verbeterplannen

Kwaliteit en knelpunten

De Lispeltuut staat goed bekend en voelt als een fijne school voor kinderen, ouders en leraren. We werken intensief samen met onze ouders en zijn trots op hoe we al 22 jaar Lispeltuut zijn. Ons stabiele lerarenteam zoekt voortdurend naar de beste oplossing voor de kinderen in hun groep. Daarbij zoeken we hulp bij elkaar, onze IB'ers, vrijwilligers en extern deskundigen.Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

Er zijn echter ook knelpunten:

Toch hebben we een grote ambitie voor de komende jaren: Behouden wat we nu hebben. Als dat lukt, zijn we zeer tevreden.

Verbeterplannen  De Lispeltuut

De Majoor

We hebben bij alle verbeterpunten een majoor aangesteld. Deze bewaakt de voortgang en zorgt voor bijtijds plaatsen op de agenda voor team- en bouwvergaderingen. 

De plannen worden gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd:

SKO schoolplan Lispeltuut - ROMPPLAN 2022.docx.pdf

De plannen worden zo duidelijk mogelijk geformuleerd. 

nieuwe plannen 2023-2024

2023-2024:

IB Opbrengsten analyseren.

team Voldoende vaardigheidsgroei (grote cyclus).

school

kwaliteit

team, IB

Beter zicht op leren. Missie, visie en schoolcultuur.

Ten aanzien van wat leren eigenlijk is, zijn veel ontwikkelingen. Waar we de idee hadden dat onze visie en schoolcultuur sterk staat; dat het leren op alle niveaus goed is geregeld, komen we tot de conclusie dat er veel beter kan (de referentieniveaus laten dat duidelijk zien). Daarom vinden we het nodig om te gaan herbronnen.

majoor

Hans

Stappen die we willen zetten in de komende 2 jaar:

⇒ tussen november 2023: 

⇒ tussen december 2023: 

school

kwaliteit

team, IB

Beter zicht op opbrengsten.

IB Opbrengsten analyseren.

Mirjam en Krishna gaan de cursus 'Opbrengsten analyseren' doen via de Akke&Demi en krijgen ondersteuning van een onderwijsadviseur van de PO-raad, om te leren  de opbrengsten op de juiste manier te analyseren en interpreteren. 

team ⇒ Voldoende vaardigheidsgroei (grote cyclus).

We gaan met de mibo en bobo een verdiepende training van DIA doen, waarbij de leerkrachten leren om de resultaten van de DIA-toetsen goed te analyseren en interpreteren. We gaan in de groepsbesprekingen meer inzoomen op welke doelen er behaald zijn en in hoeverre de leerlingen hebben geprofiteerd van het lesaanbod (voldoende vaardigheidsgroei) en wat er dus nodig is voor de volgende periode. (grote cyclus).

majoor

Mirjam

⇒ tussen november 2024: 

school

kwaliteit

team, IB

Blok- en weekplanning.

We gaan dit jaar werken met blokplanningen per periode van ongeveer 8 weken (kleine cyclus). Hierin staan de doelen per vakgebied en de geboden ondersteuning op de verschillende niveau's. De ondersteuning is terug te zien in de weekplanning (wie, wat, waar, wanneer). We maken hier afspraken over en de implementatie en borging vindt plaats en komt terug tijdens de studiedagen. 

NB: De blokplanning is een nieuw onderdeel van de vernieuwde 'groepsarrangementen'. Met de groepsarrangementen zijn we in 2014 gestart, om zicht te krijgen op wie welke ondersteuning wanneer nodig heeft. Het bleef al die jaren vooral een document van de IB'er (de bedoeling was samen met de leraar invullen). Omdat het onvoldoende functioneerde was er weinig motivatie om er aan te werken. Vandaar deze nieuwe impuls: meer van en voor de leraar.

majoor

Mirjam

⇒ tussen oktober 2023

⇒ tussen januari 2024: 


school

kwaliteit

team, IB

Overdracht van stamgroep naar stamgroep. Obo naar mibo en mibo naar bobo.

Om te zorgen dat de nieuwe leerkracht, bij de start van het schooljaar, direct de juiste en gepaste ondersteuning kan bieden, gaan we tijdens de laatste studiedag van het schooljaar, volgens rooster de overdracht doen van de kinderen die doorstromen naar een andere bouw. Ter voorbereiding vullen de leerkrachten een (nieuw) document in waarin terug te vinden is op welk niveau de leerling werkt, wat de ondersteuningsbehoefte is en welke ondersteuning er geboden is, op en buiten school.

majoor

Mirjam

⇒ tussen januari 2024


bobo

Wereldoriëntatie - start voorjaar 2023

De bovenbouw gaat zich oriënteren op het aanbod en de te volgen leerlijnen op het gebied van W.O..

majoor

Paul

⇒ tussen juni 2023: 

⇒ tussen september 2023

⇒ tussen januari 2024: 

mibo - bobo

Gebruik van methoden en methodieken in de mibo en mibo.

De leraren van de mibo en bobo gaan kritisch kijken naar het gebruik van huidige en nieuwe methoden en methodieken: taal en spelling, ATQ, Rekentuin en Taalzee, Bareka, Junior Einstein, enz.. Wat behouden, wat toevoegen, wat loslaten? En zichtbaar maken wat we doen op de website (lispeltuut.nl/onderwijs/jenaplan en subpagina's).

majoor

Hans

⇒ tussen september 2023

⇒ tussen 20 oktober 2023

⇒ tussen december 2024: 

obo

In de onderbouw wordt aan verschillende zaken gewerkt. 

majoor

Daniëlle, Nathalie

⇒ tussen oktober 2024: 

⇒ tussen januari 2024: 


school

Vergroening schoolplein De Borg.

Samen met de andere gebruikers in de BORG en de gemeente Lelystad gaat Donker Groen ons plein vergroenen n.a.v. het plan, dat wij, met alle kinderen samen (= gehele BORG - 3Sprong, Meander, GO, Lispeltuut), met begeleiding van Donker Groen, bedachten. 

majoor

Janoah, gemeente Lelystad

⇒ tussen september 2024: 

⇒ tussen januari 2024: 


doorlopende plannen

2023-2024:


Uitgevoerd zonder vooraf opgestelde plannen

school

steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoek inspectie

Met deze brief informeer ik u over de steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken die, wij als Inspectie van het Onderwijs vanaf december 2023 uitvoeren op scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Met die onderzoeken beoordelen we de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van een aantal standaarden uit het onderzoekskader. Er volgt uit het onderzoek een oordeel op schoolniveau. Scholen en besturen ontvangen daarmee waardevolle informatie over de kwaliteit van hun onderwijs. Op stelselniveau leveren deze onderzoeken relevante informatie op voor beleidsmakers en voor het toezicht.

Scholen in de steekproef

We hebben in elke sector (PO, VO, SO) een representatieve steekproef van scholen getrokken, waar we dit onderzoek gaan uitvoeren. De volgende school van uw bestuur behoort tot de steekproef: 27TZ-C1 De Lispeltuut

majoor

Hans

⇒ tussentijdse evaluatie 2023

8.00 – 8.30u Kennismaking en korte toelichting op de opzet van het onderzoek met directie en het team, inclusief voorbespreken lesobservaties met observanten (Inspecteurs, directie, team).

8.30 – 10.00u Lesobservaties (twee keer drie lesbezoeken) met observanten; richtlijn 30 minuten per groep. Tenminste één taalles, één les rekenen/wiskunde en één les waarin burgerschap een plek krijgt. (Inspecteurs en observanten in twee koppels).

10.00 – 10.15u Pauze – Uitwisseling inspecteurs bevindingen tot nu toe.

10.15 – 11.00u Gesprek met een observanten n.a.v. observaties (Inspecteurs en observanten).

11.00 – 11.15u Presentatie door de school (Inspecteurs, directie, IB’er).

11.20 – 12.00u Verdiepend gesprek over curriculum (van de basisvaardigheden), schoolklimaat (veiligheid en burgerschap), resultaten en kwaliteitszorg  (Inspecteurs, directie, IB’er (en eventueel rekencoördinator, taalcoördinator, veiligheidscoördinator).

12.00 – 12.30u Pauze – Uitwisseling inspecteurs bevindingen tot nu toe.

12.30 – 13.00u Gesprek met een representatieve vertegenwoordiging van de leraren (Inspecteurs en leraren).

13.00 – 13.30u Gesprek met 5 á 6 leerlingen (vanaf groep 6) (Inspecteur 1 en leerlingen) & Gesprek met 5 á 6 ouders (Inspecteur 2 en ouders).

13.30 – 15.00u Vervolg gesprek met directie/schoolleiding en IB’er over eerder genoemde punten. Daarnaast gesprek over zicht op ontwikkeling met inzage in documenten waaruit blijkt dat er voor de school, voor de groepen en individuele leerlingen systematisch informatie wordt verzameld, geanalyseerd en benut in de lessen. (Inspecteurs, directie, IB’er).

15.00 – 15.45u Voorbereiden terugkoppelingsgesprek Inspecteurs.

15.45 – 16.30u Terugkoppelingsgesprek (Inspecteurs, directie, IB’er, vertegenwoordiging van het bestuur (en, in overleg, het team).

school

Klassenpad.

Klasse(n)Pad is een speelse manier om integraal regie te voeren op groepsvorming, groepsdynamiek en gedrag in de klas. 

majoor

Eline

Het is een tool waarmee je heel bewust leert regie te voeren op groepsvormingsprocessen, groepsdynamiek en gedrag, waardoor je steeds beter leert zien waar een groep dreigt vast te lopen in hun ontwikkeling en wat jij kunt doen om de kracht van de groep naar boven te halen. Een tool waarmee je thema’s die spelen in groepen (h)erkent en leert wat je kunt doen om de groep stapsgewijs door het thema heen te begeleiden zodat de onderlinge band steeds sterker wordt. Een tool waarmee je leerlingen helpt om onderling sterke relaties op te bouwen waardoor er meer rust in de klas ontstaat en kinderen zich veilig voelen met elkaar op school. Een tool waarmee je leerlingen leert omgaan met verschillen waardoor ze leren dat ze niet met iedereen vrienden hoeven te zijn maar wel met iedereen kunnen samenwerken. Een tool die jou helpt je leerlingen een zelfbewuste houding te ontwikkelen. Een tool die jouw professioneel handelen vergroot en versterkt in het groepsdynamisch denken en werken met de klas, waardoor je rust creëert in de klas en het gevoel van veiligheid versterkt in de klas en op school.

⇒ tussen januari 2024: 


school

Schoolopleider en starterscoach.

Kim gaat de opleiding volgen tot schoolopleider en starterscoach.

majoor

Krishna

⇒ tussen november 2024: 

⇒ tussen januari 2024: 


Zie ook de pagina verbeterplannen ad-hoc, voor eerder uitgevoerde ad-hoc plannen.

eerder gerealiseerde plannen