gerealiseerde

verbeterplannen

plan

IB

methode Bouw, dyslexie - start augustus 2018

BOUW - methode voor dyslectische kinderen voor gr. 3 en 4 . Zie site van Lexima. Het Samenwerkingsverband is voornemens hiermee te gaan werken. Wat betekent dat voor onze school?

majoor:

Annemieke

vervolg: Dorien

CHECK

⇒ tussen februari 2019:

Dyslexie-methode ‘Bouw’. Annemieke: De gemeente heeft voor andere projecten gekozen.

⇒ juli 2019: In september is een volgende bijeenkomst. Welke route te gaan om voorstel m.b.t. dyslexie niet verloren te doen gaan. Besproken wordt:

   • Begeleiding scholen op niveau 3 (hoe?) , programma BOUW (in te zetten voor gr. 2+3, training extra personeel, uitvoering leesgroepjes (schooloverstijgend?)
   • Welke geldstromen zijn er mogelijk, zorgen voor logistieke borging, aantal lln. binnen de scholen, elke school kan beschikken over een leesspecialist en 4 x per jaar PDCA.
   • Welke ondersteuning is er op de scholen voor dyslecten nadat ze uitbehandeld zijn?.

Act 2019-2020: loopt door, we zijn ook afhankelijk van beslissingen op bovenschools niveau (gemeente, onderwijsloket).

⇒ tussen februari 2020: We doen dit alleen als het bekostigd wordt en het strikt noodzakelijk is om de dyslexie aanvragen te onderbouwen.

⇒ eind juni 2020:

We wachten nog steeds af wat 'moet'. De bal ligt bij gemeente en besturen...

plan

gehele

TEAM

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s - start augustus 2019

Leraren werken op De Lispeltuut nauw samen. Als team en in de bouw. Nieuwe collega's worden, zo veel en zo lang als nodig is, begeleid door een ervaren collega uit , meestal, dezelfde bouw.

Eline (nieuwe obo-leraar) ⇒ Femke

MirjamB (nieuwe IB’er) ⇒ Annemieke en Dorien

majoor:

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2020:

  • Mirjam is goed voorbereid, maar is nog bezig met haar opleiding en wil deze ook goed afronden. Samen met Dorien verdelen onze IB'ers de werkzaamheden.
  • Eline is volledig 'ingewerkt'. Wij zijn blij met onze fijne collega. Ondertussen blijft de begeleiding doorgaan.

⇒ eind juni 2020:

  • naar tevredenheid afgerond

plan van

BOBO

Collegiale consultatie

We willen heel graag bij elkaar kijken in de groepen en elkaar tops geven en met en van elkaar leren. Bijv. de flexibele werkplekken in de Petteflet, het coöperatieve spel van Oscar en wellicht nog andere specifieke momenten/ werkwijzen van elkaar. Marleen wil in overleg met de bovenbouwleerkrachten een uur/ deel van de dag in de bovenbouwgroepen vervangen, zodat dit gerealiseerd kan worden.

majoor

Kim

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

collegiale consultatie bovenbouw → komt eerst nog een keer terug tijdens een bouwvergadering als inhoudelijk punt. Nog niet aan bod geweest.

⇒ juni 2018:

Er is geïnventariseerd wie waar wil kijken. Alleen Ilse en Paula hebben bij andere collega’s gekeken.

Act 2018-2019: Wordt vervolgd. Behoefte is zeker aanwezig, nu inplannen en doen!

⇒ tussen februari 2019:

Bobo is goed op streek met collegiale consultatie. Hans stelt voor ook bouw-doorbroken bij elkaar te gaan kijken.

We spreken af dat er met regelmaat een tussenevaluatie gemaakt moet worden. Dat gaat Yvonne doen.

⇒ juli 2019:

In de bobo hebben we een schema opgesteld, zodat we bij elkaar konden kijken m.b.t rekenen in doelen. Dit was erg effectief waardoor we in de bouwvergaderingen dingen konden bespreken, bijstellen en verfijnen rondom het rekenen in doelen. De collegiale consultatie was dus niet bouw doorbroken en hebben ons vooral toegespitst op het rekenen in doelen, waar we nu goed mee aan de slag zijn.

Act 2019-2020: afgerond, wordt besproken bij o.a. flatvergaderingen.

plan van

MIBO/BOBO

Digitaal registreren van toetsen / volgen van de ontwikkeling van het kind

Welke vakgebieden lenen zich ervoor om digitaal te registreren? Welke vakken willen we digitaal gaan registreren dit schooljaar? Wanneer we resultaten en voortgang digitaal registreren kunnen we deze ook linken aan de groepsarrangementen (bijv. spelling - dictees, rekentoetsen, SIT-toetsen van begrijpend lezen).

Bovenbouw: We willen kijken naar de digitale leeromgeving van Rekentuin en Taalzee (oefenwebscores). Hoe kunnen leerkrachten en kinderen op een gerichte manier inzicht krijgen in de ontwikkeling? Hoe kun je ‘groeien’?

majoor

Dorien en Annemieke

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Digitaal registreren van toetsen en volgen van de ontwikkeling van het kind → de Registratieformulieren worden z.s.m. gelinkt in de groepsarrangementen en up to date gemaakt

⇒ juni 2018:

Veel bezig met ParnasSys. Ook nodig en kost ook (veel) tijd. Eigenlijk wordt alles nu al digitaal geregistreerd. Koppelen aan de groepsarrangementen of aan ParnasSys: onderzoeken volgend schooljaar.

Act 2018-2019: Ja, krijgt vervolg. Stap voor stap verder uitwerken.

⇒ tussen februari 2019: x

⇒ juli 2019: Voor de bovenbouw zijn de overzichten van Alles Telt (bijna allemaal) aangepast door ruimte te geven aan de registratie van de voormeting én de nameting met het oog op ‘rekenen in doelen’. We houden steeds in de gaten of alle formats nog kloppend zijn. Eventuele wensen tot aanpassing graag doorgeven aan Dorien.

Het is fijn als de overzichten door iedereen worden ingevuld. Prettig als input bij groepsbesprekingen. IB kan makkelijk meekijken in geval van bijzondere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Act 2019-2020: Afgerond, vraagt onderhoud. (Soms moet er een nieuwe gemaakt worden. Geef aan bij / overleg met IB!)

plan van

MIBO

Spelling

We gaan met groep 4 en 5 werken met een nieuwe methode Spelling in beeld. We gaan het materiaal gebruiken en kijken hoe we de instructies zo aan kunnen passen dat ze goed in ons blokuur en bij onze manier van werken passen.

majoor

Debbie

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Spelling middenbouw → Bezig met spelling in beeld. Hoger spellingsniveau is nu al zichtbaar bij groep 4. Compliment aan de middenbouw: met de methode Veilig leren lezen goed gestart vorig schooljaar, ondanks dat dit veel inzet heeft gevraagd van de collega’s. Goed bezig! Verder loopt dit.

⇒ juni 2018: fijne methode. Goede signalering.. Aanschaffen voor volgend schooljaar voor groep 4 en 5. De bovenbouw heeft kopietjes van hoe de spellingregels worden aangeboden in de middenbouw, zodat zij daar op aan kunnen sluiten. Is besproken in een flatvergadering. Per les worden verschillende categorieën herhaald, naast de aangeboden nieuwe categorie. Erg tevreden over het werken met deze methode.

Act 2018-2019: Ja, krijgt vervolg.

⇒ tussen februari 2019: x

⇒ juli 2019: Spelling in beeld ingevoerd. Werkt prima. Het digitale gedeelte is uitgeprobeerd. Stamgroepen maken zelf een keuze in de verwerking, digitaal of schriftelijk.

Act 2019-2020: Afgerond, vraagt onderhoud, hier en daar een aanpassing…..

plan van

OBO

kindvolgsysteem

Eigen systeem ontwikkelen

majoor

Marianne

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Kindvolgsysteem onderbouw → vorig jaar Bosos geprobeerd. Marianne en Dorien zijn afgelopen week bij het Zonnewiel in Almere geweest. Er wordt in ieder geval gekozen voor een observatiesysteem, naar aanleiding van de doelen van Pravoo, geen toetssysteem. Dit jaar uitwerken middels spreadsheets samen met Hans, doel is volgend schooljaar starten met het systeem.

⇒ juni 2018:

Dorien en Marianne hebben een nieuw observatiesysteem gemaakt. Daar zijn we na de voorjaarsvakantie mee gestart. Vanaf komend schooljaar gaan we ook onze nieuwe collega’s daarin meenemen en wegwijs maken.

Act 2018-2019: Blijven evalueren en er steeds beter mee leren werken. Het systeem eigen maken. Doorgaande lijn in organisatie in de onderbouw. Nieuw kiesbord, dagritmekaarten ed. Komend jaar alles goed organiseren met elkaar.

⇒ tussen februari 2019:

We werken er allemaal mee in de onderbouw. Nog wel even wennen. Dus dit jaar goed gebruiken om er met elkaar goed mee te gaan werken. Elkaar helpen als dat nodig is. De weekplanningen hebben we het eerste half jaar samen gemaakt. Dat laten we nu los. Iedereen kan er zelf mee aan de slag. De doelen uit de weekplanning komen terug in het volgsysteem. Het is en blijft wel een werkje om het in te vullen. Maar we krijgen wel een heel mooi en compleet beeld van de groep en kinderen individueel.

⇒ juli 2019:

Er wordt in alle groepen goed mee gewerkt. Het lijkt erop dat het steeds meer eigen gemaakt wordt door iedereen. Volgend schooljaar willen we nog een paar aanpassingen doen. ( sommige doelen moet je toch toetsen of iets voor afnemen.) we willen hiervoor wat standaard oefeningen voor op papier zetten. Ook hebben we een lijstje gemaakt met doelen die we kunnen verwerken in de rapporten. Dit gaan we ook volgend jaar aanpakken.

Act 2019-2020: Afgerond, vraagt onderhoud.

plan van

team

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s

Kim ⇒ Annet

Tinke ⇒ Mirjam H

majoor

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2019:

Het inwerken van nieuwe collega’s. Hans geeft aan heel blij te zijn met de nieuwe collega’s en met het inwerken. Relinde wordt (was al) gekoppeld aan Kim.

⇒ juli 2019:

Act 2019-2020: Naar tevredenheid.

plan van

team

werkdrukverlichting

De werkdruk is groot. Er zijn nu extra middelen. Voor De Lispeltuut zo’n € 40.000.

Hoe zetten wij deze in? We hebben een intern onderzoek gedaan en daaruit bleek een duidelijke voorkeur voor een mix van kleine groepen en een extra collega. Wij doen beide: 4 kleutergroepen & extra ondersteuning voor mibo en bobo.

 1. obo: een 4e kleutergroep zorgt voor groepen van 4x 17-23 lln (ipv 3x 22-30 lln.)
 2. mibo: extra ondersteuning door inzet van een leraar als onderwijsondersteuner in en buiten de groep. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.
 3. bobo: nog geen oplossing.. we zoeken naar praktische invulling: leraren die vervangen worden zodat zij extra ruimte krijgen voor taken die ander voor- en na schooltijd moeten worden gedaan. Of iemand die deze taken overneemt.

majoor

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2019:

Mirjam H geeft aan graag hulp (van b.v. Berber) in de de klas te hebben i.p.v. dat kinderen meegenomen worden.

We benoemen de voordelen die we ervaren door de inzet van stagiaires.

Kries heeft op 6 maart contact met de PABO. Er is behoefte aan meer PABO-stagiaires.

⇒ juli 2019: De belangrijkste werkdrukverlichting: kleine groepen. We zullen de extra middelen gebruiken voor behoud van kleine groepen. We gaan door op de ingeslagen weg: vigerend beleid, geen verbeterpunt meer.

Act 2019-2020: afgerond, blijft voortdurend aandacht vragen. Op de pagina financieel beleid uileg over de financiële gevolgen van kleinere groepen.

plan van

SKO

Overgang van Esis naar ParnasSys

Ons bestuur wil alle scholen laten werken met hetzelfde leerlingenadministratieprogramma. We hebben lang vastgehouden aan Esis, maar moeten nu perse over.

De letterlijke overstap gebeurt per 1-8-2017. BRON Het systeem ‘klein’ starten en later beoordelen of en welke modules we willen toevoegen.

majoor

Hans

CHECK

tussen januari 2018:

Overgang van Esis naar ParnasSys → als het goed is kunnen we de LVS-toetsen nu ook registreren in ParnasSys. Geen eigen keuze om te kiezen voor ParnasSys, een jaar ‘inwerken’, dan zullen we er allemaal wel aan gewend zijn. Hans is majoor, heb je vragen: kom langs. Bij ParnasSys kun je heel veel bijkopen (zoals een ouderportaal), wij hebben alleen de basis genomen. De komende tijd bekijken of het zinvol is om ook methodegebonden toetsen te registreren in ParnasSys. Telefoonnummers vanuit ParnasSys niet gebruiken, deze kloppen (nog) niet. Beter centraal laten bellen/ appen via Hans, ook als hij niet op de Lispeltuut is. Let erop dat je uiterlijk tot 09.00 uur via Hans kan vragen waar een kind blijft, daarna neemt Hans geen contact meer op met ouders.

Denk ook aan documenten delen: Gebruik een tijdslot! (Vraag Hans als je niet weet hoe dat werkt).

⇒ juni 2018:

Elk voordeel heb zijn nadeel. helaas zien we niet al te veel voordeel. Punten die we tegenkomen:

 • Lijsten en overzichten.. minder makkelijk te maken.
 • Foutief overgenomen thuistelefoon. Bovenste nr vanuit Esis is vaak niet het correcte nummer.
 • Leerlinggewicht na conversie: 20% = onbekend..
 • Foutenanalyse onvoldoende.
 • We gebruiken het systeem alleen voor de verplichte dingen (absentie en toetsen Cito LVS)

Act 2018-2019: Afgerond. Gelukt, maar niet echt tevreden. Verstandige keuze van het team om veel dingen buiten ParnasSys te registreren. Absentie en LVS Cito wel in ParnasSys.

plan van

team

Alternatief voor SCOL

We houden allemaal onze oren en ogen open naar alternatieven voor SCOL. Kijken op andere scholen/ inventariseren wat andere scholen gebruiken en met elkaar bespreken wat wij wenselijk en nuttig vinden. Hierbij kijken we wat de inspectie hierover zegt. (NB: inspectie verplicht een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. We zoeken naar een alternatief.)

majoor

Marleen

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

alternatief SCOL → is een registratiesysteem helpend? Worden de kinderen er beter van? Of wordt de werkdruk alleen maar hoger? We vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling wel heel belangrijk, dit stralen we ook uit. Vinden we dit genoeg of is er iemand die behoefte heeft aan een registratiesysteem/ observatiesysteem? Zelfde geldt voor anti pest protocol. Sommige scholen gebruiken maar twee onderdelen van Zien: welbevinden en betrokkenheid. Oscar geeft aan: heel veel werk. Voorlopig nog geen registratiesysteem of hier consequenties aan zitten, dat gaan we zien wanneer de inspectie op bezoek komt.

⇒ juni 2018: Zie januari

Sociaal Emotioneel Leren zal wel in het team terug komen als onderwerp in vergadering.

Act 2018-2019: Afgerond. We vonden geen systeem wat ons gaat helpen. Een systeem voor de bühne kiezen willen en doen we niet.

plan van

team

rapporten

Minder te beoordelen vakken.. - lay-out aanpassing (normering niet meer dikgedrukt, naam stamgroep gevolgd door cijfer groep in bovenste kopje) betreft inhoud: kopje begrijpend lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling. Van elkaar bekijken/ lezen. Ook uit andere bouwen.

Inhoudelijk: kijken naar de normering en waar deze wellicht weg kan. Zorgen dat begrijpend lezen meer inzichtelijk wordt waar het kind staat in dit vakgebied (subcategorieën) en rapporten van elkaar bekijken en tops geven aan elkaar en wat neem je zelf mee - in gesprek met elkaar. We zouden ook graag rapporten van de middenbouw willen bekijken. In overleg met collega’s.

majoor

Hans

Mascha

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

rapporten Per bouw toelichting geven over de aanpassingen. We kijken mee op het scherm naar de nieuwe opzet. Eventueel vragen naar onderbouwing.

Onderbouw:

Geen normeringen meer bij de onderbouw, ook niet bij de oudste kleuters. Sociale competentie toevoegen. Middenbouw reageert positief: lopen hier bij beginnende groep drie leerlingen veel tegenaan.

Middenbouw:

Rapport is in basis al aangepast. Bij gesprek, werk algemeen, spel en viering geen beoordeling meer, alle subjectieve onderdelen geen normering meer. (Beoordelende) beschrijving is goed genoeg.

Bovenbouw:

Begrijpend lezen meer deelonderwerpen aangebracht, te belangrijk om maar onder één noemer neer te zetten. Schrijven onder werkverzorging ondergebracht → vak weggehaald.

Algemene opmerkingen:

 • Lettergrootte misschien groter? 10 i.p.v. 9.
 • Mooie doorgaande lijn: onderbouw geen normering, middenbouw iets meer normering, bovenbouw nog wat meer normering.

Afspraak:

Alle bouwen kijken nogmaals naar de eigen opzet: voor maandag 4 december graag alle bouwen aangepaste versie voor januari klaar om uit te wisselen met elkaar.

⇒ juni 2018:

Wijzigingen:

 • groep 3 tafels eruit
 • leeskring bij hele middenbouw eruit
 • normering onderbouw weg (voetnoot)
 • opmaak onderbouw: niet alle vakken staan standaard op uitvullen

Nog steeds erg arbeidsintensief… Maar bedenk: het hoeft niet vol! Vakjes voelen wel verplicht om iets in te vullen. Het is mooi om te lezen, voor zowel kind als ouder. Ook de aanpassing van de gesprekkencyclus fijn → teruggekregen van diverse ouders. Zo toch iets minder intensief. Geslaagd!

Act 2018-2019: Afgerond. We onderzoeken mogelijkheden van een portfolio.

plan van

directie/IB

Wensen en plichten

De inspectie heeft zijn toezichtkader veranderd. Wat betekent dit? Gaan we hierdoor anders werken? Wat is de zelfevaluatie?

majoor

Dorien

CHECK

Ja, we hebben dit onderzocht en we kunnen er mee aan de slag. Bovenbouwleerkrachten + Dorien (IB): procedure omschrijving gericht op advies voortgezet onderwijs naar ouders toe geschreven. Documentatie: ter info in de Krant van het Land en ergens in de schoolgids vermeld.

Act 2017-2018: Afgerond. We gaan een begin maken met de zelfevaluatie. wordt vervolgd… toetsen op maat vastleggen. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

BOBO

Creatief taal / stelopdrachten

We willen een gezamenlijk kader opstellen voor creatief taal/ stelopdrachten. Een cyclus met welke opdrachten we aan bod laten komen in alle bovenbouwgroepen per schooljaar. De invulling van de opdracht is vrijblijvend en vaak verbonden aan een project/ thema waar de groep mee bezig is. Wat vinden wij van belang om de kinderen van de Lispeltuut mee te geven qua aanbod? (brief schrijven, e-mail, soorten gedichten, verhaal, sprookje, etc.).

majoor

Marleen

CHECK

Ja, we hebben individueel als leerkracht gekeken naar de verschillende stelopdrachten die wij in ieder geval belangrijk vinden om aan te bieden aan de kinderen. In overleg hebben we hier een gezamenlijk kader voor opgesteld.

Act 2017-2018: Afgerond. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

MIBO

Aanvankelijk lezen

We gaan de Kim versie van Veilig Leren Lezen invoeren. We volgen met de middenbouwcollega’s en Annemieke de cursus voor de Kim versie van VLL.

majoor

Debbie

CHECK

Check gelukt: Het kostte veel inspanning om een bij ons passende manier te vinden, maar uiteindelijk zijn we tevreden over onze nieuwe methode.

Act 2017-2018: Afgerond.: Komende jaar gaan we hier samen mee verder. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

schoolbreed

Educatief Partnerschap

Bovenbouw: We willen nadenken over een wijze waarop we ouders meer inzicht geven in het leerproces van het kind: wat leert het kind in de bovenbouw? Wat komt aan bod en hoe geven we dit vorm in ons onderwijs? Kunnen ouders hier in ondersteunen? Zo ja, hoe?

Middenbouw: Voor volgend jaar bespreken we per groep wat we aan de ouders willen laten zien op de inloopochtend, zo hebben de kijkmomenten een thema. We mailen ouders per stamgroep wat het thema wordt.

Onderbouw: Informatie op de website voor nieuwe en bestaande ouders over de onderbouw.

majoor

Marleen

CHECK

bovenbouw: Ja. Op de stamgroepavond en op de kijkmiddagen/ avonden bieden we ouders de gelegenheid om inzicht te krijgen in wat hun kind leert in de bovenbouw. We willen de leerdoelen niet te specifiek naar ouders toe communiceren, omdat we niet willen dat ouders hun kind gaan meten en/ of meten aan andere kinderen (vergelijken met…). Wij stemmen er niet voor om de SLO-doelen op de website te vermelden. Als ouders hiernaar vragen, kunnen we verwijzen naar www.slo.nl. Misschien zouden we nog wel iets duidelijker naar ouders kunnen communiceren dat we een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen verwachten in de bovenbouw. Dit willen we ter sprake brengen in de presentatie van de stamgroepavond en die avond ook zelf benoemen. Als ouders thuis kunnen ondersteunen of inspringen in het leerproces bij leerachterstanden op bepaalde vakgebieden, dan is dit toch maatwerk en gaat dit in overleg met ouders en kind. De kijkmiddagen twee keer per jaar willen we graag behouden, wel opletten dat dit al vanaf begin schooljaar in de schoolkalender voor ouders op de website wordt opgenomen. Ongeveer begin december: hoe wordt er gewerkt in de bovenbouw? en het project ‘Samen één wereld’ laten zien en begin mei vooral insteken op het schoolbrede project ‘wonen’.

middenbouw: Kijk-ochtenden afgesproken.

onderbouw: Informatie is op de website geplaatst.

Act 2017-2018: Afgerond.: Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

schoolbreed

gesprekkencyclus

Veranderde gesprekkencyclus: In oktober 2016 plannen we met alle ouders een gesprek. Eind januari 2017 krijgen de kinderen een schriftelijk rapport en voeren we alleen een gesprek als dat vanuit ouders en of leraar gewenst is. In april 2017 weer een gesprek met alle ouders en in juni 2017 ontvangen de kinderen hun 2de rapport. Ook dan voeren we alleen gesprekken als dat gewenst is.

majoor

Hans

CHECK

Check gelukt: We vinden dit heel fijn werken en we ontvangen positieve feedback van ouders.

Act 2017-2018: Afgerond.: Zo houden. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

OBO

toetssysteem

Invoeren Bosos ( dit jaar het overgangsjaar). Elkaar op weg helpen en regelmatig samen evalueren. ( Ellen Voogt een keer uitnodigen voor een workshop Bosos)

majoor

Marianne

CHECK

Check gelukt: Het viel nogal tegen. We hebben het abonnement opgezegd.

Act 2017-2018: Afgerond.: We zoeken naar een beter alternatief; is in ontwikkeling. Actie verbeterplan 2017-2018.

Uitgevoerd zonder vooraf opgestelde plannen

 • Najaar 2019: er is een nieuwe uitgave van Alles Telt. Diverse collega's bezochten een inspiratiemiddag van Alles Telt Q. We gaan een studiedag (2 juni 2020) gebruiken om te kiezen/voor te bereiden.
 • Februari 2020. SKO organiseerde een audit op woensdag 5 en donderdag 6 februari. Bonne van Dam voerde in opdracht van SKO een audit - kwaliteitsanalyse uit op De Lispeltuut. Er waren 8 lesobservaties en er vonden veel gesprekken plaats (met kinderen, ouders, leraren, IB'ers en directie. De formele analyse ontvangen we nog, maar we kunnen trots zijn op de uitslag. We worden gezien als voorbeeldschool op het gebied van pedagogisch klimaat, veiligheid, zelfverantwoordelijkheid en taakgerichtheid van de kinderen, teamsamenwerking...
 • De website is geheel vernieuwd (vanaf 2017). Met name een verbetering van de leesbaarheid op smartphones. Ook alle foto’s vanaf 2002 in GooglePhoto. Najaar 2019: alle papieren documenten, én meer, getransformeerd naar webpagina's.
 • 2018: Aanpassingen in Digidoor.. DODs voor zorgarrangementen en meerbegaafdheid.
 • vanaf 2017: Registraties gesprekken - spreadsheet per stamgroep.
 • 2017: Nieuw meubilair in de hal - gekozen, gekocht en .. geplaatst.
 • 2018: Nieuwe, beter te reinigen vloerbedekking in de schoolwoningen (Egwijk).
 • 2018: Inhoudelijk in de bovenbouwgroepen aandacht besteden aan het vieren van diverse (Christelijke) feesten en overleggen met elkaar op welke manier
 • Nieuwe versie Cito begrijpend lezen 3.0 bekeken in de bovenbouw en ‘plussen en minnen’ gecommuniceerd naar directie en IB.
 • RT in de bovenbouw: cursussen voor kinderen die uitvallen op een bepaald domein binnen rekenen, in plaats van methodegericht zoals voorgaande jaren. Zowel Dorien, als leerkrachten als kinderen zijn meer enthousiast: het is gerichter, meer doelbewust en zorgt voor meer succeservaring bij de kinderen.
 • Bovenbouw: onderwijsaanbod verschillende vakgebieden beter op elkaar afstemmen →
  • Taal: zinsontleding en woordbenoeming: we hanteren in elke groep dezelfde kleuren/ regels/ instructie bij deze leergebieden. Er zijn opzoekboekjes gemaakt voor gr. 6, 7 en 8. Deze liggen in elke groep.
  • Topografie: het ontwikkelen van een gezamenlijk toetsrooster → begin volgend schooljaar wordt er een indeling gemaakt in de provincies/ landen/ werelddelen die worden getoetst in de bovenbouw en wordt een toetsrooster gemaakt met data.
 • 2017: Gestart: opzeggen Esis en aanmelden bij ParnasSys.
 • vanaf 2018: Deelname gemeentelijk project Lelystad Hoogbegaafd. Diverse kinderen aangemeld.