verbeterplannen

Kwaliteit en knelpunten

De Lispeltuut staat goed bekend en voelt als een fijne school voor kinderen, ouders en leraren. We werken intensief samen met onze ouders en zijn trots op hoe we al 19 jaar Lispeltuut zijn. Ons stabiele lerarenteam zoekt voortdurend naar de beste oplossing voor de kinderen in hun groep. Daarbij zoeken we hulp bij elkaar, onze IB'ers, vrijwilligers en extern deskundigen.Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

   1. We zien de kinderen dagelijks. Veel is daarbij niet meetbaar.

   2. In de onderbouw maken we gebruik van een door onszelf ontwikkeld leerlingvolgsysteem. Dit is een observatie-instrument.

   3. In de midden- en bovenbouw volgen we de kinderen aan de hand van hun eigen planning. Naarmate de kinderen ouder worden, komt hier meer zelfstandigheid en zelfsturing bij. De leraar houdt de vinger aan de pols.

   4. Om de basiskwaliteit op orde te houden gebruiken we diverse actuele methodes; in een mix van analoog en digitaal: Veilig Leren Lezen, Alles Telt Q, Nieuwsbegrip, Spelling in Beeld, spelling- en taalkaarten vanuit diverse methodes, Rekentuin, Taalzee, Kidsweek..

   5. We nemen tussentijds verschillende methodische toetsen af, zoals: dictees, rekentoetsen, Nieuwsbegriptoetsen, enz.

   6. We nemen de toetsen voor de basisvakken van het leerlingvolgsysteem CITO 2x per jaar af. Vanaf 2021: DIATAAL.

   7. Kinderen van groep 8 maken medio april de IEP-eindtoets.

   8. We bevragen kinderen, ouders, collega's: tevredenheidsonderzoeken: leerlingen jaarlijks via Scholen op de kaart, ouders elke paar jaar via Scholen op de kaart, en leraren via vragenlijst RI&E (elke 2 jaar).

   9. De kwaliteit van jenaplanscholen wordt door scholen binnen de jenaplanregio kritisch beoordeeld door collega-scholen. Zij kijken dan aan de hand van de jenaplankernkwaliteiten.

   10. We maken jaarlijks verbeterplannen. Deze evalueren we regelmatig.

Er zijn echter ook knelpunten:

   • We ervaren een grote werkdruk; we willen het ook allemaal erg goed doen.

   • We kunnen niet voor alle kinderen genoeg hulp of ondersteuning organiseren. We zijn geregeld handelingsverlegen.

   • We ervaren geen voordelen van Passend Onderwijs. Kinderen kunnen niet of nauwelijks terecht op een SBO of SO. We voelen een enorme bewijslast: géén vertrouwen in onze deskundigheid.

   • Er zijn grote problemen in jeugdzorg. Een onderzoek laat te lang op zich wachten en adequate hulp (bijvoorbeeld extra handen in de klas) nog meer. NB: Sterk in de Klas, een effectieve hulpmethode, wordt door de gemeente Lelystad stopgezet (bezuinigen).

   • Het lerarentekort is zeer voelbaar bij ziekte of verlof van leraren. Behalve een enkele eigen vervanger is er niemand beschikbaar voor vervanging. Dat betekent dat we het zelf oplossen. We hebben dat beschreven in een plan. Maar we zien de toekomst niet vrolijk in. Hoe houden we het onderwijs op onze school fijn als we onvoldoende menskracht hebben?

Toch hebben we een grote ambitie voor de komende jaren: Behouden wat we nu hebben. Als dat lukt, zijn we zeer tevreden.

Verbeterplannen De Lispeltuut

De Majoor

We hebben bij alle verbeterpunten een majoor aangesteld. Deze bewaakt de voortgang en zorgt voor bijtijds plaatsen op de agenda voor team- en bouwvergaderingen.

De plannen worden gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd:

   • Plan: maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken.

   • Do: voer het plan uit.

   • Check: vergelijk de resultaten met wat je wilde bereiken.

   • Act: bij afwijking neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken.

SKO schoolplan Lispeltuut - ROMPPLAN 2022.docx.pdf

De plannen worden zo duidelijk mogelijk geformuleerd.

   • We beschrijven van wat willen doen of onderzoeken in een enkele zin.

   • We maken geen strak tijdpad, maar evalueren minsten 2x per jaar alle plannen. Soms lukt iets heel snel, soms blijkt dat we te optimistisch waren. Dan blijft een plan langer (stil)staan dan eerst bedacht. Nieuwe, aangepaste of vervolgdoelen? Óf afsluiten.

   • Plannen komen meestal voort vanuit vragen van het team. Daardoor is er veel enthousiasme om dat plan ook aan te pakken.

2022-2023:

  • 2e jaar NPO: extra ondersteuning door inzet van leraren (tijdelijke uitbreiding formatie, met 1,5 FTE), Klassenkracht.

  • T.a.v. burgerschap geen verbeterplan, maar een aandachtspunt (= duidelijk maken wat we deden/doen). We hebben een en ander beschreven bij burgerschap.

  • Inwerken en begeleiden nieuwe collega Petra (2e jaar) en Paul (LIO) - start augustus 2022.

doorlopende plannen:

  • nieuwe rekenmethode Alles Telt Q invoeren (3e jaar)

  • invoeren leerlingvolgsysteem DIA-LVS (2e jaar)

  • denken in doelen bobo (4e jaar)

  • afstemming leeraanbod in de bovenbouw (4e jaar)

  • taal middenbouw (4e jaar)

nieuwe plannen 2022-2023

plan

gehele

TEAM

Voor het 2e jaar ontvangen we NPO-gelden. Wij nemen hiervoor extra leraren aan, zodat andere leraren ambulant kunnen zijn:

  • obo: extra juf Nathalie, juf Klazien. Ambulant/extra ondersteuning: juf Krishna.

  • mibo: juf Iris, juf Annemieke. Ambulant/extra ondersteuning: juf Relinde.

  • bobo: juf Petra, meester Paul. Ambulan/extra ondersteuningt: juf Annet.

bestedingsplan NPO

Schoolscan juni 2021 t.b.v. NPO 2021-2023

én Klasse(n)kracht - met RESPECT voor de klas, is een systemische aanpak om het groepsvormingsproces in de school en de klas actief te begeleiden. Het biedt een werkwijze om vanaf de voordeur, of eigenlijk vanaf het hek van het schoolplein, regie te voeren op een sociaal, veilig en krachtig klimaat in de klas en in de school.

8-10 dagdelen in 3 jaar. Planning jaar 1:

 • di 31 augustus 2021 start workshop 15.30 uur

 • do 7 oktober 2021 observatie en nabespreking 15.30 uur

 • di 9 november 2021 analyse sociogram 15.30 uur

 • vr 18 februari 09.00 – 12.30 uur (studiedag)

 • ma 30 mei 09.00 – 12.30 uur (studiedag)

Specialisten in opleiding: Dorien, MirjamB en Krishna.

majoor:

Hans

CHECK NPO

⇒ tussen februari 2022: de uitvoer van de plannen kwam lelijk in de knel.

 • Helaas viel veel van de geplande extra ondersteuning uit, doordat ambulante leraren moesten invallen om de groepen te bemensen, of doordat de ambulante leraren zelf ziek waren.

 • Ook onder kinderen was er sprake van veel afwezigheid (meer dan 25 kinderen afwezig was eerder regel dan uitzondering). Met name in november was er piek, waar op een enkele dag 25% van de kinderen afwezig was. De instabiele samenstellingen in de groep vragen veel extra van leraren. Hoe pas je het programma aan als er elke dag veel kinderen ontbreken?

 • Met name in groep 3 is er stevig ingezet op extra ondersteuning en dat is zeker geslaagd. Meetbaar?? Betere zelfstandigheid en werkhouding zien we zeker terug. En er is daardoor ook extra ruimte geweest voor de kinderen in groep 4 en 5.

 • Krishna kon niet deelnemen aan de specialistenopleiding wegens ziekte.

CHECK Klassenkracht

⇒ tussen februari 2022:

 • In alle groepen is geobserveerd. Nog niet in alle groepen werd gewerkt met T-kaarten. Hier gaat iedereen mee aan de slag. Op 24 maart zal een nieuwe observatieronde plaatsvinden.

 • Er is gekeken naar onprettig, licht problematisch, ernstig problematisch en onwettig gedrag op school en hoe we hiermee omgaan.

 • In de groepen is een sociogram afgenomen en deze is geanalyseerd.

⇒ tussen mei 2022:

 • Op de studiedag van maandag 30 mei hebben we gewerkt met kerkwaliteiten (en bijbehorende valkuil - uitdaging - allergie).

 • Het eerste studiejaar van de specialisten (juf MirjamB en juf Dorien) is afgerond.

plan

gehele

TEAM

inwerken en begeleiden nieuwe collega - start augustus 2021, verv

Leraren werken op De Lispeltuut nauw samen. Als team en in de bouw. Nieuwe collega's worden, zo veel en zo lang als nodig is, begeleid door een ervaren collega uit , meestal, dezelfde bouw. De starterscoach (Krishna) zorgt de eerste drie jaar voor de extra begeleiding van leerkrachten van start- naar basisbekwaam.

Vervolg begeleiding Nathalie (Eline), Elma (Daniëlle), Iris (Relinde)

Nieuw te begeleiden collega's 2021-2022: Karin, Petra en Marjon.

 • Karin (nieuwe obo-leraar) ⇒ Daniëlle

 • Petra (nieuwe bobo-leraar) ⇒ Annet, MirjamB

 • Marjon (nieuwe obo-leraar) ⇒ Eline

majoor:

Krishna

talentbegeleider en leerkrachtcoach

CHECK

⇒ tussen februari 2022:


doorlopende plannen

plan

gehele

TEAM

oriëntatie op leerlingvolgsysteem, met name DIA-LVS

Het huidige leerlingvolgsysteem (CITO) is niet voldoende afgestemd op onze wensen. We hebben de keus uit meerder systemen. O.a. IEP, DIA-LVS, ParnasSys, Boom... We willen dit jaar in elk geval verder kijken naar DIA-LVS. Op de studiedag van 9 oktober 2020 komen vertegenwoordigers uitleg geven over de werking. Het team beslist daarna of we hiermee verder willen.

majoor:

Dorien

CHECK

⇒ tussen augustus - oktober 2021:

Op de studiedag (9-10-2020) kwam Tineke van Eerden van DIA een presentatie geven over dit adaptieve LOVS. We zien veel mooie kanten. Veel keuzes te maken.. We komen er op terug.

⇒ studiedag ma 23 november 2020: enquête uitgezet onder collega's. Wat willen we?

⇒ 10 december 2020: ruim 80% kiest voor 'Zou ik het liefst willen gaan werken met het LOVS van DIA'. Implementatie wordt voorbereid!

⇒ studiedag maandag 4 januari 2021: Dorien en Mirjam B bereiden de implementatie van DIA voor.

⇒ tussen april 2021:

Dorien en Mirjam hebben vr 16 april een overleg met DIA.

⇒ eind juni 2021:

  • Er worden nog wat laatste antwoorden verwacht, maar vanaf augustus 2021 gaan we DIA-LVS invoeren in de gehele school.

december 2021:

februari 2022:

 • In januari 2022 hebben we DIA voor het eerst gebruikt. De M-toetsen. Tot nu toe een positieve ervaring. De uitkomsten van de DIA-toetsen hebben meer inzicht gegeven in welke stappen we zouden kunnen nemen. Tijdens de studiedagen van 1 april 2022 gingen we hier verder mee aan de slag gaan.

juni 2022:

 • In juni 2022 de E-toetsten van Dia afgenomen.

plan

gehele

TEAM

nieuwe rekenmethode Alles Telt Q invoeren - start augustus 2020

We starten, schoolbreed, met de invoering van Alles Telt Q.

juni 2020: Alle digitale materialen staan gereed. De bestelling voor de analoge middelen is gedeeld, zodat elke collega kan invullen wat nodig is.

majoor:

Hans

CHECK

⇒ tussen augustus - november 2021:

  • De start verliep niet soepel:

   • De mibo moest eerst weken werken om het niveau aan te laten sluiten aan het niveau van deze nieuwe methode.

   • In de bovenbouw liepen we aan tegen veel fouten in de digitale correctie.

   • De wijze van som oplossen is niet flexibel. Daardoor veel complexe handelingen nodig om een oplossing in te voeren.

  • We hebben veel overleg met Thieme Meulenhoff gevoerd over deze tekortkomingen. De bovenbouw (leraren en leerlingen) verzamelde fouten in een document. Juf Annet had diverse keren virtueel en live overleg met medewerkers van de uitgever.

  • Eind oktober hadden we een verschuiving nodig: meer kinderen plus, minder basis. We bestelden en ontvingen een rekening. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom een beeldgesprek met de uitgever (Thieme Meulenhoff - Joris de Kok) en de schoolleverancier (Heutink - Jeroen Kale) op dinsdag 26 november 2020. We zijn tot een oplossing gekomen; financiële tegemoetkoming vanuit Thieme én de uitspraak dat alle software opnieuw is geschreven en dat het vanaf nu beter moet werken.

⇒ tussen december 2021:

We zijn een gedeelde presentatie gestart om snel problemen aan te kaarten bij Thieme Meulenhoff.

⇒ tussen april 2021:

We blijven tegen veel fouten aanlopen bij Alles Telt Q. Fouten in de opgaven, in de uitkomsten, in het systeem (niet bereikbaar, laadt niet) en sommige didactische keuze vallen bij ons niet in de smaak (cijferen). Op donderdag 15 april hebben we (opnieuw) overleg met Alles Telt Q.

⇒ eind juni 2021:

  • We hebben met Alles Telt Q overeenstemming. Volgend schooljaar (2021-2022) rekenen we op een betere werking. De samenwerking was al goed en krijgt vervolg.

⇒ tussen februari 2022:

 • Helaas komen we nog altijd fouten tegen.. veel fouten. We zullen ons oriënteren op andere mogelijkheden? Ondertussen vooral in de bovenbouw: work-around.

⇒ tussen april 2022:

 • We gaan de komende tijd (tot/met schooljaar 2022-2023) oriënteren op andere mogelijkheden voor de bovenbouw. We zoeken dan naar een methode die aansluit op Alles Telt Q in obo en mibo.

plan van

BOBO

Denken in doelen - start augustus 2018

plan: Rekenen in doelen voor de bovenbouw verder ontwikkelen/ uitwerken. Onderzoeken hoe ICT hierbij op een goede manier ingezet kan worden. Dinsdag 10 oktober 19.00 uur nodigen we Belinda Terlouw (KPZ - expertise op rekengebied) uit om ons meer te inspireren en mee te laten kijken met onze tot nu toe uitgewerkte stappen.

majoor:

2018 => Marleen

2019 => Yvonne

2021 => Oscar

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Rekenen in doelen bovenbouw → Belinda nog niet uitgenodigd, eerst zelf nog bezig met methode te ‘verknippen’. Marleen is nu bezig met groep 8. Januari kijken we naar de domeinen en de leerdoelen en de doorgaande leerlijn binnen deze domeinen. Belinda heeft echt expertise, haar op tijd inschakelen om met ons mee te kijken/ denken. Digitaal werken…. goed in verdiepen of dit zinvol is. Zitten ook aantal grote nadelen aan: individueel, gebruik van kladpapier (?). Rekentuin wordt op dit moment nog niet doelgericht ingezet, goed onderzoeken of dit zinvol is en hoe dit dan moet worden ingezet.

⇒ juni 2018:

De site ziet er al erg mooi uit. Proeftuintje gedaan, maar bleek een beetje lastig onderwerp (oppervlakte en inhoud). Kinderen begonnen eerst met beheersingsopdrachten om uit te vogelen wat hun niveau was. Sommige kinderen kregen daar stress van, omdat ze deze werkwijze niet zijn gewend. Veel ‘kinderziektes’ moeten nog opgelost worden. Heel fijn is dat er jaargroep-doorbrekend gewerkt wordt.

Act 2018-2019: Nu Marleen weggaat is het nog even afwachten wie haar taak kan overnemen. Bovenbouw beraadt zich of de werkwijze voldoende kansen en niet teveel risico’s oplevert om hiermee verder te gaan. Iemand zal tijd moeten krijgen om verder te ontwikkelen.

⇒ tussen februari 2019:

Dorien geeft de bobo een compliment voor de gemaakte stappen. Hans zet een evaluatieformulier klaar voor Annemieke en Dorien.

⇒ juli 2019:

We hebben dit jaar een andere werkwijze gehanteerd door de methode Alles Telt als bronnenboek te gebruiken en daarbij (wel per blok) te rekenen in doelen. Annet heeft per blok de doelenlijsten uitgewerkt en welke opdrachten daarbij horen. Daar werken de kinderen mee. We toetsen per blok vooruit, de kinderen werken aan de nog niet behaalde doelen. Na ongeveer 5 weken maken de kinderen de toets (af) om te kijken of hun nog niet behaalde doelen ook behaald zijn. Alle aspecten die hierbij komen kijken en waar we tegenaan lopen, wordt besproken in de bouwvergaderingen. Yvonne zorgt dat dit regelmatig inhoudelijk terugkeert. We wisselen uit, maken materialen/ documenten en bespreken ook wat we ‘allemaal’ zo doen en waarin we elkaar wat meer vrij laten. Alle bovenbouwgroepen rekenen nu in doelen.

Act 2019-2020: Finetunen, afronden en misschien verder met andere vakgebieden.

⇒ tussen februari 2020: We zijn met het registreren van het vooruit toetsen bezig geweest en hebben de doelenkaarten voor de kinderen aangepast. We bespreken regelmatig in de bouwvergadering hoe het rekenen in doelen gaat en of we nog aanpassingen willen doen.

⇒ tussen juni 2020: Schooljaar 2020-2021 starten met overgang naar Alles Telt Q. Hoe kunnen we met deze nieuwe en meer digitale methode onze aanpak qua rekenen in doelen invulling geven? We zullen eerst met de nieuwe rekenmethode gaan werken om vervolgens goed te kunnen kijken hoe wij met dit middel kunnen gaan rekenen in doelen. Daarnaast willen we het werken in doelen uitbreiden naar andere vakgebieden. We gaan starten met spelling.

⇒ tussen juni 2021: De bovenbouwgroepen van de Lispeltuut hebben structureel op de agenda van de bouwvergadering het onderdeel ‘denken in doelen‘ staan. In een eerder stadium bestond dit uit het ombouwen van een lesmethode (b.v. Alles telt). Inmiddels is ‘denken in doelen‘ meer een instelling van de leerkracht (zoveel mogelijk gedeeld met en overgedragen aan de leerlingen) dan een methodieke vorm.

In groepsgesprekken en individuele gesprekken met kinderen sturen de leerkrachten bewust aan op het maken van keuzes t.a.v. de lesstof en de verwerking daarvan. Vragen als ‘Wat kan ik al?’ (Daarvan sla ik opdrachten over.) en ‘Wat heb ik nodig‘ (Hier ga ik extra aandacht aan besteden.) worden steeds meer leidend in het maken van keuzes die de leerling zelf maakt. Kinderen die dit eigenaarschap aankunnen krijgen de taak (de vrijheid?) om binnen het aanbod keuzes te maken en qua werk meer of minder aandacht te besteden aan te ontwikkelen doelen. Uiteraard is de ruimte en vrijheid die kinderen krijgen gerelateerd aan tussentijdse resultaten, en ook aan de dagelijkse bevindingen van de leerkracht. Zo nodig wordt de authenticiteit van kinderen verruimd danwel beperkt.

Dit onderwerp staat structureel op de bouwvergadering zodat onderling regelmatig afstemming plaatsvindt. De leerkracht houdt de groepsdynamiek omtrent leren en de sfeer rond presteren zorgvuldig in de gaten en stemt af: Welke leerling maakt de juiste keuzes en kan deze vorm van eigenaarschap aan, en welke leerling heeft meer sturing en houvast nodig.

⇒ tussen februari 2022:

De bovenbouw kiest er (noodgedwongen) voor om het komend schooljaar te blijven werken met de (digitale)methode Alles Telt Q, en gaat zich oriënteren op een andere methode.


plan van

BOBO

Afstemming leeraanbod in de bovenbouw - start augustus 2018

We willen zorgen voor meer eenheid binnen de bovenbouw op verschillende vakgebieden. Een aantal vakgebieden is de afgelopen jaren al behandeld (creatief taal, spelling, zinsontleding/ woordbenoeming). Dit jaar in ieder geval topografie. Wellicht nog andere vakgebieden.

majoor

Yvonne

2021-2022

Oscar

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

afstemming leeraanbod in de bovenbouw → meer afstemming in de verschillende bovenbouwgroepen: vakgebieden spelling, creatief taal, zinsontleding/ woordbenoeming voorgaande jaren behandeld. Dit jaar topografie op de planning: op dezelfde manier aanbieden. De manier waarop kan nog eens over nagedacht worden: niet steeds op dezelfde manier.

⇒ juni 2018:

Dit jaar paar keer op de agenda gezet tijdens bouwvergaderingen. Vooral op het gebied van topografie en de manier van toetsen. Er is een linkje op de website (thuiswerk) waardoor kinderen thuis ook kunnen oefenen/ leren. Methode van toetsen: over gehad. Er is een rooster gemaakt, zodat alle bovenbouwgroepen dezelfde toetsen afnemen per leerjaar. Kopietjes van leren voor de toets hoeven nu ook niet meer gemaakt te worden, alles is terug te vinden op de website. Wordt gebruikt door leerlingen.

Act 2018-2019: Voortzetten. Misschien techniek/ natuur/ geschiedenis?.

⇒ juli 2019:

We zijn verder gegaan met de afstemming en maken van nieuwe toetsen voor topografie. Dat is nu praktisch klaar (Ilse?). Ook hebben we veel uitgewisseld over hoe we rekenen in doelen en hebben allemaal bij elkaar gekeken middels collegiale consultatie.

Act 2019-2020: Verder met: afstemming/ ontwikkeling op het gebied van geschiedenis, (digitale) portfolio’s, nieuwskring, flexibele werkplekken, spelvormen bij het leren, taakspel.

⇒ tussen februari 2020: Aandacht gegeven aan de nieuwskring, geschiedenis en de flexibele werkplekken. Bovenstaand doel blijft nog staan.

⇒ eind juni 2020: I.v.m. Corona geen nieuwe onderdelen aangepakt. We willen ons komend jaar gaan richten op het taalonderwijs in de bovenbouw. Wat doen we? Wat missen we? Is er meer/ een andere aanpak en/of materialen nodig?

⇒ tussen februari 2022: Vanuit de DIA-toets (DIA-spel) bleek er onvoldoende aanbod geweest te zijn op het gebied van begrippen en interpunctie. Dit is iets wat meer en systematischer de aandacht verdient. De bovenbouw heeft hier in de bouwvergadering al over gesproken en zal het aanbod uitbreiden.

Aan de hand van de doelen uit het boek 'Van kerndoel naar referentieniveau' breidt de bovenbouw het aanbod uit. Er zijn 3 bouwvergaderingen gepland om hier gezamenlijk naar te kijken.

Inhoud van de uitbreiding taalaanbod n.a.v. DIA-spel: Interpunctie, hoofd- en bijzinnen, lijdende zinnen en bedrijvende zinnen.


plan van

MIBO

Taal middenbouw - start augustus 2018

We willen meer denken in doelen op het gebied van (creatief) taal. We gaan leerdoelen op taalgebied specificeren en we ontwikkelen/ zoeken naar bijpassend materiaal. Waar het kan, maken we een koppeling met ons spellingonderwijs.

majoor

Tinke

vanaf 2020

Relinde

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Tinke is bezig om doelen te bekijken op het gebied van creatief taal. Wat moeten de kinderen kunnen aan het einde van de middenbouw en hoe werken we hier naar toe? Zo kun je taal en spelling ook wat meer aan elkaar koppelen. Dit loopt, in ontwikkeling. Heeft ook zijn tijd nodig.

Act 2018-2019: We gaan verder..

⇒ tussen februari 2019:

⇒ juli 2019: Tinke heeft voorwerk verricht. De leerlijnen TULE/SLO zijn uitgeplozen. De Jenaplan taaldoelen vanuit de ‘Dat PLus’ zijn bestudeerd. Met collega-scholen wordt materiaal uitgewisseld. Door hoge zorgdruk in de middenbouw dit jaar besloten om begin volgend schooljaar samen te starten. Geadviseerd wordt om kleine stapjes te maken.

Act 2019-2020: We gaan ermee verder.

⇒ tussen februari 2020: moet verder uitgewerkt worden. We controleren of het aanbod voldoet aan de kerndoelen.

⇒ studiedag 4 januari 2021: Relinde neemt ons mee in de diverse mogelijkheden. Een schoolbrede aanpak. Methodisch of Levend Taalonderwijs. Dat laatste spreekt het ons het meest aan. We behouden dan de huidige spellingmethode. We nodigen een JAS-medewerker uit voor introductie en begeleiding.

Zie ook: Levend Leren, meesterstuk vrije tekst, hetkanvoorhetkind..

⇒ tussen april 2021: Relinde: het taalonderwijs van de Lispeltuut doorontwikkelen door gebruik te maken van de methodiek zoals beschreven door Levend Taalonderwijs. We bevinden ons in het stadium van oriënteren en uitproberen. Momenteel ontwikkelen we in de middenbouw een leerlijn Vrije Teksten, waarbij leerlingen eigen teksten schrijven rond een thema/ kader en die als uitgangspunt dienen voor oa taalbeschouwing/ spelling/ schrijftechniek etc.

2021-01-04 Taal in een nieuw JASje.pdf

We staan voor de keuze:

  1. Gaan we een kant en klare methode gebruiken (als bron?)

  2. Of nemen we de visie van Levend taalonderwijs van DAT + en werken we vanuit daar verder om ons taalonderwijs verder gestalte te geven?

Na de presentatie van 21 mei 2021 komt naar voren dat men het meest enthousiast wordt over Levend Taalonderwijs. Willen we hiermee door? Kunnen we hier al een besluit over nemen of willen we eerst nog meer informatie?


De afgelopen periode hebben DOL en KRUL wat ervaring kunnen opdoen met schrijftaken volgens het principe van Levend taalonderwijs. Met als doel: uitproberen. Wat levert het op?

  • betrokkenheid bij leerlingen

  • groei in schriftelijk taalgebruik

  • meer eigenaarschap bij leerlingen

Er is wel gemerkt dat er scholing bij ons als leerkrachten nodig is om op deze manier lessen te gaan vormgeven. De didactische vaardigheden zijn bij de leerkrachten aanwezig, maar de borging van de doorgaande leerlijn vraagt aandacht.


Volgende stappen:

  1. Uitnodigen JAS medewerker om uitleg te geven over Levend Taalonderwijs

  2. Beoordelen of er cursus/ scholing nodig is om dit succesvol te maken.

CHECK

⇒ tussen februari 2022:

Fase: Uitproberen en experimenteren - De werkwijze volgens Levend Taalonderwijs biedt een onderlegger om met taal aan de slag te gaan. Het is geen methode met boeken en schriften, maar er wordt gewerkt aan doelen binnen thematisch en actuele onderwerpen binnen de groep. Dat vraagt een duidelijke visie en betrokkenheid van alle leerkrachten. Deze visie en betrokkenheid zijn we samen aan het ontwikkelen.

Ons uitgangspunt - Wij ervaren het vormgeven van Levend Taalonderwijs als een levend proces. Dat betekent dat theorie en praktijk in dienst van elkaar staat en beide meebewegen naar behoefte van de leerkracht en de leerling. Zowel in de middenbouw als de bovenbouw is er positief gereageerd op het werken via de principes van het Levend Taalonderwijs. En we willen graag op deze weg verder gaan.

Waar staan we nu? - Werken met vrije teksten: Verschillende collega’s in de middenbouw zijn hiermee gaan experimenteren. Leerlingen hebben teksten geschreven en zijn door de groep besproken/ aangepast en/ of gepresenteerd. We zien steeds meer eigen teksten terug in het klaslokaal, dit is een mooie ontwikkeling.

Nieuwe werkvormen uitproberen: - Voor de middenbouw is er een leerlijn gedichten ontwikkeld. Dit gaan we de komende periode gebruiken/ uitproberen. Ook de bovenbouw volgt de ontwikkelingen van de middenbouw, maar maken hier hun eigen keuzes in. We houden elkaar op de hoogte.

Hoe gaan we verder?

 • Leerlijn gedichten uitproberen in de middenbouw.

 • Verder met het formuleren van doelen tbv het maken van (vrije) teksten.

Opmerking: door zaken als corona/ inval/ uitval verloopt het proces langzamer.

Opmerking: via Levend Leren worden de boeken over Levend Taalonderwijs opnieuw uitgegeven n.a.v de nieuwe leerdoelen die zijn opgesteld door het platform: www.curriculum.nu, dit kan consequenties hebben voor leerdoelen en leerlijnen. We volgen deze ontwikkeling.

We willen in de toekomst externe expertise zoeken om ons hier verder in te begeleiden.

Uitgevoerd zonder vooraf opgestelde plannen

gerealiseerde plannen

==> zie ook verbeterplannen gerealiseerd vanaf hier gerealiseerd zonder vooraf opgezet plan.