verbeterplannen

Verbeterplannen De Lispeltuut

De Majoor

We hebben bij alle verbeterpunten een majoor aangesteld. Deze bewaakt de voortgang en zorgt voor bijtijds plaatsen op de agenda voor team- en bouwvergaderingen.

De plannen worden PDCA & SMART geformuleerd:

   • Plan: maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken.
   • Do: voer het plan uit.
   • Check: vergelijk de resultaten met wat je wilde bereiken.
   • Act: bij afwijking neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken.

De plannen worden PDCA & SMART geformuleerd:

   • Specifiek: beschrijven van wat er precies wordt gedaan: helder en duidelijk.
   • Meetbaar: een meetbare norm, zodat kan worden bepaald of het doel is behaald.
   • Aanvaardbaar en actiegericht: breed gedragen zodat het engagement er is om er energiek en met voldoening aan deel te nemen.
   • Realiseerbaar / realistisch: haalbaar met aanvaardbare inspanningen; de lat niet te hoog - maar ook niet te laag - leggen en je moet er vat op hebben.
   • Tijdgebonden: vermelden van de termijn waarop het gewenste resultaat moet worden bereikt.
   • Evalueren: zijn de gestelde doelen bereikt. Nieuwe, aangepaste of vervolgdoelen? Óf afsluiten.

Hierdoor worden onze plannen...

   • Richtinggevend: De doelstelling geeft aan waar we heen willen en wat we van elkaar verlangen.
   • Motiverend: Het bereiken van de doelstelling is belangrijk of zinvol: er schuilt een ambitie achter. Er is een verband tussen de individuele inspanningen en het realiseren van de doelstelling.
   • Normerend: Is het feitelijke gedrag in overeenstemming met gewenst gedrag? Het is een basis voor plannen, organiseren, handelen, opvolgen en leidinggeven.
   • Controleerbaar: Na een jaar (of korter) wordt kritisch gekeken naar de stand van zaken en worden eventueel nieuwe, aangepaste of vervolgdoelen gesteld.

2020-2021:

  • nieuwe rekenmethode Alles Telt Q invoeren
  • nieuwe methode / manier voor Engels in de bovenbouw
  • Begrijpend Lezen - (door)ontwikkelen van gezamenlijke visie op BL bewuste keuzes maken op grond van die visiekennis en vaardigheden opdoen om het aanbod te waarborgen
  • oriëntatie op leerlingvolgsysteem, met name DIA-LVS
  • inwerken en begeleiden nieuwe collega’s

doorlopende plannen:

  • opleidingsschool - mentorentraining hele team
  • SEL (Sociaal Emotioneel Leren)
  • denken in doelen bobo
  • afstemming leeraanbod in de bovenbouw
  • taal middenbouw

nieuwe plannen 2020-2021

plan

gehele

TEAM

nieuwe rekenmethode Alles Telt Q invoeren - start augustus 2020

We starten, schoolbreed, met de invoering van Alles Telt Q.

juni 2020: Alle digitale materialen staan gereed. De bestelling voor de analoge middelen is gedeeld, zodat elke collega kan invullen wat nodig is.

majoor:

Hans

CHECK

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


plan

gehele

TEAM

nieuwe methode / manier voor Engels in de bovenbouw - start augustus 2020

Toen we de werkboekjes voor Engels wilden bestellen, bleek deze methode niet meer leverbaar. We gaan komend jaar een manier zoeken om het Engels vorm te geven. We gaan de diverse activiteiten die we afgelopen jaren als extra gebruikten nog meer delen, bundelen en kijken of we hiermee voldoende dekkend kunnen zijn.

Onze Lio-stagiaire juf Petra gaat dit als afstudeeropdracht oppakken.

majoor:

Petra

CHECK

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


plan

gehele

TEAM

Begrijpend Lezen - start augustus 2020

 • (door)ontwikkelen van gezamenlijke visie op BL
 • bewuste keuzes maken op grond van die visie
 • kennis en vaardigheden opdoen om het aanbod te waarborgen

Al sinds jaar en dag worstelen we met begrijpend lezen. We zijn van Goed Gelezen overgegaan naar Tekstverwerken, overgegaan naar KidsWeek, overgegaan naar Nieuwsbegrip. We zijn onvoldoende tevreden met de methodes; hoewel Nieuwsbegrip zeker mooie kanten heeft.. En de resultaten van CITO-toetsen blijven onder de maat.

Wat is mogelijk om dit te verbeteren?

majoor:

Dorien

CHECK

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


plan

gehele

TEAM

oriëntatie op leerlingvolgsysteem, met name DIA-LVS

Het huidige leerlingvolgsysteem (CITO) is niet voldoende afgestemd op onze wensen. We hebben de keus uit meerder systemen. O.a. IEP, DIA-LVS, ParnasSys, Boom... We willen dit jaar in elk geval verder kijken naar DIA-LVS. Op de studiedag van 9 oktober 2020 komen vertegenwoordigers uitleg geven over de werking. Het team beslist daarna of we hiermee verder willen.

majoor:

Dorien

CHECK

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


plan

gehele

TEAM

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s - start augustus 2020 -

Leraren werken op De Lispeltuut nauw samen. Als team en in de bouw. Nieuwe collega's worden, zo veel en zo lang als nodig is, begeleid door een ervaren collega uit , meestal, dezelfde bouw. De starterscoach (Krishna) zorgt de eerste drie jaar voor de extra begeleiding van leerkrachten van start- naar basisbekwaam.

Nathalie (nieuwe obo-leraar) ⇒ Marianne

Iris (nieuwe mibo-leraar) ⇒ Relinde en Marieke

Elma (nieuwe obo-leraar) ⇒ Danielle/ Krishna

majoor:

Krishna

CHECK

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


doorlopende plannen

plan

gehele

TEAM

opleidingsschool - start augustus 2019 - mentorenmtraining hele team

Met ingang van dit schooljaar willen we opleidingsschool worden, zodat we meer pabo-stagiaires krijgen en we beter kunnen inspelen op het voorkomen van de gevolgen van het lerarentekort. Alle voorbereidingen zijn getroffen.

majoor:

Krishna

CHECK

⇒ tussen februari 2020:

Krishna gaat naar alle bijeenkomsten voor schoolopleiders en starterscoaches. Er gaat veel tijd in zitten en SKO en de. pabo's stellen allerlei eisen wanneer je stagiaires in de school wilt hebben. Krishna probeert hierin keuzes te maken voor wat echt noodzakelijk is en voor onze school zinvol. We willen volgend jaar wel een aantal plaatsen beschikbaar stellen voor studenten (ook van het talentenprogramma) maar niet te veel omdat het begeleiden van stagiaires toch erg veel tijd vraagt.

⇒ eind juni 2020:

Krishna: Volgend schooljaar (2020-2021) de iris connect cursus volgen om dit ook binnen onze school in te kunnen zetten voor de begeleiding van studenten en starters. Ik blijf naar de bijeenkomsten gaan voor schoolopleiders en starterscoaches om op de hoogte te blijven van alle afspraken en ontwikkelingen. Ik ben de contactpersoon voor de SKO en de pabo's. Ik ga het leerteam van studenten begeleiden bij hun opdracht vanuit SKO Alle leerkrachten krijgen intern een mentorentraining van 3 x 2,5 uur op locatie waarvoor ze een certificaat krijgen.

plan

gehele

TEAM

SEL (Sociaal Emotioneel Leren) - start augustus 2019 -

Plan: Vanuit het verbeterplan van vorig schooljaar (teamsamenwerking) borduren we voort op onze teamsamenwerking. Dit doen we door het Sociaal Emotioneel Leren verder te verkennen als ontwikkelthema.

We ervaren toenemend ingewikkeld gedrag bij kinderen en vinden het daarom des te belangrijker om een duidelijke en doorgaande lijn met elkaar af te stemmen.

Do: We verkennen het thema samen met het team tijden de studiedagen. We werken aan kennis, visieontwikkeling en vaardigheden van het team. Hierna kunnen we keuzes gaan maken over het al dan niet aanschaffen van materialen en het invoeren van lesactiviteiten omtrent Sociaal Emotioneel Leren.

majoor:

Tinke en Dorien

CHECK

⇒ tussen februari 2020:

Vier van vijf basiscompetenties zijn behandeld in het team:

 • besef van zichzelf
 • zelfmanagement
 • besef van de ander
 • relaties hanteren

We hebben de theorie besproken uit het boek van Cees van Overveld , van gedachten gewisseld over het belang van de competenties. Daarnaast hebben we lesideeën uitgewisseld en hebben we besproken hoe we hier op andere manieren in de groepen aandacht aan kunnen besteden. De vijfde competentie 'keuzes maken', staat voor de komende periode gepland. Daarna gaan we samen beslissen of en hoe we hier een doorgaande lijn voor gaan opzetten.

⇒ eind juni 2020: We hebben in de afgelopen periode geen voortgang geboekt (ziekte binnen het team en afwezigheid door Corona). Volgend schooljaar zullen we verder gaan met dit onderwerp waar we in februari zijn gebleven.

plan van

BOBO

Denken in doelen - start augustus 2018

plan: Rekenen in doelen voor de bovenbouw verder ontwikkelen/ uitwerken. Onderzoeken hoe ICT hierbij op een goede manier ingezet kan worden. Dinsdag 10 oktober 19.00 uur nodigen we Belinda Terlouw (KPZ - expertise op rekengebied) uit om ons meer te inspireren en mee te laten kijken met onze tot nu toe uitgewerkte stappen.

majoor:

Marleen

vervolg: Yvonne

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Rekenen in doelen bovenbouw → Belinda nog niet uitgenodigd, eerst zelf nog bezig met methode te ‘verknippen’. Marleen is nu bezig met groep 8. Januari kijken we naar de domeinen en de leerdoelen en de doorgaande leerlijn binnen deze domeinen. Belinda heeft echt expertise, haar op tijd inschakelen om met ons mee te kijken/ denken. Digitaal werken…. goed in verdiepen of dit zinvol is. Zitten ook aantal grote nadelen aan: individueel, gebruik van kladpapier (?). Rekentuin wordt op dit moment nog niet doelgericht ingezet, goed onderzoeken of dit zinvol is en hoe dit dan moet worden ingezet.

⇒ juni 2018:

De site ziet er al erg mooi uit. Proeftuintje gedaan, maar bleek een beetje lastig onderwerp (oppervlakte en inhoud). Kinderen begonnen eerst met beheersingsopdrachten om uit te vogelen wat hun niveau was. Sommige kinderen kregen daar stress van, omdat ze deze werkwijze niet zijn gewend. Veel ‘kinderziektes’ moeten nog opgelost worden. Heel fijn is dat er jaargroep-doorbrekend gewerkt wordt.

Act 2018-2019: Nu Marleen weggaat is het nog even afwachten wie haar taak kan overnemen. Bovenbouw beraadt zich of de werkwijze voldoende kansen en niet teveel risico’s oplevert om hiermee verder te gaan. Iemand zal tijd moeten krijgen om verder te ontwikkelen.

⇒ tussen februari 2019:

Dorien geeft de bobo een compliment voor de gemaakte stappen. Hans zet een evaluatieformulier klaar voor Annemieke en Dorien.

⇒ juli 2019:

We hebben dit jaar een andere werkwijze gehanteerd door de methode Alles Telt als bronnenboek te gebruiken en daarbij (wel per blok) te rekenen in doelen. Annet heeft per blok de doelenlijsten uitgewerkt en welke opdrachten daarbij horen. Daar werken de kinderen mee. We toetsen per blok vooruit, de kinderen werken aan de nog niet behaalde doelen. Na ongeveer 5 weken maken de kinderen de toets (af) om te kijken of hun nog niet behaalde doelen ook behaald zijn. Alle aspecten die hierbij komen kijken en waar we tegenaan lopen, wordt besproken in de bouwvergaderingen. Yvonne zorgt dat dit regelmatig inhoudelijk terugkeert. We wisselen uit, maken materialen/ documenten en bespreken ook wat we ‘allemaal’ zo doen en waarin we elkaar wat meer vrij laten. Alle bovenbouwgroepen rekenen nu in doelen.

Act 2019-2020: Finetunen, afronden en misschien verder met andere vakgebieden.

⇒ tussen februari 2020: We zijn met het registreren van het vooruit toetsen bezig geweest en hebben de doelenkaarten voor de kinderen aangepast. We bespreken regelmatig in de bouwvergadering hoe het rekenen in doelen gaat en of we nog aanpassingen willen doen.

⇒ tussen juni 2020: Schooljaar 2020-2021 starten met overgang naar Alles Telt Q. Hoe kunnen we met deze nieuwe en meer digitale methode onze aanpak qua rekenen in doelen invulling geven? We zullen eerst met de nieuwe rekenmethode gaan werken om vervolgens goed te kunnen kijken hoe wij met dit middel kunnen gaan rekenen in doelen. Daarnaast willen we het werken in doelen uitbreiden naar andere vakgebieden. We gaan starten met spelling.

plan van

BOBO

Afstemming leeraanbod in de bovenbouw - start augustus 2018

We willen zorgen voor meer eenheid binnen de bovenbouw op verschillende vakgebieden. Een aantal vakgebieden hebben we de afgelopen jaren al behandeld (creatief taal, spelling, zinsontleding/ woordbenoeming). Dit jaar in ieder geval topografie. Wellicht nog andere vakgebieden.

majoor

Yvonne

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

afstemming leeraanbod in de bovenbouw → meer afstemming in de verschillende bovenbouwgroepen: vakgebieden spelling, creatief taal, zinsontleding/ woordbenoeming voorgaande jaren behandeld. Dit jaar topografie op de planning: op dezelfde manier aanbieden. De manier waarop kan nog eens over nagedacht worden: niet steeds op dezelfde manier.

⇒ juni 2018:

Dit jaar paar keer op de agenda gezet tijdens bouwvergaderingen. Vooral op het gebied van topografie en de manier van toetsen. Er is een linkje op de website (thuiswerk) waardoor kinderen thuis ook kunnen oefenen/ leren. Methode van toetsen: over gehad. Er is een rooster gemaakt, zodat alle bovenbouwgroepen dezelfde toetsen afnemen per leerjaar. Kopietjes van leren voor de toets hoeven nu ook niet meer gemaakt te worden, alles is terug te vinden op de website. Wordt gebruikt door leerlingen.

Act 2018-2019: Voortzetten. Misschien techniek/ natuur/ geschiedenis?.

⇒ juli 2019:

We zijn verder gegaan met de afstemming en maken van nieuwe toetsen voor topografie. Dat is nu praktisch klaar (Ilse?). Ook hebben we veel uitgewisseld over hoe we rekenen in doelen en hebben allemaal bij elkaar gekeken middels collegiale consultatie.

Act 2019-2020: Verder met: afstemming/ ontwikkeling op het gebied van geschiedenis, (digitale) portfolio’s, nieuwskring, flexibele werkplekken, spelvormen bij het leren, taakspel.

⇒ tussen februari 2020: Aandacht gegeven aan de nieuwskring, geschiedenis en de flexibele werkplekken. Bovenstaand doel blijft nog staan.

⇒ eind juni 2020: I.v.m. Corona geen nieuwe onderdelen aangepakt. We willen ons komend jaar gaan richten op het taalonderwijs in de bovenbouw. Wat doen we? Wat missen we? Is er meer/ een andere aanpak en/of materialen nodig?

plan van

MIBO

Taal middenbouw - start augustus 2018

We willen meer denken in doelen op het gebied van (creatief) taal. We gaan leerdoelen op taalgebied specificeren en we ontwikkelen/ zoeken naar bijpassend materiaal. Waar het kan, maken we een koppeling met ons spellingonderwijs.

majoor

Tinke

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Tinke is bezig om doelen te bekijken op het gebied van creatief taal. Wat moeten de kinderen kunnen aan het einde van de middenbouw en hoe werken we hier naar toe? Zo kun je taal en spelling ook wat meer aan elkaar koppelen. Dit loopt, in ontwikkeling. Heeft ook zijn tijd nodig.

Act 2018-2019: We gaan verder..

⇒ tussen februari 2019:

⇒ juli 2019: Tinke heeft voorwerk verricht. De leerlijn TULE/SLO zijn uitgeplozen. De Jenaplan taaldoelen vanuit de ‘Dat PLus’ zijn bestudeerd. Met collega-scholen wordt materiaal uitgewisseld. Door hoge zorgdruk in de middenbouw dit jaar besloten om begin volgend schooljaar samen te starten. Geadviseerd wordt om kleine stapjes te maken.

Act 2019-2020: We gaan ermee verder.

⇒ tussen februari 2020: moet verder uitgewerkt worden. We controleren of het aanbod voldoet aan de kerndoelen.

⇒ eind juni 2020:

gerealiseerde plannen

Uitgevoerd zonder vooraf opgestelde plannen