gerealiseerde

verbeterplannen

Kwaliteit en knelpunten

De Lispeltuut staat goed bekend en voelt als een fijne school voor kinderen, ouders en leraren. We werken intensief samen met onze ouders en zijn trots op hoe we al 19 jaar Lispeltuut zijn. Ons stabiele lerarenteam zoekt voortdurend naar de beste oplossing voor de kinderen in hun groep. Daarbij zoeken we hulp bij elkaar, onze IB'ers, vrijwilligers en extern deskundigen.Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

   1. We zien de kinderen dagelijks. Veel is daarbij niet meetbaar.

   2. In de onderbouw maken we gebruik van een door onszelf ontwikkeld leerlingvolgsysteem. Dit is een observatie-instrument.

   3. In de midden- en bovenbouw volgen we de kinderen aan de hand van hun eigen planning. Naarmate de kinderen ouder worden, komt hier meer zelfstandigheid en zelfsturing bij kijken. De leraar houdt de vinger aan de pols.

   4. We nemen tussentijds verschillende methodische toetsen af, zoals: dictees, rekentoetsen, Nieuwsbegriptoetsen, enz.

   5. We nemen de toetsen voor de basisvakken van het leerlingvolgsysteem CITO 2x per jaar af.

   6. Kinderen van groep 8 maken medio april de IEP-eindtoets.

   7. We bevragen kinderen, ouders, collega's: tevredenheidsonderzoeken: leerlingen jaarlijks via Scholen op de kaart, ouders elke paar jaar via Scholen op de kaart, en leraren via vragenlijst RI&E (elke 2 jaar).

   8. De kwaliteit van jenaplanscholen wordt door scholen binnen de jenaplanregio kritisch beoordeeld door collega-scholen. Zij kijken dan aan de hand van de jenaplankernkwaliteiten.

   9. We maken jaarlijks verbeterplannen. Deze evalueren we regelmatig.

Er zijn echter ook knelpunten:

   • We ervaren een grote werkdruk; we willen het ook allemaal erg goed doen.

   • We kunnen niet voor alle kinderen genoeg hulp of ondersteuning organiseren. We zijn geregeld handelingsverlegen.

   • We ervaren geen voordelen van Passend Onderwijs. Kinderen kunnen niet of nauwelijks terecht op een SBO of SO. We voelen een enorme bewijslast: géén vertrouwen in onze deskundigheid.

   • Er zijn grote problemen in jeugdzorg. Een onderzoek laat te lang op zich wachten en adequate hulp (bijvoorbeeld extra handen in de klas) nog meer. NB: Sterk in de Klas, een effectieve hulpmethode, wordt door de gemeente Lelystad stopgezet (bezuinigen).

   • Het lerarentekort is zeer voelbaar bij ziekte of verlof van leraren. Behalve een enkele eigen vervanger is er niemand beschikbaar voor vervanging. Dat betekent dat we het zelf oplossen. We hebben dat beschreven in een plan. Maar we zien de toekomst niet vrolijk in. Hoe houden we het onderwijs op onze school fijn als we onvoldoende menskracht hebben?

Toch hebben we een grote ambitie voor de komende jaren: Behouden wat we nu hebben. Als dat lukt, zijn we zeer tevreden.

gerealiseerde verbeterplannen

2021-2022 teamplanning:

  • NPO: extra ondersteuning door inzet van leraren (tijdelijke uitbreiding formatie, met 1,5 FTE), Klassenkracht, jenaplan2daagse(?) ⇒ met vervolg 2e jaar

  • Inwerken en begeleiden nieuwe collega Petra - start augustus 2021

doorlopende plannen:

  • nieuwe rekenmethode Alles Telt Q invoeren (2e jaar) ⇒ met vervolg 3e jaar

  • invoeren leerlingvolgsysteem DIA-LVS met vervolg 2e jaar

  • Begrijpend Lezen - (door)ontwikkelen van gezamenlijke visie op BL bewuste keuzes maken op grond van die visiekennis en vaardigheden opdoen om het aanbod te waarborgen afgesloten

  • denken in doelen bobo ⇒ met vervolg 4e jaar

  • afstemming leeraanbod in de bovenbouw ⇒ met vervolg 4e jaar

  • taal middenbouw ⇒ met vervolg 4e jaar

plan

gehele

TEAM

Begrijpend Lezen - start augustus 2020

 • (door)ontwikkelen van gezamenlijke visie op BL

 • bewuste keuzes maken op grond van die visie

 • kennis en vaardigheden opdoen om het aanbod te waarborgen

Al sinds jaar en dag worstelen we met begrijpend lezen. We zijn van Goed Gelezen overgegaan naar Tekstverwerken, overgegaan naar KidsWeek, overgegaan naar Nieuwsbegrip. We zijn onvoldoende tevreden met de methodes; hoewel Nieuwsbegrip zeker mooie kanten heeft.. En de resultaten van CITO-toetsen blijven onder de maat.

Wat is mogelijk om dit te verbeteren?

majoor:

Dorien

CHECK

⇒ studiedag maandag 23 november 2020: Dorien neemt ons mee in een meningsvormende groepsopdracht. We hebben eigen doelen geformuleerd.

⇒ studiedag maandag 4 januari 2021: Een 2e teamsessie: werkvormen en werkwijzes.

⇒ tussen februari 2021:

  • zie presentatie teamsessie 2 (4-1-2021).

⇒ eind juni 2021:

  • Bij de laatste studiedag was er geen tijd om hiermee aan de slag te gaan. Volgende stappen worden verschoven naar het komende schooljaar.


2020-11-23 Begrijpend lezen teamsessie 1.pdf
2021-01-04 Begrijpend lezen teamsessie 2.pdf
2022-04-01 Begrijpend lezen teamsessie 3.pdf

CHECK begrijpend lezen ==> naar lezen met begrip

⇒ tussen mei 2022:

 • Opdracht vooraf:

   • Geef één of meer lessen van het tekstenlab of uit ‘Lees’.

   • Bekijk van tevoren je groep (resultaten van woordenschat en DIAtekst) zorgvuldig en maak weloverwogen keuzes. Als je het (nog) lastig vindt om direct verschillende verwerkingsvormen te kiezen, kijk dan waar de meeste behoefte aan is. Hetzelfde geldt voor het te kiezen niveau.

   • Onderbouw gaat zich verdiepen in CR en geeft minimaal één les(senserie) uit het praktijkboek.

   • Reflectie hierop: Op de studiedag van 30 mei (in de middag) delen we de ervaringen en beslissen we of en hoe we hiermee verder gaan. Goed om alvast te weten: DIA biedt begeleiding bij invoering.

 • Op de studiedag van 30 mei 2022 geëvalueerd. We gaan niet verder op zoek naar een andere methode. Het voortdurend zoeken naar een andere methode levert onvoldoende op. We richten ons op het doel 'van teksten lezen, naar teksten begrijpen'. Leesstrategieën kan helpend zijn, maar staat in dienst van het begrip. We laten meer los. Plezier in lezen! We evalueren per bouw/school. We hebben oog voor de leerkrachtafhankelijkheid (ondersteun elkaar op bouwniveau). We onderzoeken nog: JAS-inspiratie. Voortaan spreken we niet meer van begrijpend lezen, maar van lezen met begrip.

plan

gehele

TEAM

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s - start augustus 2020

Leraren werken op De Lispeltuut nauw samen. Als team en in de bouw. Nieuwe collega's worden, zo veel en zo lang als nodig is, begeleid door een ervaren collega uit , meestal, dezelfde bouw. De starterscoach (Krishna) zorgt de eerste drie jaar voor de extra begeleiding van leerkrachten van start- naar basisbekwaam.

Nathalie (nieuwe obo-leraar) ⇒ Marianne

Iris (nieuwe mibo-leraar) ⇒ Relinde en Marieke

Elma (nieuwe obo-leraar) ⇒ Danielle en Krishna

majoor:

Krishna

talentbegeleider en leerkrachtcoach

CHECK

⇒ december 2020: ervaringen tot heden..:

  • Als startende leerkracht ervaar ik de begeleiding van Krishna door middel van coach gesprekken waarin we eventuele knelpunten bespreken en het traject van startende leerkracht tot vakbekwame leerkracht zeer waardevol. Marianne ondersteunt als duocollega in zaken die vooral gerelateerd zijn aan de groep, de leerlingen en de organisatie binnen de groep. Daarbij vind ik het belangrijk te vermelden dat ik mij als startende leerkracht enorm gesteund voel door het gehele team op de Lispeltuut, er is altijd ruimte voor vragen of extra toelichting. Ik ben zeer positief over de begeleiding.

  • Het contact met het team is erg goed. De deur staat bij iedereen open om om advies te vragen. Met Krishna heb ik tot nu toe 2 gesprekken gehad. Erg fijn om ook even echt de tijd te nemen om stil te staan en na te denken over hoe het is op je nieuwe plek (niet alleen in de klas maar ook het team), hoe het gaat en of je ergens tegen aan loopt. Ook erg fijn om positieve feedback te krijgen.

  • Voor het vervolg zijn er verschillende mogelijkheden: intervisie met nieuwe collega’s, momenten plannen om te kijken bij collega’s (hoe pakken zij dat aan) en lesbezoeken (al dan niet gericht op een speciaal observatiepunt). Ik ben erg blij met de begeleiding.

  • En heel fijn dat er intensief contact is met alle collega's en in het bijzonder alle collega's uit de bouw.

⇒ eind juni 2021:

  • Op naar het nieuwe schooljaar! Nieuw te begeleiden collega's: Karin, Petra en Marjon.

   • Karin (nieuwe obo-leraar) ⇒ Daniëlle

   • Petra (nieuwe bobo-leraar) ⇒ Annet, MirjamB

   • Marjon (nieuwe obo-leraar) ⇒ Eline

plan

gehele

TEAM

opleidingsschool - start augustus 2019 - mentorentraining hele team

Met ingang van dit schooljaar willen we opleidingsschool worden, zodat we meer pabo-stagiaires krijgen en we beter kunnen inspelen op het voorkomen van de gevolgen van het lerarentekort. Alle voorbereidingen zijn getroffen.

In samenwerking met andere opleidingsscholen én lerarenopleidingen, leiden we aspirant leerkrachten op en zetten we ons in voor de verdere professionalisering van leerkrachten.

majoor:

Krishna

(Aankomende) leraren zorgen voor pedagogisch-didactisch onderwijs met kwaliteit, met het accent op sociale veiligheid. Ze werken vanuit een educatief partnerschap met ouders. Deze leraren hebben impact en maken het verschil voor leerlingen en hun toekomst. Er wordt een beroep gedaan op het vermogen van leraren om individuele en groepen leerlingen te verleiden tot leren, te onderzoeken en nieuwsgierig te maken. Van leraren wordt gevraagd vorm te geven aan verschillende vormen van gepersonaliseerd leren, om gaan met diversiteit in leren en gedrag en afstemmen op leer- en zorgbehoeften van leerlingen in samenwerking met andere (jeugd)professionals.

Lees meer: op https://www.platformsamenopleiden.nl/.

Schoolspecifiek: platformsamenopleiden - samen, SKO, SKO, ..

CHECK

⇒ tussen februari 2020:

Krishna wordt/is onze schooloplkeider en starterscoach. Zij gaat naar de bijeenkomsten voor schoolopleiders en starterscoaches. SKO en de pabo's stellen allerlei eisen wanneer je stagiaires in de school wilt hebben. Krishna, in samenwerking met het schoolteam, probeert hierin keuzes te maken voor wat echt noodzakelijk is én voor onze school zinvol. We willen volgend jaar een aantal plaatsen beschikbaar stellen voor studenten (ook van het talentenprogramma). Beperkt, want het begeleiden van stagiaires vraagt veel tijd en energie van de mentoren, terwijl het onderwijs onbelemmerd moet kunnen doorgaan.

⇒ eind juni 2020:

In het schooljaar 2020-2021 willen we de irisconnectcursus volgen om dit middel ook binnen onze school in te kunnen zetten voor de begeleiding van studenten en starters. Krishna gaat naar de bijeenkomsten voor schoolopleiders en starterscoaches om op de hoogte te blijven van alle afspraken en ontwikkelingen. Zij is de contactpersoon voor de SKO en de pabo's. We gaan geen leerteam van studenten maken ( cq: geen opdracht vanuit SKO uitvoeren). Alle leerkrachten krijgen intern een mentorentraining van 3 x 2,5 uur op locatie waarvoor ze een certificaat krijgen.

⇒ 16 maart 2021:

De 1e mentorentraining hebben we gevolgd door het bekijken van een videobeeldopname. (Fysiek was, wegens coronamaatregelen, niet mogelijk.) We kregen voornamelijk info over het opleiden en het ontwikkelen van leraren in het algemeen in Nederland. En over de samenwerking tussen pabo's en scholen in de vorm van opleidingsscholen. Info over visie en beleid.

⇒ 8 april 2021:

De 2e mentorentraining doen we via beeldbellen.

plan

gehele

TEAM

SEL (Sociaal Emotioneel Leren) - start augustus 2019

Plan: Vanuit het verbeterplan van vorig schooljaar (teamsamenwerking) borduren we voort op onze teamsamenwerking. Dit doen we door het Sociaal Emotioneel Leren verder te verkennen als ontwikkelthema.

We ervaren toenemend ingewikkeld gedrag bij kinderen en vinden het daarom des te belangrijker om een duidelijke en doorgaande lijn met elkaar af te stemmen.

Do: We verkennen het thema samen met het team tijden de studiedagen. We werken aan kennis, visieontwikkeling en vaardigheden van het team. Hierna kunnen we keuzes gaan maken over het al dan niet aanschaffen van materialen en het invoeren van lesactiviteiten omtrent Sociaal Emotioneel Leren.

majoor:

Tinke en Dorien

CHECK

⇒ tussen februari 2020:

Vier van vijf basiscompetenties zijn behandeld in het team:

  • besef van zichzelf

  • zelfmanagement

  • besef van de ander

  • relaties hanteren

We hebben de theorie besproken uit het boek SEL van Cees van Overveld , van gedachten gewisseld over het belang van de competenties. Daarnaast hebben we lesideeën uitgewisseld en hebben we besproken hoe we hier op andere manieren in de groepen aandacht aan kunnen besteden. De vijfde competentie 'keuzes maken', staat voor de komende periode gepland. Daarna gaan we samen beslissen of en hoe we hier een doorgaande lijn voor gaan opzetten.

⇒ eind juni 2020: We hebben in de afgelopen periode geen voortgang geboekt (ziekte binnen het team en afwezigheid door Corona). Volgend schooljaar zullen we verder gaan met dit onderwerp waar we in februari zijn gebleven.

⇒ ma 23 november 2020: Tijdens de studiedag heeft Eline:

  • met het team gesproken over de 5e basiscompetentie 'keuzes maken' (hoofdstuk 9 uit het boek SEL).

  • een presentatie voorbereid, zodat we verdiepend konden kijken naar keuzes maken (hoofdstuk 9 uit bovengenoemd boek). Tevens diverse methodieken voor sociaal emotioneel leren bekeken en kort besproken: Kwink, Gelukskoffer, Kanjertraining, De vreedzame school, het spel 'gedragen gedrag' en het boek Klassenkracht. We kijken ook nog naar de methode PBS (positive behavior support). De leraren delen hun mening (wat wil je zelf verder bekijken?) met Eline en Tinke.. op maandag 4-1-2020 gaan we verder.

⇒ donderdag 10 december 2020: uit de inventarisatie blijkt veel belangstelling voor Klassenkracht en de Gelukskoffer (bronnenboek). Met Jelly Bijlsma van Klassenkracht afgesproken dat zij op de studiedag van vr 21 mei 2021 een kennismakingsworkshop komt geven.

⇒ studiedag maandag 4 januari 2021: We keken nader naar de Gelukskoffer en PBS.

⇒ studiedag vrijdag 21 mei 2021: Jelly Bijlsma komt een presentatie geven over Klassenkracht. Ter inspiratie. Deze presentatie was dermate inspirerend, dat we unaniem besloten om met Klassenkracht aan het werk te gaan.

2019-04-01 SEL 2 studiedag team.pdf
2019-10-30 SEL 3 studiedag.pdf
2019-11-25 SEL 4 studiedag.pdf
2020-11-23 SEL 5 op studiedag.pdf
2021-1-4 SEL 6 Gelukskoffer en PBS.pdf

plan

gehele

TEAM

nieuwe methode / manier voor Engels in de bovenbouw - start augustus 2020

Toen we de werkboekjes voor Engels wilden bestellen, bleek deze methode niet meer leverbaar. We gaan komend jaar een manier zoeken om het Engels vorm te geven. We gaan de diverse activiteiten die we afgelopen jaren als extra gebruikten nog meer delen, bundelen en kijken of we hiermee voldoende dekkend kunnen zijn.

Onze Lio-stagiaire juf Petra gaat dit als afstudeeropdracht oppakken.

majoor:

Petra

CHECK

⇒ tussen februari 2021:

Donderdag 29 april 2021 14.30 uur geeft Petra (LIO-stagiaire) een presentatie van haar thesis (onderzoek).

⇒ eind juni 2021:

  • Het onderzoek is afgerond. Het 4-fasen model wordt gebruikt vanaf de start van het nieuwe schooljaar. In een notendop:

Het afgelopen jaar zijn we in de bovenbouw gaan onderzoeken wat al goed gaat en wat er nog mist op het gebied van het schoolvak Engels. Veel doen we goed, maar er mist nog het een en ander; vooral het stukje mondelinge vaardigheid. We zijn er nu achter op welke manier Engels gegeven kan worden, namelijk aan de hand van het 4-fasenmodel. Er is een handleiding ontwikkeld, waarin dit model centraal staat. Alle lessen a.d.h.v. deze handleiding geven en voorbereiden kost op veel tijd. We zoeken naar manieren om dit vierfasenmodel zo goed mogelijk toe te passen in ons onderwijs.

2019-2020:

plan

IB

methode Bouw, dyslexie - start augustus 2018

BOUW - methode voor dyslectische kinderen voor gr. 3 en 4 . Zie site van Lexima. Het Samenwerkingsverband is voornemens hiermee te gaan werken. Wat betekent dat voor onze school?

majoor:

Annemieke

vervolg: Dorien

CHECK

⇒ tussen februari 2019:

Dyslexie-methode ‘Bouw’. Annemieke: De gemeente heeft voor andere projecten gekozen.

⇒ juli 2019: In september is een volgende bijeenkomst. Welke route te gaan om voorstel m.b.t. dyslexie niet verloren te doen gaan. Besproken wordt:

   • Begeleiding scholen op niveau 3 (hoe?) , programma BOUW (in te zetten voor gr. 2+3, training extra personeel, uitvoering leesgroepjes (schooloverstijgend?)

   • Welke geldstromen zijn er mogelijk, zorgen voor logistieke borging, aantal lln. binnen de scholen, elke school kan beschikken over een leesspecialist en 4 x per jaar PDCA.

   • Welke ondersteuning is er op de scholen voor dyslecten nadat ze uitbehandeld zijn?.

Act 2019-2020: loopt door, we zijn ook afhankelijk van beslissingen op bovenschools niveau (gemeente, onderwijsloket).

⇒ tussen februari 2020: We doen dit alleen als het bekostigd wordt en het strikt noodzakelijk is om de dyslexie aanvragen te onderbouwen.

⇒ eind juni 2020:

We wachten nog steeds af wat 'moet'. De bal ligt bij gemeente en besturen...

plan

gehele

TEAM

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s - start augustus 2019

Leraren werken op De Lispeltuut nauw samen. Als team en in de bouw. Nieuwe collega's worden, zo veel en zo lang als nodig is, begeleid door een ervaren collega uit , meestal, dezelfde bouw.

Eline (nieuwe obo-leraar) ⇒ Femke

MirjamB (nieuwe IB’er) ⇒ Annemieke en Dorien

majoor:

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2020:

  • Mirjam is goed voorbereid, maar is nog bezig met haar opleiding en wil deze ook goed afronden. Samen met Dorien verdelen onze IB'ers de werkzaamheden.

  • Eline is volledig 'ingewerkt'. Wij zijn blij met onze fijne collega. Ondertussen blijft de begeleiding doorgaan.

⇒ eind juni 2020:

  • naar tevredenheid afgerond

plan van

BOBO

Collegiale consultatie

We willen heel graag bij elkaar kijken in de groepen en elkaar tops geven en met en van elkaar leren. Bijv. de flexibele werkplekken in de Petteflet, het coöperatieve spel van Oscar en wellicht nog andere specifieke momenten/ werkwijzen van elkaar. Marleen wil in overleg met de bovenbouwleerkrachten een uur/ deel van de dag in de bovenbouwgroepen vervangen, zodat dit gerealiseerd kan worden.

majoor

Kim

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

collegiale consultatie bovenbouw → komt eerst nog een keer terug tijdens een bouwvergadering als inhoudelijk punt. Nog niet aan bod geweest.

⇒ juni 2018:

Er is geïnventariseerd wie waar wil kijken. Alleen Ilse en Paula hebben bij andere collega’s gekeken.

Act 2018-2019: Wordt vervolgd. Behoefte is zeker aanwezig, nu inplannen en doen!

⇒ tussen februari 2019:

Bobo is goed op streek met collegiale consultatie. Hans stelt voor ook bouw-doorbroken bij elkaar te gaan kijken.

We spreken af dat er met regelmaat een tussenevaluatie gemaakt moet worden. Dat gaat Yvonne doen.

⇒ juli 2019:

In de bobo hebben we een schema opgesteld, zodat we bij elkaar konden kijken m.b.t rekenen in doelen. Dit was erg effectief waardoor we in de bouwvergaderingen dingen konden bespreken, bijstellen en verfijnen rondom het rekenen in doelen. De collegiale consultatie was dus niet bouw doorbroken en hebben ons vooral toegespitst op het rekenen in doelen, waar we nu goed mee aan de slag zijn.

Act 2019-2020: afgerond, wordt besproken bij o.a. flatvergaderingen.

plan van

MIBO/BOBO

Digitaal registreren van toetsen / volgen van de ontwikkeling van het kind

Welke vakgebieden lenen zich ervoor om digitaal te registreren? Welke vakken willen we digitaal gaan registreren dit schooljaar? Wanneer we resultaten en voortgang digitaal registreren kunnen we deze ook linken aan de groepsarrangementen (bijv. spelling - dictees, rekentoetsen, SIT-toetsen van begrijpend lezen).

Bovenbouw: We willen kijken naar de digitale leeromgeving van Rekentuin en Taalzee (oefenwebscores). Hoe kunnen leerkrachten en kinderen op een gerichte manier inzicht krijgen in de ontwikkeling? Hoe kun je ‘groeien’?

majoor

Dorien en Annemieke

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Digitaal registreren van toetsen en volgen van de ontwikkeling van het kind → de Registratieformulieren worden z.s.m. gelinkt in de groepsarrangementen en up to date gemaakt

⇒ juni 2018:

Veel bezig met ParnasSys. Ook nodig en kost ook (veel) tijd. Eigenlijk wordt alles nu al digitaal geregistreerd. Koppelen aan de groepsarrangementen of aan ParnasSys: onderzoeken volgend schooljaar.

Act 2018-2019: Ja, krijgt vervolg. Stap voor stap verder uitwerken.

⇒ tussen februari 2019: x

⇒ juli 2019: Voor de bovenbouw zijn de overzichten van Alles Telt (bijna allemaal) aangepast door ruimte te geven aan de registratie van de voormeting én de nameting met het oog op ‘rekenen in doelen’. We houden steeds in de gaten of alle formats nog kloppend zijn. Eventuele wensen tot aanpassing graag doorgeven aan Dorien.

Het is fijn als de overzichten door iedereen worden ingevuld. Prettig als input bij groepsbesprekingen. IB kan makkelijk meekijken in geval van bijzondere onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Act 2019-2020: Afgerond, vraagt onderhoud. (Soms moet er een nieuwe gemaakt worden. Geef aan bij / overleg met IB!)

plan van

MIBO

Spelling

We gaan met groep 4 en 5 werken met een nieuwe methode Spelling in beeld. We gaan het materiaal gebruiken en kijken hoe we de instructies zo aan kunnen passen dat ze goed in ons blokuur en bij onze manier van werken passen.

majoor

Debbie

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Spelling middenbouw → Bezig met spelling in beeld. Hoger spellingsniveau is nu al zichtbaar bij groep 4. Compliment aan de middenbouw: met de methode Veilig leren lezen goed gestart vorig schooljaar, ondanks dat dit veel inzet heeft gevraagd van de collega’s. Goed bezig! Verder loopt dit.

⇒ juni 2018: fijne methode. Goede signalering.. Aanschaffen voor volgend schooljaar voor groep 4 en 5. De bovenbouw heeft kopietjes van hoe de spellingregels worden aangeboden in de middenbouw, zodat zij daar op aan kunnen sluiten. Is besproken in een flatvergadering. Per les worden verschillende categorieën herhaald, naast de aangeboden nieuwe categorie. Erg tevreden over het werken met deze methode.

Act 2018-2019: Ja, krijgt vervolg.

⇒ tussen februari 2019: x

⇒ juli 2019: Spelling in beeld ingevoerd. Werkt prima. Het digitale gedeelte is uitgeprobeerd. Stamgroepen maken zelf een keuze in de verwerking, digitaal of schriftelijk.

Act 2019-2020: Afgerond, vraagt onderhoud, hier en daar een aanpassing…..

plan van

OBO

kindvolgsysteem

Eigen systeem ontwikkelen

majoor

Marianne

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Kindvolgsysteem onderbouw → vorig jaar Bosos geprobeerd. Marianne en Dorien zijn afgelopen week bij het Zonnewiel in Almere geweest. Er wordt in ieder geval gekozen voor een observatiesysteem, naar aanleiding van de doelen van Pravoo, geen toetssysteem. Dit jaar uitwerken middels spreadsheets samen met Hans, doel is volgend schooljaar starten met het systeem.

⇒ juni 2018:

Dorien en Marianne hebben een nieuw observatiesysteem gemaakt. Daar zijn we na de voorjaarsvakantie mee gestart. Vanaf komend schooljaar gaan we ook onze nieuwe collega’s daarin meenemen en wegwijs maken.

Act 2018-2019: Blijven evalueren en er steeds beter mee leren werken. Het systeem eigen maken. Doorgaande lijn in organisatie in de onderbouw. Nieuw kiesbord, dagritmekaarten ed. Komend jaar alles goed organiseren met elkaar.

⇒ tussen februari 2019:

We werken er allemaal mee in de onderbouw. Nog wel even wennen. Dus dit jaar goed gebruiken om er met elkaar goed mee te gaan werken. Elkaar helpen als dat nodig is. De weekplanningen hebben we het eerste half jaar samen gemaakt. Dat laten we nu los. Iedereen kan er zelf mee aan de slag. De doelen uit de weekplanning komen terug in het volgsysteem. Het is en blijft wel een werkje om het in te vullen. Maar we krijgen wel een heel mooi en compleet beeld van de groep en kinderen individueel.

⇒ juli 2019:

Er wordt in alle groepen goed mee gewerkt. Het lijkt erop dat het steeds meer eigen gemaakt wordt door iedereen. Volgend schooljaar willen we nog een paar aanpassingen doen. ( sommige doelen moet je toch toetsen of iets voor afnemen.) we willen hiervoor wat standaard oefeningen voor op papier zetten. Ook hebben we een lijstje gemaakt met doelen die we kunnen verwerken in de rapporten. Dit gaan we ook volgend jaar aanpakken.

Act 2019-2020: Afgerond, vraagt onderhoud.

plan van

team

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s

Kim ⇒ Annet

Tinke ⇒ Mirjam H

majoor

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2019:

Het inwerken van nieuwe collega’s. Hans geeft aan heel blij te zijn met de nieuwe collega’s en met het inwerken. Relinde wordt (was al) gekoppeld aan Kim.

⇒ juli 2019:

Act 2019-2020: Naar tevredenheid.

plan van

team

werkdrukverlichting

De werkdruk is groot. Er zijn nu extra middelen. Voor De Lispeltuut zo’n € 40.000.

Hoe zetten wij deze in? We hebben een intern onderzoek gedaan en daaruit bleek een duidelijke voorkeur voor een mix van kleine groepen en een extra collega. Wij doen beide: 4 kleutergroepen & extra ondersteuning voor mibo en bobo.

 1. obo: een 4e kleutergroep zorgt voor groepen van 4x 17-23 lln (ipv 3x 22-30 lln.)

 2. mibo: extra ondersteuning door inzet van een leraar als onderwijsondersteuner in en buiten de groep. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.

 3. bobo: nog geen oplossing.. we zoeken naar praktische invulling: leraren die vervangen worden zodat zij extra ruimte krijgen voor taken die ander voor- en na schooltijd moeten worden gedaan. Of iemand die deze taken overneemt.

majoor

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2019:

Mirjam H geeft aan graag hulp (van b.v. Berber) in de de klas te hebben i.p.v. dat kinderen meegenomen worden.

We benoemen de voordelen die we ervaren door de inzet van stagiaires.

Kries heeft op 6 maart contact met de PABO. Er is behoefte aan meer PABO-stagiaires.

⇒ juli 2019: De belangrijkste werkdrukverlichting: kleine groepen. We zullen de extra middelen gebruiken voor behoud van kleine groepen. We gaan door op de ingeslagen weg: vigerend beleid, geen verbeterpunt meer.

Act 2019-2020: afgerond, blijft voortdurend aandacht vragen. Op de pagina financieel beleid uileg over de financiële gevolgen van kleinere groepen.

plan van

SKO

Overgang van Esis naar ParnasSys

Ons bestuur wil alle scholen laten werken met hetzelfde leerlingenadministratieprogramma. We hebben lang vastgehouden aan Esis, maar moeten nu perse over.

De letterlijke overstap gebeurt per 1-8-2017. BRON Het systeem ‘klein’ starten en later beoordelen of en welke modules we willen toevoegen.

majoor

Hans

CHECK

tussen januari 2018:

Overgang van Esis naar ParnasSys → als het goed is kunnen we de LVS-toetsen nu ook registreren in ParnasSys. Geen eigen keuze om te kiezen voor ParnasSys, een jaar ‘inwerken’, dan zullen we er allemaal wel aan gewend zijn. Hans is majoor, heb je vragen: kom langs. Bij ParnasSys kun je heel veel bijkopen (zoals een ouderportaal), wij hebben alleen de basis genomen. De komende tijd bekijken of het zinvol is om ook methodegebonden toetsen te registreren in ParnasSys. Telefoonnummers vanuit ParnasSys niet gebruiken, deze kloppen (nog) niet. Beter centraal laten bellen/ appen via Hans, ook als hij niet op de Lispeltuut is. Let erop dat je uiterlijk tot 09.00 uur via Hans kan vragen waar een kind blijft, daarna neemt Hans geen contact meer op met ouders.

Denk ook aan documenten delen: Gebruik een tijdslot! (Vraag Hans als je niet weet hoe dat werkt).

⇒ juni 2018:

Elk voordeel heb zijn nadeel. helaas zien we niet al te veel voordeel. Punten die we tegenkomen:

 • Lijsten en overzichten.. minder makkelijk te maken.

 • Foutief overgenomen thuistelefoon. Bovenste nr vanuit Esis is vaak niet het correcte nummer.

 • Leerlinggewicht na conversie: 20% = onbekend..

 • Foutenanalyse onvoldoende.

 • We gebruiken het systeem alleen voor de verplichte dingen (absentie en toetsen Cito LVS)

Act 2018-2019: Afgerond. Gelukt, maar niet echt tevreden. Verstandige keuze van het team om veel dingen buiten ParnasSys te registreren. Absentie en LVS Cito wel in ParnasSys.

plan van

team

Alternatief voor SCOL

We houden allemaal onze oren en ogen open naar alternatieven voor SCOL. Kijken op andere scholen/ inventariseren wat andere scholen gebruiken en met elkaar bespreken wat wij wenselijk en nuttig vinden. Hierbij kijken we wat de inspectie hierover zegt. (NB: inspectie verplicht een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. We zoeken naar een alternatief.)

majoor

Marleen

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

alternatief SCOL → is een registratiesysteem helpend? Worden de kinderen er beter van? Of wordt de werkdruk alleen maar hoger? We vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling wel heel belangrijk, dit stralen we ook uit. Vinden we dit genoeg of is er iemand die behoefte heeft aan een registratiesysteem/ observatiesysteem? Zelfde geldt voor anti pest protocol. Sommige scholen gebruiken maar twee onderdelen van Zien: welbevinden en betrokkenheid. Oscar geeft aan: heel veel werk. Voorlopig nog geen registratiesysteem of hier consequenties aan zitten, dat gaan we zien wanneer de inspectie op bezoek komt.

⇒ juni 2018: Zie januari

Sociaal Emotioneel Leren zal wel in het team terug komen als onderwerp in vergadering.

Act 2018-2019: Afgerond. We vonden geen systeem wat ons gaat helpen. Een systeem voor de bühne kiezen willen en doen we niet.

plan van

team

rapporten

Minder te beoordelen vakken.. - lay-out aanpassing (normering niet meer dikgedrukt, naam stamgroep gevolgd door cijfer groep in bovenste kopje) betreft inhoud: kopje begrijpend lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling. Van elkaar bekijken/ lezen. Ook uit andere bouwen.

Inhoudelijk: kijken naar de normering en waar deze wellicht weg kan. Zorgen dat begrijpend lezen meer inzichtelijk wordt waar het kind staat in dit vakgebied (subcategorieën) en rapporten van elkaar bekijken en tops geven aan elkaar en wat neem je zelf mee - in gesprek met elkaar. We zouden ook graag rapporten van de middenbouw willen bekijken. In overleg met collega’s.

majoor

Hans

Mascha

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

rapporten Per bouw toelichting geven over de aanpassingen. We kijken mee op het scherm naar de nieuwe opzet. Eventueel vragen naar onderbouwing.

Onderbouw:

Geen normeringen meer bij de onderbouw, ook niet bij de oudste kleuters. Sociale competentie toevoegen. Middenbouw reageert positief: lopen hier bij beginnende groep drie leerlingen veel tegenaan.

Middenbouw:

Rapport is in basis al aangepast. Bij gesprek, werk algemeen, spel en viering geen beoordeling meer, alle subjectieve onderdelen geen normering meer. (Beoordelende) beschrijving is goed genoeg.

Bovenbouw:

Begrijpend lezen meer deelonderwerpen aangebracht, te belangrijk om maar onder één noemer neer te zetten. Schrijven onder werkverzorging ondergebracht → vak weggehaald.

Algemene opmerkingen:

 • Lettergrootte misschien groter? 10 i.p.v. 9.

 • Mooie doorgaande lijn: onderbouw geen normering, middenbouw iets meer normering, bovenbouw nog wat meer normering.

Afspraak:

Alle bouwen kijken nogmaals naar de eigen opzet: voor maandag 4 december graag alle bouwen aangepaste versie voor januari klaar om uit te wisselen met elkaar.

⇒ juni 2018:

Wijzigingen:

 • groep 3 tafels eruit

 • leeskring bij hele middenbouw eruit

 • normering onderbouw weg (voetnoot)

 • opmaak onderbouw: niet alle vakken staan standaard op uitvullen

Nog steeds erg arbeidsintensief… Maar bedenk: het hoeft niet vol! Vakjes voelen wel verplicht om iets in te vullen. Het is mooi om te lezen, voor zowel kind als ouder. Ook de aanpassing van de gesprekkencyclus fijn → teruggekregen van diverse ouders. Zo toch iets minder intensief. Geslaagd!

Act 2018-2019: Afgerond. We onderzoeken mogelijkheden van een portfolio.

plan van

directie/IB

Wensen en plichten

De inspectie heeft zijn toezichtkader veranderd. Wat betekent dit? Gaan we hierdoor anders werken? Wat is de zelfevaluatie?

majoor

Dorien

CHECK

Ja, we hebben dit onderzocht en we kunnen er mee aan de slag. Bovenbouwleerkrachten + Dorien (IB): procedure omschrijving gericht op advies voortgezet onderwijs naar ouders toe geschreven. Documentatie: ter info in de Krant van het Land en ergens in de schoolgids vermeld.

Act 2017-2018: Afgerond. We gaan een begin maken met de zelfevaluatie. wordt vervolgd… toetsen op maat vastleggen. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

BOBO

Creatief taal / stelopdrachten

We willen een gezamenlijk kader opstellen voor creatief taal/ stelopdrachten. Een cyclus met welke opdrachten we aan bod laten komen in alle bovenbouwgroepen per schooljaar. De invulling van de opdracht is vrijblijvend en vaak verbonden aan een project/ thema waar de groep mee bezig is. Wat vinden wij van belang om de kinderen van de Lispeltuut mee te geven qua aanbod? (brief schrijven, e-mail, soorten gedichten, verhaal, sprookje, etc.).

majoor

Marleen

CHECK

Ja, we hebben individueel als leerkracht gekeken naar de verschillende stelopdrachten die wij in ieder geval belangrijk vinden om aan te bieden aan de kinderen. In overleg hebben we hier een gezamenlijk kader voor opgesteld.

Act 2017-2018: Afgerond. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

MIBO

Aanvankelijk lezen

We gaan de Kim versie van Veilig Leren Lezen invoeren. We volgen met de middenbouwcollega’s en Annemieke de cursus voor de Kim versie van VLL.

majoor

Debbie

CHECK

Check gelukt: Het kostte veel inspanning om een bij ons passende manier te vinden, maar uiteindelijk zijn we tevreden over onze nieuwe methode.

Act 2017-2018: Afgerond.: Komende jaar gaan we hier samen mee verder. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

schoolbreed

Educatief Partnerschap

Bovenbouw: We willen nadenken over een wijze waarop we ouders meer inzicht geven in het leerproces van het kind: wat leert het kind in de bovenbouw? Wat komt aan bod en hoe geven we dit vorm in ons onderwijs? Kunnen ouders hier in ondersteunen? Zo ja, hoe?

Middenbouw: Voor volgend jaar bespreken we per groep wat we aan de ouders willen laten zien op de inloopochtend, zo hebben de kijkmomenten een thema. We mailen ouders per stamgroep wat het thema wordt.

Onderbouw: Informatie op de website voor nieuwe en bestaande ouders over de onderbouw.

majoor

Marleen

CHECK

bovenbouw: Ja. Op de stamgroepavond en op de kijkmiddagen/ avonden bieden we ouders de gelegenheid om inzicht te krijgen in wat hun kind leert in de bovenbouw. We willen de leerdoelen niet te specifiek naar ouders toe communiceren, omdat we niet willen dat ouders hun kind gaan meten en/ of meten aan andere kinderen (vergelijken met…). Wij stemmen er niet voor om de SLO-doelen op de website te vermelden. Als ouders hiernaar vragen, kunnen we verwijzen naar www.slo.nl. Misschien zouden we nog wel iets duidelijker naar ouders kunnen communiceren dat we een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen verwachten in de bovenbouw. Dit willen we ter sprake brengen in de presentatie van de stamgroepavond en die avond ook zelf benoemen. Als ouders thuis kunnen ondersteunen of inspringen in het leerproces bij leerachterstanden op bepaalde vakgebieden, dan is dit toch maatwerk en gaat dit in overleg met ouders en kind. De kijkmiddagen twee keer per jaar willen we graag behouden, wel opletten dat dit al vanaf begin schooljaar in de schoolkalender voor ouders op de website wordt opgenomen. Ongeveer begin december: hoe wordt er gewerkt in de bovenbouw? en het project ‘Samen één wereld’ laten zien en begin mei vooral insteken op het schoolbrede project ‘wonen’.

middenbouw: Kijk-ochtenden afgesproken.

onderbouw: Informatie is op de website geplaatst.

Act 2017-2018: Afgerond.: Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

schoolbreed

gesprekkencyclus

Veranderde gesprekkencyclus: In oktober 2016 plannen we met alle ouders een gesprek. Eind januari 2017 krijgen de kinderen een schriftelijk rapport en voeren we alleen een gesprek als dat vanuit ouders en of leraar gewenst is. In april 2017 weer een gesprek met alle ouders en in juni 2017 ontvangen de kinderen hun 2de rapport. Ook dan voeren we alleen gesprekken als dat gewenst is.

majoor

Hans

CHECK

Check gelukt: We vinden dit heel fijn werken en we ontvangen positieve feedback van ouders.

Act 2017-2018: Afgerond.: Zo houden. Géén actie verbeterplan 2017-2018.

plan van

OBO

toetssysteem

Invoeren Bosos ( dit jaar het overgangsjaar). Elkaar op weg helpen en regelmatig samen evalueren. ( Ellen Voogt een keer uitnodigen voor een workshop Bosos)

majoor

Marianne

CHECK

Check gelukt: Het viel nogal tegen. We hebben het abonnement opgezegd.

Act 2017-2018: Afgerond.: We zoeken naar een beter alternatief; is in ontwikkeling. Actie verbeterplan 2017-2018.

Uitgevoerd zonder vooraf opgestelde plannen

najaar 2020 tot zomer 2021 - leerachterstanden COVID-19

Het Ministerie van Onderwijs heeft een subsidie toegekend om ontstane leerachterstanden kleiner te maken dan wel op te lossen door een inhaal- en ondersteuningsprogramma.

Aanvraag subsidie tijdvak 2.

  • Basisschool De Lispeltuut - 27TZ00 (max 25 leerlingen)

  • Hans Vos (dir), Mirjam Braaf (IB) en Dorien Heideman (IB).

Op De Lispeltuut te Lelystad (27TZ) hebben we een goed programma opgezet voor het thuiswerken. Via de website was alle werk te vinden en online te maken. Er werd voor de jongere kinderen ook 'papierwerk' geregeld. Toch is er bij heel wat kinderen een achterstand ontstaan in hun ontwikkeling. We hebben deze kinderen vanaf het begin van het schooljaar al extra ondersteuning buiten en in de groep gegeven. Dat gebeurt door leraren die dan geen groepsgebonden taken hebben. I.p.v. inzet voor coaching, begeleiding van collega’s e.d. werken zij nu met kinderen tijdens zelfstandig werktijd. Zo wordt totaal ongeveer 1,5 FTE ingezet voor ondersteuning aan de kinderen die dat nodig hebben. Die ondersteuning gebeurt in én buiten de klas. Buiten de klas gaat dat over individuele hulp en hulp in kleine groepjes. We maken gebruik van bestaande programma's, dus maken we nauwelijks extra kosten voor materiaal, licenties e.d..

We willen deze ondersteuning graag doorzetten, maar hebben daarbij de extra middelen van de subsidie nodig om de leraren te betalen. De kosten voor de huidige inzet (1,5 FTE) zijn ruim hoger dan het maximale en toegekende subsidiebedrag (25 x € 900,- = € 22.500) voor onze school. Dat komt neer op ongeveer 0,45 FTE.

Verantwoordingsopdracht: Verantwoord aan het einde van het schooljaar (2020-2021) welke leerlingen ondersteuning hebben gehad (hoeveel uur en welke doelen behaald). Dit is nodig bij een eventuele steekproef en moet dan kunnen worden aangetoond.

De leraren die dit uitvoeren in hun ambulante tijd zijn: Annet (0,2125), Iris (0,2125), Ilse (9/12 x 0,215 = 0,15), Klazien (3/12 x 0,8 = 0,2), Dorien (0,35) en MirjamB (0,35).

Uitgewerkte voorbeelden:

  • Yogalessen aan obo en mibo. Daarmee werkten we aan mentale ondersteuning van de kinderen (afleiding, ontspanning, rust) én kon de leraar in de kleinere restgroep extra aandacht geven aan de kinderen die dat nodig hadden.

  • De individuele begeleiding kunnen we vanwege privacy hier niet vermelden. Maar verantwoorden we indien gevraagd bij het ministerie.

oktober 2020: Beter bij de les:

  • Mirjam en Dorien zijn vrijdag 2 oktober 2020 naar een trainersopleiding ‘Beter bij de Les’ geweest. Het was een interessante dag en we denken echt een ‘tool’ in handen te hebben waarmee we de executieve functies van een leerling kunnen versterken. Echter de interventie is intensief en vergt samenwerking tussen trainer-leerkracht-ouders en vraagt ook een zeker ‘loslaten’ van het leerplan.

  • ⇒ als dat van pas komt is de mogelijkheid om dit te doen.

maart en april 2021: faalangstreductietrainer

 • Dorien volgde deze cursus.

 • Najaar 2019: er is een nieuwe uitgave van Alles Telt. Diverse collega's bezochten een inspiratiemiddag van Alles Telt Q. We gaan een studiedag (2 juni 2020) gebruiken om te kiezen/voor te bereiden.

 • Februari 2020. SKO organiseerde een audit op woensdag 5 en donderdag 6 februari. Bonne van Dam voerde in opdracht van SKO een audit - kwaliteitsanalyse uit op De Lispeltuut. Er waren 8 lesobservaties en er vonden veel gesprekken plaats (met kinderen, ouders, leraren, IB'ers en directie. De formele analyse ontvangen we nog, maar we kunnen trots zijn op de uitslag. We worden gezien als voorbeeldschool op het gebied van pedagogisch klimaat, veiligheid, zelfverantwoordelijkheid en taakgerichtheid van de kinderen, teamsamenwerking...

 • De website is geheel vernieuwd (vanaf 2017). Met name een verbetering van de leesbaarheid op smartphones. Ook alle foto’s vanaf 2002 in GooglePhoto. Najaar 2019: alle papieren documenten, én meer, getransformeerd naar webpagina's.

 • 2018: Aanpassingen in Digidoor.. DODs voor zorgarrangementen en meerbegaafdheid.

 • vanaf 2017: Registraties gesprekken - spreadsheet per stamgroep.

 • 2017: Nieuw meubilair in de hal - gekozen, gekocht en .. geplaatst.

 • 2018: Nieuwe, beter te reinigen vloerbedekking in de schoolwoningen (Egwijk).

 • 2018: Inhoudelijk in de bovenbouwgroepen aandacht besteden aan het vieren van diverse (Christelijke) feesten en overleggen met elkaar op welke manier

 • Nieuwe versie Cito begrijpend lezen 3.0 bekeken in de bovenbouw en ‘plussen en minnen’ gecommuniceerd naar directie en IB.

 • RT in de bovenbouw: cursussen voor kinderen die uitvallen op een bepaald domein binnen rekenen, in plaats van methodegericht zoals voorgaande jaren. Zowel Dorien, als leerkrachten als kinderen zijn meer enthousiast: het is gerichter, meer doelbewust en zorgt voor meer succeservaring bij de kinderen.

 • Bovenbouw: onderwijsaanbod verschillende vakgebieden beter op elkaar afstemmen →

  • Taal: zinsontleding en woordbenoeming: we hanteren in elke groep dezelfde kleuren/ regels/ instructie bij deze leergebieden. Er zijn opzoekboekjes gemaakt voor gr. 6, 7 en 8. Deze liggen in elke groep.

  • Topografie: het ontwikkelen van een gezamenlijk toetsrooster → begin volgend schooljaar wordt er een indeling gemaakt in de provincies/ landen/ werelddelen die worden getoetst in de bovenbouw en wordt een toetsrooster gemaakt met data.

 • 2017: Gestart: opzeggen Esis en aanmelden bij ParnasSys.

 • vanaf 2018: Deelname gemeentelijk project Lelystad Hoogbegaafd. Diverse kinderen aangemeld.