SKO - de Scholengroep Katholiek Onderwijs. Onze stichting telt 28 basisscholen, verspreid over Flevoland en de Veluwe. Onze scholen hebben hun eigen onderwijskundige identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing. Ook De Lispeltuut is één van de Ontwerpers voor Onderwijs-scholen.

Alle scholen staan voor eigentijds kwaliteitsonderwijs met oog voor de leerbehoeften van kinderen. De scholen ontwerpen een veilig pedagogisch en uitdagend didactisch klimaat waarin kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en echt kunnen leren. Zie voor informatie over onze bovenschoolse organisatie deze website.

Specifiek t.a.v het lerarentekort hebben we in het LispelBLOG van mei 2019 al de aandacht gevraagd voor 'Werken bij Ontwerpers van Onderwijs'. 

Het verhaal van Ontwerpers van Onderwijs..pdf

De Stichting is in 1997 opgericht, ontstaan uit een besturenfusie tussen een groot aantal katholieke schoolbesturen in Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van Onderwijs heeft 27 katholieke basisscholen in het primair onderwijs, met gezamenlijk zo’n 6500 leerlingen. Iedere school met een eigen onderwijskundige identiteit maar allen vanuit een katholieke levensbeschouwing. De scholen liggen verspreid in de regio Almere (10 scholen), Lelystad (5 scholen), Dronten (3 scholen), Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg, Nunspeet, 't Harde, Harderwijk (3 scholen) en Putten.

Maaike Huisman en Marc Kammeraad vormen samen het College van Bestuur (CvB) van Ontwerpers van Onderwijs. Zij ontwikkelen het beleid, samen met de scholen, de 3 lokale netwerken waarin de 27 directies van de scholen zijn verenigd: regio Almere, regio Lelystad-Dronten en regio Veluwe, het bestuursbureau, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.De omvang van het CvB is bepaald op twee leden: voorzitter van het CvB en lid van het CvB.  Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst. 

Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en met het beleid voor de normen en waarden en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. 

Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. 

GMR 2.0 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR telt 12 leden met uit elk van de drie  regio's binnen het werkgebied van de stichting (Almere, Lelystad/Dronten en de Veluwe)   4  gekozen leden waarvan 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding.  Elk lid is verantwoordelijk  voor een portefeuille en is daarnaast contactpersoon voor maximaal drie scholen. Met name de communicatie met de achterban, de MR’s van de scholen, heeft alle aandacht. Waar in de medezeggenschapsraad op schoolniveau schoolse zaken worden besproken, in de GMR komen bovenschoolse  zaken aan de orde.

bestuur: Ontwerpers van Onderwijs

De Lispeltuut is één van de ruim achtduizend  basisscholen in Nederland  waar kinderen van vier tot en met + twaalf  jaar onderwijs krijgen. Er zijn in Nederland openbare en bijzondere basisscholen. Openbare scholen worden door de gemeente bestuurd (hoewel ook deze schoolbesturen de laatste jaren steeds vaker verzelfstandigen: stichting). Bijzondere scholen worden bestuurd door een vereniging of stichting. Wij zijn een katholieke school (= een bijzondere school). Onze stichting: Ontwerpers van Onderwijs.