon voor de SKO en de pabo's. We gaan geen leerteam van studenten maken ( cq: geen opdracht vanuit SKO uitvoeren). Alle leerkrachten krijgen intern een mentorentraining van 3 x 2,5 uur op locatie waarvoor ze een certificaat krijgen. 

⇒ 16 maart 2021: 

De 1e mentorentraining hebben we gevolgd door het bekijken van een videobeeldopname. (Fysiek was, wegens coronamaatregelen, niet mogelijk.) We kregen voornamelijk info over het opleiden en het ontwikkelen van leraren in het algemeen in Nederland. En over de samenwerking tussen pabo's en scholen in de vorm van opleidingsscholen. Info over visie en beleid. 

⇒ 8 april 2021: 

De 2e mentorentraining doen we via beeldbellen.

plan 

gehele

TEAM

SEL (Sociaal Emotioneel Leren) - start augustus 2019

Plan: Vanuit het verbeterplan van vorig schooljaar (teamsamenwerking) borduren we voort op onze teamsamenwerking. Dit doen we door het Sociaal Emotioneel Leren verder te verkennen als ontwikkelthema. 

We ervaren toenemend ingewikkeld gedrag bij kinderen en vinden het daarom des te belangrijker om een duidelijke en doorgaande lijn met elkaar af te stemmen. 

Do: We verkennen het thema samen met het team tijden de studiedagen. We werken aan kennis, visieontwikkeling en vaardigheden van het team. Hierna kunnen we keuzes gaan maken over het al dan niet aanschaffen van materialen en het invoeren van lesactiviteiten omtrent Sociaal Emotioneel Leren. 

majoor:

Tinke en Dorien

CHECK

⇒ tussen februari 2020:  

Vier van vijf basiscompetenties zijn behandeld in het team: 

We hebben de theorie besproken uit het boek SEL van Cees van Overveld , van gedachten gewisseld over het belang van de competenties. Daarnaast hebben we lesideeën  uitgewisseld en hebben we besproken hoe we hier op andere manieren  in de groepen aandacht aan kunnen besteden. De vijfde competentie 'keuzes maken', staat voor de komende periode gepland. Daarna gaan we samen beslissen of en hoe we hier een doorgaande lijn voor gaan opzetten. 

⇒ eind juni 2020:  We hebben in de afgelopen periode geen voortgang geboekt (ziekte binnen het team en afwezigheid door Corona). Volgend schooljaar zullen we verder gaan met  dit onderwerp waar we in februari zijn gebleven.

⇒ ma 23 november 2020: Tijdens de studiedag heeft Eline:

⇒ donderdag 10 december 2020: uit de inventarisatie blijkt veel belangstelling voor Klassenkracht en de Gelukskoffer (bronnenboek). Met Jelly Bijlsma van Klassenkracht afgesproken dat zij op de studiedag van vr 21 mei 2021 een kennismakingsworkshop komt geven.

⇒ studiedag maandag 4 januari 2021: We keken nader naar de Gelukskoffer en PBS.

⇒ studiedag vrijdag 21 mei 2021: Jelly Bijlsma komt een presentatie geven over Klassenkracht. Ter inspiratie. Deze presentatie was dermate inspirerend, dat we unaniem besloten om met Klassenkracht aan het werk te gaan. 

2019-04-01 SEL 2 studiedag team.pdf
2019-10-30 SEL 3 studiedag.pdf
2019-11-25 SEL 4 studiedag.pdf
2020-11-23 SEL 5 op studiedag.pdf
2021-1-4 SEL 6 Gelukskoffer en PBS.pdf

plan

gehele

TEAM

nieuwe methode / manier voor Engels in de bovenbouw - start augustus 2020

Toen we de werkboekjes voor Engels wilden bestellen, bleek deze methode niet meer leverbaar. We gaan komend jaar een manier zoeken om het Engels vorm te geven. We gaan de diverse activiteiten die we afgelopen jaren als extra gebruikten nog meer delen, bundelen en kijken of we hiermee voldoende dekkend kunnen zijn.

Onze Lio-stagiaire juf Petra gaat dit als afstudeeropdracht oppakken.

majoor:

Petra

CHECK

⇒ tussen februari 2021:  

Donderdag 29 april 2021 14.30 uur geeft Petra (LIO-stagiaire) een presentatie van haar thesis (onderzoek). 

⇒ eind juni 2021: 

Het afgelopen jaar zijn we in de bovenbouw gaan onderzoeken wat al goed gaat en wat er nog mist op het gebied van het schoolvak Engels. Veel doen we goed, maar er mist nog het een en ander; vooral het stukje mondelinge vaardigheid. We zijn er nu achter op welke manier Engels gegeven kan worden, namelijk aan de hand van het 4-fasenmodel. Er is een handleiding ontwikkeld, waarin dit model centraal staat. Alle lessen a.d.h.v. deze handleiding geven en voorbereiden kost op veel tijd. We zoeken naar manieren om dit vierfasenmodel zo goed mogelijk toe te passen in ons onderwijs.

gerealiseerde verbeterplannen 2019-2020

plan

IB

methode Bouw, dyslexie - start augustus 2018

BOUW - methode voor dyslectische kinderen voor gr. 3 en 4 . Zie site van Lexima. Het Samenwerkingsverband is voornemens hiermee te gaan werken. Wat betekent dat voor onze school?

majoor:

Annemieke

vervolg: Dorien

CHECK

⇒ tussen februari 2019: 

Dyslexie-methode ‘Bouw’. Annemieke: De gemeente heeft voor andere projecten gekozen.

⇒ juli 2019: In september is een volgende bijeenkomst. Welke route te gaan om voorstel m.b.t. dyslexie niet verloren te doen gaan. Besproken wordt:

Act 2019-2020: loopt door, we zijn ook afhankelijk van beslissingen op bovenschools niveau (gemeente, onderwijsloket).

⇒ tussen februari 2020: We doen dit alleen als het bekostigd wordt en het strikt noodzakelijk is om de dyslexie aanvragen te onderbouwen.

⇒ eind juni 2020: 

We wachten nog steeds af wat 'moet'. De bal ligt bij gemeente en besturen...

plan

gehele

TEAM

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s - start augustus 2019

Leraren werken op De Lispeltuut nauw samen. Als team en in de bouw. Nieuwe collega's worden, zo veel en zo lang als nodig is, begeleid door een ervaren collega uit , meestal, dezelfde bouw. 

Eline (nieuwe obo-leraar)  ⇒ Femke

MirjamB (nieuwe IB’er)  ⇒ Annemieke en Dorien

majoor:

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2020: 

⇒ eind juni 2020: 

plan van

BOBO

Collegiale consultatie

We willen heel graag bij elkaar kijken in de groepen en elkaar tops geven en met en van elkaar leren. Bijv. de flexibele werkplekken in de Petteflet, het coöperatieve spel van Oscar en wellicht nog andere specifieke momenten/ werkwijzen van elkaar. Marleen wil in overleg met de bovenbouwleerkrachten een uur/ deel van de dag in de bovenbouwgroepen vervangen, zodat dit gerealiseerd kan worden. 

majoor

Kim

CHECK 

⇒ tussen januari 2018:

collegiale consultatie bovenbouw → komt eerst nog een keer terug tijdens een bouwvergadering als inhoudelijk punt. Nog niet aan bod geweest.

⇒ juni 2018:

Er is geïnventariseerd wie waar wil kijken. Alleen Ilse en Paula hebben bij andere collega’s gekeken. 

Act 2018-2019: Wordt vervolgd. Behoefte is zeker aanwezig, nu inplannen en doen!

⇒ tussen februari 2019: 

Bobo is goed op streek met collegiale consultatie. Hans stelt voor ook bouw-doorbroken bij elkaar te gaan kijken.

We spreken af dat er met regelmaat een tussenevaluatie gemaakt moet worden. Dat gaat Yvonne doen.

⇒ juli 2019: 

In de bobo hebben we een schema opgesteld, zodat we bij elkaar konden kijken m.b.t rekenen in doelen. Dit was erg effectief waardoor we in de bouwvergaderingen dingen konden bespreken, bijstellen en verfijnen rondom het rekenen in doelen. De collegiale consultatie was dus niet bouw doorbroken en hebben ons vooral toegespitst op het rekenen in doelen, waar we nu goed mee aan de slag zijn.

Act 2019-2020: afgerond, wordt besproken bij o.a. flatvergaderingen.

plan van

MIBO/BOBO

Digitaal registreren van toetsen / volgen van de ontwikkeling van het kind

Welke vakgebieden lenen zich ervoor om digitaal te registreren? Welke vakken willen we digitaal gaan registreren dit schooljaar? Wanneer we resultaten en voortgang digitaal registreren kunnen we deze ook linken aan de groepsarrangementen (bijv. spelling - dictees, rekentoetsen, SIT-toetsen van begrijpend lezen). 

Bovenbouw: We willen kijken naar de digitale leeromgeving van Rekentuin en Taalzee (oefenwebscores). Hoe kunnen leerkrachten en kinderen op een gerichte manier inzicht krijgen in de ontwikkeling? Hoe kun je ‘groeien’? 

majoor

Dorien en Annemieke

CHECK 

⇒ tussen januari 2018:

Digitaal registreren van toetsen en volgen van de ontwikkeling van het kind → de Registratieformulieren worden z.s.m. gelinkt in de groepsarrangementen en up to date gemaakt 

⇒ juni 2018:

Veel bezig met ParnasSys. Ook nodig en kost ook (veel) tijd. Eigenlijk wordt alles nu al digitaal geregistreerd. Koppelen aan de groepsarrangementen of aan ParnasSys: onderzoeken volgend schooljaar. 

Act 2018-2019: Ja, krijgt vervolg. Stap voor stap verder uitwerken.

⇒ tussen februari 2019:  x

⇒ juli 2019: Voor de bovenbouw zijn de overzichten van Alles Telt (bijna allemaal) aangepast door ruimte te geven aan de registratie van de voormeting én de nameting met het oog op ‘rekenen in doelen’. We houden steeds in de gaten of alle formats nog kloppend zijn. Eventuele wensen tot aanpassing graag doorgeven aan Dorien. 

Het is fijn als de overzichten door iedereen worden ingevuld. Prettig als input bij groepsbesprekingen. IB kan makkelijk meekijken in geval van bijzondere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

Act 2019-2020: Afgerond, vraagt onderhoud. (Soms moet er een nieuwe gemaakt worden. Geef aan bij / overleg met IB!)

plan van

MIBO

Spelling

We gaan met groep 4 en 5 werken met een nieuwe methode Spelling in beeld. We gaan het materiaal gebruiken en kijken hoe we de instructies zo aan kunnen passen dat ze goed in ons blokuur en bij onze manier van werken passen. 

majoor

Debbie

CHECK 

⇒ tussen januari 2018:

Spelling middenbouw → Bezig met spelling in beeld. Hoger spellingsniveau is nu al zichtbaar bij groep 4. Compliment aan de middenbouw: met de methode Veilig leren lezen goed gestart vorig schooljaar, ondanks dat dit veel inzet heeft gevraagd van de collega’s. Goed bezig! Verder loopt dit. 

⇒ juni 2018: fijne methode. Goede signalering.. Aanschaffen voor volgend schooljaar voor groep 4 en 5. De bovenbouw heeft kopietjes van hoe de spellingregels worden aangeboden in de middenbouw, zodat zij daar op aan kunnen sluiten. Is besproken in een flatvergadering. Per les worden verschillende categorieën herhaald, naast de aangeboden nieuwe categorie. Erg tevreden over het werken met deze methode. 

Act 2018-2019: Ja, krijgt vervolg.

⇒ tussen februari 2019:  x

⇒ juli 2019: Spelling in beeld ingevoerd. Werkt prima. Het digitale gedeelte is uitgeprobeerd. Stamgroepen maken zelf een keuze in de verwerking, digitaal of schriftelijk. 

Act 2019-2020: Afgerond, vraagt onderhoud, hier en daar een aanpassing…..

plan van

OBO

kindvolgsysteem

Eigen systeem ontwikkelen

majoor

Marianne

CHECK 

⇒ tussen januari 2018:

Kindvolgsysteem onderbouw → vorig jaar Bosos geprobeerd. Marianne en Dorien zijn afgelopen week bij het Zonnewiel in Almere geweest. Er wordt in ieder geval gekozen voor een observatiesysteem, naar aanleiding van de doelen van Pravoo, geen toetssysteem. Dit jaar uitwerken middels spreadsheets samen met Hans, doel is volgend schooljaar starten met het systeem. 

⇒ juni 2018:

Dorien en Marianne hebben een nieuw observatiesysteem gemaakt. Daar zijn we na de voorjaarsvakantie mee gestart. Vanaf komend schooljaar gaan we ook onze nieuwe collega’s daarin meenemen en wegwijs maken.  

Act 2018-2019: Blijven evalueren en er steeds beter mee leren werken. Het systeem eigen maken. Doorgaande lijn in organisatie in de onderbouw. Nieuw kiesbord, dagritmekaarten ed. Komend jaar alles goed organiseren met elkaar.

⇒ tussen februari 2019: 

We werken er allemaal mee in de onderbouw. Nog wel even wennen. Dus dit jaar goed gebruiken om er met elkaar goed mee te gaan werken. Elkaar helpen als dat nodig is. De weekplanningen hebben we het eerste half jaar samen gemaakt. Dat laten we nu los. Iedereen kan er zelf mee aan de slag. De doelen uit de weekplanning komen terug in het volgsysteem. Het is en blijft wel een werkje om het in te vullen. Maar we krijgen wel een heel mooi en compleet beeld van de groep en kinderen individueel. 

⇒ juli 2019: 

Er wordt in alle groepen goed mee gewerkt. Het lijkt erop dat het steeds meer eigen gemaakt wordt door iedereen. Volgend schooljaar willen we nog een paar aanpassingen doen. ( sommige doelen moet je toch toetsen of iets voor afnemen.) we willen hiervoor wat standaard oefeningen voor op papier zetten. Ook hebben we een lijstje gemaakt met doelen die we kunnen verwerken in de rapporten. Dit gaan we ook volgend jaar aanpakken. 

 Act 2019-2020: Afgerond, vraagt onderhoud.

plan van

team

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s

Kim ⇒ Annet

Tinke ⇒ Mirjam H

majoor

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2019: 

Het inwerken van nieuwe collega’s. Hans geeft aan heel blij te zijn met de nieuwe collega’s en met het inwerken. Relinde wordt (was al) gekoppeld aan Kim.

⇒ juli 2019: 

Act 2019-2020: Naar tevredenheid.

plan van

team

werkdrukverlichting

De werkdruk is groot. Er zijn nu extra middelen. Voor De Lispeltuut zo’n € 40.000. 

Hoe zetten wij deze in? We hebben een intern onderzoek gedaan en daaruit bleek een duidelijke voorkeur voor een mix van kleine groepen en een extra collega. Wij doen beide: 4 kleutergroepen & extra ondersteuning voor mibo en bobo. 

majoor

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2019: 

Mirjam H geeft aan graag hulp (van b.v. Berber) in de de klas te hebben i.p.v. dat kinderen meegenomen worden.

We benoemen de voordelen die we ervaren door de inzet van stagiaires.

Kries heeft op 6 maart contact met de PABO. Er is behoefte aan meer PABO-stagiaires.

⇒ juli 2019: De belangrijkste werkdrukverlichting: kleine groepen. We zullen de extra middelen gebruiken voor behoud van kleine groepen. We gaan door op de ingeslagen weg: vigerend beleid, geen verbeterpunt meer.

Act 2019-2020: afgerond, blijft voortdurend aandacht vragen. Op de pagina financieel beleid  uileg over de financiële gevolgen van kleinere groepen.

plan van

SKO

Overgang van Esis naar ParnasSys

Ons bestuur wil alle scholen laten werken met hetzelfde leerlingenadministratieprogramma. We hebben lang vastgehouden aan Esis, maar moeten nu perse over. 

De letterlijke overstap gebeurt per 1-8-2017. BRON Het systeem ‘klein’ starten en later beoordelen of en welke modules we willen toevoegen.

majoor

Hans

CHECK

tussen januari 2018:

Overgang van Esis naar ParnasSys → als het goed is kunnen we de LVS-toetsen nu ook registreren in ParnasSys. Geen eigen keuze om te kiezen voor ParnasSys, een jaar ‘inwerken’, dan zullen we er allemaal wel aan gewend zijn. Hans is majoor, heb je vragen: kom langs. Bij ParnasSys kun je heel veel bijkopen (zoals een ouderportaal), wij hebben alleen de basis genomen. De komende tijd bekijken of het zinvol is om ook methodegebonden toetsen te registreren in ParnasSys. Telefoonnummers vanuit ParnasSys niet gebruiken, deze kloppen (nog) niet. Beter centraal laten bellen/ appen via Hans, ook als hij niet op de Lispeltuut is. Let erop dat je uiterlijk tot 09.00 uur via Hans kan vragen waar een kind blijft, daarna neemt Hans geen contact meer op met ouders. 

Denk ook aan documenten delen: Gebruik een tijdslot! (Vraag Hans als je niet weet hoe dat werkt).

⇒ juni 2018:

Elk voordeel heb zijn nadeel. helaas zien we niet al te veel voordeel. Punten die we tegenkomen:

Act 2018-2019: Afgerond. Gelukt, maar niet echt tevreden. Verstandige keuze van het team om veel dingen buiten ParnasSys te registreren. Absentie en LVS Cito wel in ParnasSys. 

plan van

team

Alternatief voor SCOL

We houden allemaal onze oren en ogen open naar alternatieven voor SCOL. Kijken op andere scholen/ inventariseren wat andere scholen gebruiken en met elkaar bespreken wat wij wenselijk en nuttig vinden. Hierbij kijken we wat de inspectie hierover zegt. (NB: inspectie verplicht een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. We zoeken naar een alternatief.)

majoor

Marleen

CHECK 

⇒ tussen januari 2018:

alternatief SCOL → is een registratiesysteem helpend? Worden de kinderen er beter van? Of wordt de werkdruk alleen maar hoger? We vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling wel heel belangrijk, dit stralen we ook uit. Vinden we dit genoeg of is er iemand die behoefte heeft aan een registratiesysteem/ observatiesysteem? Zelfde geldt voor anti pest protocol. Sommige scholen gebruiken maar twee onderdelen van Zien: welbevinden en betrokkenheid. Oscar geeft aan: heel veel werk. Voorlopig nog geen registratiesysteem of hier consequenties aan zitten, dat gaan we zien wanneer de inspectie op bezoek komt. 

⇒ juni 2018: Zie januari

Sociaal Emotioneel Leren zal wel in het team terug komen als onderwerp in vergadering.

Act 2018-2019: Afgerond. We vonden geen systeem wat ons gaat helpen. Een systeem voor de bühne kiezen willen en doen we niet.

plan van

team

rapporten

Minder te beoordelen vakken.. - lay-out aanpassing (normering niet meer dikgedrukt, naam stamgroep gevolgd door cijfer groep in bovenste kopje) betreft inhoud: kopje begrijpend lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling. Van elkaar bekijken/ lezen. Ook uit andere bouwen.

Inhoudelijk: kijken naar de normering en waar deze wellicht weg kan. Zorgen dat begrijpend lezen meer inzichtelijk wordt waar het kind staat in dit vakgebied (subcategorieën) en rapporten van elkaar bekijken en tops geven aan elkaar en wat neem je zelf mee - in gesprek met elkaar. We zouden ook graag rapporten van de middenbouw willen bekijken. In overleg met collega’s.

majoor

Hans

Mascha

CHECK 

⇒ tussen januari 2018:

rapporten Per bouw toelichting geven over de aanpassingen. We kijken mee op het scherm naar de nieuwe opzet. Eventueel vragen naar onderbouwing. 

Onderbouw:

Geen normeringen meer bij de onderbouw, ook niet bij de oudste kleuters. Sociale competentie toevoegen. Middenbouw reageert positief: lopen hier bij beginnende groep drie leerlingen veel tegenaan. 

Middenbouw:

Rapport is in basis al aangepast. Bij gesprek, werk algemeen, spel en viering geen beoordeling meer, alle subjectieve onderdelen geen normering meer. (Beoordelende) beschrijving is goed genoeg. 

Bovenbouw:

Begrijpend lezen meer deelonderwerpen aangebracht, te belangrijk om maar onder één noemer neer te zetten. Schrijven onder werkverzorging ondergebracht → vak weggehaald. 

Algemene opmerkingen:

Afspraak:

Alle bouwen kijken nogmaals naar de eigen opzet: voor maandag 4 december graag alle bouwen aangepaste versie voor januari klaar om uit te wisselen met elkaar. 

⇒ juni 2018: 

Wijzigingen:

Nog steeds erg arbeidsintensief… Maar bedenk: het hoeft niet vol! Vakjes voelen wel verplicht om iets in te vullen. Het is mooi om te lezen, voor zowel kind als ouder. Ook de aanpassing van de gesprekkencyclus fijn → teruggekregen van diverse ouders. Zo toch iets minder intensief. Geslaagd!

Act 2018-2019: Afgerond. We onderzoeken mogelijkheden van een portfolio.

plan van

directie/IB

Wensen en plichten

De inspectie heeft zijn toezichtkader veranderd. Wat betekent dit? Gaan we hierdoor anders werken? Wat is de zelfevaluatie?

majoor

Dorien

gerealiseerde verbeterplannen 2017-2018

CHECK 

Ja, we hebben dit onderzocht en we kunnen er mee aan de slag. Bovenbouwleerkrachten + Dorien (IB): procedure omschrijving gericht op advies voortgezet onderwijs naar ouders toe geschreven. Documentatie: ter info in de Krant van het Land en ergens in de schoolgids vermeld.

Act 2017-2018: Afgerond. We gaan een begin maken met de zelfevaluatie. wordt vervolgd… toetsen op maat vastleggen. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

BOBO

Creatief taal / stelopdrachten

We willen een gezamenlijk kader opstellen voor creatief taal/ stelopdrachten. Een cyclus met welke opdrachten we aan bod laten komen in alle bovenbouwgroepen per schooljaar. De invulling van de opdracht is vrijblijvend en vaak verbonden aan een project/ thema waar de groep mee bezig is. Wat vinden wij van belang om de kinderen van de Lispeltuut mee te geven qua aanbod? (brief schrijven, e-mail, soorten gedichten, verhaal, sprookje, etc.).

majoor

Marleen

CHECK

Ja, we hebben individueel als leerkracht gekeken naar de verschillende stelopdrachten die wij in ieder geval belangrijk vinden om aan te bieden aan de kinderen. In overleg hebben we hier een gezamenlijk kader voor opgesteld.

Act 2017-2018: Afgerond. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

MIBO

Aanvankelijk lezen

We gaan de Kim versie van Veilig Leren Lezen invoeren. We volgen met de middenbouwcollega’s en Annemieke de cursus voor de Kim versie van VLL.

majoor

Debbie

CHECK

Check gelukt: Het kostte veel inspanning om een bij ons passende manier te vinden, maar uiteindelijk zijn we tevreden over onze nieuwe methode. 

Act 2017-2018: Afgerond.: Komende jaar gaan we hier samen mee verder. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

schoolbreed

Educatief Partnerschap 

Bovenbouw: We willen nadenken over een wijze waarop we ouders meer inzicht geven in het leerproces van het kind: wat leert het kind in de bovenbouw? Wat komt aan bod en hoe geven we dit vorm in ons onderwijs? Kunnen ouders hier in ondersteunen? Zo ja, hoe?

Middenbouw: Voor volgend jaar bespreken we per groep wat we aan de ouders willen laten zien op de inloopochtend, zo hebben de kijkmomenten een thema. We mailen ouders per stamgroep wat het thema wordt. 

Onderbouw: Informatie op de website voor nieuwe en bestaande ouders over de onderbouw. 

majoor

Marleen

CHECK

bovenbouw: Ja. Op de stamgroepavond en op de kijkmiddagen/ avonden bieden we ouders de gelegenheid om inzicht te krijgen in wat hun kind leert in de bovenbouw. We willen de leerdoelen niet te specifiek naar ouders toe communiceren, omdat we niet willen dat ouders hun kind gaan meten en/ of meten aan andere kinderen (vergelijken met…). Wij stemmen er niet voor om de SLO-doelen op de website te vermelden. Als ouders hiernaar vragen, kunnen we verwijzen naar www.slo.nl. Misschien zouden we nog wel iets duidelijker naar ouders kunnen communiceren dat we een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen verwachten in de bovenbouw. Dit willen we ter sprake brengen in de presentatie van de stamgroepavond en die avond ook zelf benoemen. Als ouders thuis kunnen ondersteunen of inspringen in het leerproces bij leerachterstanden op bepaalde vakgebieden, dan is dit toch maatwerk en gaat dit in overleg met ouders en kind. De kijkmiddagen twee keer per jaar willen we graag behouden, wel opletten dat dit al vanaf begin schooljaar in de schoolkalender voor ouders op de website wordt opgenomen. Ongeveer begin december: hoe wordt er gewerkt in de bovenbouw? en het project ‘Samen één wereld’ laten zien en begin mei vooral insteken op het schoolbrede project ‘wonen’.

middenbouw: Kijk-ochtenden afgesproken.

onderbouw: Informatie is op de website geplaatst. 

Act 2017-2018: Afgerond.: Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

schoolbreed

gesprekkencyclus

Veranderde gesprekkencyclus: In oktober 2016 plannen we met alle ouders een gesprek. Eind januari 2017 krijgen de kinderen een schriftelijk rapport en voeren we alleen een gesprek als dat vanuit ouders en of leraar gewenst is. In april 2017 weer een gesprek met alle ouders en in juni 2017 ontvangen de kinderen hun 2de rapport. Ook dan voeren we alleen gesprekken als dat gewenst is.

majoor

Hans

CHECK

Check gelukt: We vinden dit heel fijn werken en we ontvangen positieve feedback van ouders.

Act 2017-2018: Afgerond.: Zo houden. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

OBO

toetssysteem

Invoeren Bosos ( dit jaar het overgangsjaar). Elkaar op weg helpen en regelmatig samen evalueren. ( Ellen Voogt een keer uitnodigen voor een workshop Bosos)

majoor

Marianne

CHECK

Check gelukt: Het viel nogal tegen. We hebben het abonnement opgezegd.

Act 2017-2018: Afgerond.: We zoeken naar een beter alternatief; is in ontwikkeling.  Actie verbeterplan 2017-2018.

Uitgevoerd zonder vooraf opgestelde plannen

school

schoolfeest 3 februari 2023

Eindelijk weer mogelijk om een schoolfeest te vieren met ochtend- en middagprogramma. 

majoor

Hans

⇒ tussen februari 2023: 

school

RI&E 2022-2023

Het bestuur van SKO heeft alle 27 scholen een opdracht gegeven tegelijkertijd de RI&E uit te voeren.

majoor

Hans

⇒ tussen februari 2023: 

school

BHV 2023

Het is verplicht om voldoende BHV'ers in de school te hebben. Dus daarvoor herhalen we elke 2 jaar. Door corona was dit 1 jaar blijven liggen.

majoor

Hans

⇒ tussen februari 2023: 

school

najaar 2020 tot zomer 2021 - leerachterstanden COVID-19

Het Ministerie van Onderwijs heeft een subsidie toegekend om ontstane leerachterstanden kleiner te maken dan wel op te lossen door een inhaal- en ondersteuningsprogramma. 

majoor

Hans

Aanvraag subsidie tijdvak 2. 

Op De Lispeltuut te Lelystad (27TZ) hebben we een goed programma opgezet voor het thuiswerken. Via de website was alle werk te vinden en online te maken. Er werd voor de jongere kinderen ook 'papierwerk' geregeld. Toch is er bij heel wat kinderen een achterstand ontstaan in hun ontwikkeling. We hebben deze kinderen vanaf het begin van het schooljaar al extra ondersteuning buiten en in de groep gegeven. Dat gebeurt door leraren die dan geen groepsgebonden taken hebben. I.p.v. inzet voor coaching, begeleiding van collega’s e.d. werken zij nu met kinderen tijdens zelfstandig werktijd. Zo wordt totaal ongeveer 1,5 FTE ingezet voor ondersteuning aan de kinderen die dat nodig hebben. Die ondersteuning gebeurt in én buiten de klas. Buiten de klas gaat dat over individuele hulp en hulp in kleine groepjes. We maken gebruik van bestaande programma's, dus maken we nauwelijks extra kosten voor materiaal, licenties e.d..

We willen deze ondersteuning graag doorzetten, maar hebben daarbij de extra middelen van de subsidie nodig om de leraren te betalen. De kosten voor de huidige inzet (1,5 FTE) zijn ruim hoger dan het maximale en toegekende subsidiebedrag (25 x € 900,- = € 22.500) voor onze school. Dat komt neer op ongeveer 0,45 FTE.

Verantwoordingsopdracht: Verantwoord aan het einde van het schooljaar (2020-2021) welke leerlingen ondersteuning hebben gehad (hoeveel uur en welke doelen behaald). Dit is nodig bij een eventuele steekproef en moet dan kunnen worden aangetoond.

De leraren die dit uitvoeren in hun ambulante tijd zijn: Annet (0,2125), Iris (0,2125), Ilse (9/12 x 0,215 = 0,15), Klazien (3/12 x 0,8 = 0,2), Dorien (0,35) en MirjamB (0,35). 

Uitgewerkte voorbeelden:

oktober 2020: Beter bij de les:

 maart en april 2021: faalangstreductietrainer