verbeterplannen

Kwaliteit en knelpunten

De Lispeltuut staat goed bekend en voelt als een fijne school voor kinderen, ouders en leraren. We werken intensief samen met onze ouders en zijn trots op hoe we al 19 jaar Lispeltuut zijn. Ons stabiele lerarenteam zoekt voortdurend naar de beste oplossing voor de kinderen in hun groep. Daarbij zoeken we hulp bij elkaar, onze IB'ers, vrijwilligers en extern deskundigen.Dat is fijn, maar hoe meet je je kwaliteit en hoe houd je je kwaliteit in orde?

   1. We zien de kinderen dagelijks. Veel is daarbij niet meetbaar.

   2. In de onderbouw maken we gebruik van een door onszelf ontwikkeld leerlingvolgsysteem. Dit is een observatie-instrument.

   3. In de midden- en bovenbouw volgen we de kinderen aan de hand van hun eigen planning. Naarmate de kinderen ouder worden, komt hier meer zelfstandigheid en zelfsturing bij kijken. De leraar houdt de vinger aan de pols.

   4. We nemen tussentijds verschillende methodische toetsen af, zoals: dictees, rekentoetsen, Nieuwsbegriptoetsen, enz.

   5. We nemen de toetsen voor de basisvakken van het leerlingvolgsysteem CITO 2x per jaar af.

   6. Kinderen van groep 8 maken medio april de IEP-eindtoets.

   7. We bevragen kinderen, ouders, collega's: tevredenheidsonderzoeken: leerlingen jaarlijks via Scholen op de kaart, ouders elke paar jaar via Scholen op de kaart, en leraren via vragenlijst RI&E (elke 2 jaar).

   8. De kwaliteit van jenaplanscholen wordt door scholen binnen de jenaplanregio kritisch beoordeeld door collega-scholen. Zij kijken dan aan de hand van de jenaplankernkwaliteiten.

   9. We maken jaarlijks verbeterplannen. Deze evalueren we regelmatig.

Er zijn echter ook knelpunten:

   • We ervaren een grote werkdruk; we willen het ook allemaal erg goed doen.

   • We kunnen niet voor alle kinderen genoeg hulp of ondersteuning organiseren. We zijn geregeld handelingsverlegen.

   • We ervaren geen voordelen van Passend Onderwijs. Kinderen kunnen niet of nauwelijks terecht op een SBO of SO. We voelen een enorme bewijslast: géén vertrouwen in onze deskundigheid.

   • Er zijn grote problemen in jeugdzorg. Een onderzoek laat te lang op zich wachten en adequate hulp (bijvoorbeeld extra handen in de klas) nog meer. NB: Sterk in de Klas, een effectieve hulpmethode, wordt door de gemeente Lelystad stopgezet (bezuinigen).

   • Het lerarentekort is zeer voelbaar bij ziekte of verlof van leraren. Behalve een enkele eigen vervanger is er niemand beschikbaar voor vervanging. Dat betekent dat we het zelf oplossen. We hebben dat beschreven in een plan. Maar we zien de toekomst niet vrolijk in. Hoe houden we het onderwijs op onze school fijn als we onvoldoende menskracht hebben?

Toch hebben we een grote ambitie voor de komende jaren: Behouden wat we nu hebben. Als dat lukt, zijn we zeer tevreden.

Verbeterplannen De Lispeltuut

De Majoor

We hebben bij alle verbeterpunten een majoor aangesteld. Deze bewaakt de voortgang en zorgt voor bijtijds plaatsen op de agenda voor team- en bouwvergaderingen.

De plannen worden gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd:

   • Plan: maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken.

   • Do: voer het plan uit.

   • Check: vergelijk de resultaten met wat je wilde bereiken.

   • Act: bij afwijking neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken.

De plannen worden zo duidelijk mogelijk geformuleerd.

   • We beschrijven van wat willen doen of onderzoeken in een enkele zin.

   • We maken geen strak tijdpad, maar evalueren minsten 2x per jaar alle plannen. Soms lukt iets heel snel, soms blijkt dat we te optimistisch waren. Dan blijft een plan langer (stil)staan dan eerst bedacht. Nieuwe, aangepaste of vervolgdoelen? Óf afsluiten.

   • Plannen komen meestal voort vanuit vragen van het team. Daardoor is er veel enthousiasme om dat plan ook aan te pakken.

2020-2021:

  • nieuwe rekenmethode Alles Telt Q invoeren

  • nieuwe methode / manier voor Engels in de bovenbouw

  • Begrijpend Lezen - (door)ontwikkelen van gezamenlijke visie op BL bewuste keuzes maken op grond van die visiekennis en vaardigheden opdoen om het aanbod te waarborgen

  • oriëntatie op leerlingvolgsysteem, met name DIA-LVS

  • inwerken en begeleiden nieuwe collega’s

doorlopende plannen:

  • opleidingsschool - mentorentraining hele team

  • SEL (Sociaal Emotioneel Leren)

  • denken in doelen bobo

  • afstemming leeraanbod in de bovenbouw

  • taal middenbouw

nieuwe plannen 2020-2021

plan

gehele

TEAM

nieuwe rekenmethode Alles Telt Q invoeren - start augustus 2020

We starten, schoolbreed, met de invoering van Alles Telt Q.

juni 2020: Alle digitale materialen staan gereed. De bestelling voor de analoge middelen is gedeeld, zodat elke collega kan invullen wat nodig is.

majoor:

Hans

CHECK

⇒ tussen augustus - november 2021:

  • De start verliep niet soepel:

   • De mibo moest eerst weken werken om het niveau aan te laten sluiten aan het niveau van deze nieuwe methode.

   • In de bovenbouw liepen we aan tegen veel fouten in de digitale correctie.

   • De wijze van som oplossen is niet flexibel. Daardoor veel complexe handelingen nodig om een oplossing in te voeren.

  • We hebben veel overleg met Thieme Meulenhoff gevoerd over deze tekortkomingen. De bovenbouw (leraren en leerlingen) verzamelde fouten in een document. Juf Annet had diverse keren virtueel en live overleg met medewerkers van de uitgever.

  • Eind oktober hadden we een verschuiving nodig: meer kinderen plus, minder basis. We bestelden en ontvingen een rekening. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom een beeldgesprek met de uitgever (Thieme Meulenhoff - Joris de Kok) en de schoolleverancier (Heutink - Jeroen Kale) op dinsdag 26 november 2020. We zijn tot een oplossing gekomen; financiële tegemoetkoming vanuit Thieme én de uitspraak dat alle software opnieuw is geschreven en dat het vanaf nu beter moet werken.

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


plan

gehele

TEAM

nieuwe methode / manier voor Engels in de bovenbouw - start augustus 2020

Toen we de werkboekjes voor Engels wilden bestellen, bleek deze methode niet meer leverbaar. We gaan komend jaar een manier zoeken om het Engels vorm te geven. We gaan de diverse activiteiten die we afgelopen jaren als extra gebruikten nog meer delen, bundelen en kijken of we hiermee voldoende dekkend kunnen zijn.

Onze Lio-stagiaire juf Petra gaat dit als afstudeeropdracht oppakken.

majoor:

Petra

CHECK

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


plan

gehele

TEAM

Begrijpend Lezen - start augustus 2020

 • (door)ontwikkelen van gezamenlijke visie op BL

 • bewuste keuzes maken op grond van die visie

 • kennis en vaardigheden opdoen om het aanbod te waarborgen

Al sinds jaar en dag worstelen we met begrijpend lezen. We zijn van Goed Gelezen overgegaan naar Tekstverwerken, overgegaan naar KidsWeek, overgegaan naar Nieuwsbegrip. We zijn onvoldoende tevreden met de methodes; hoewel Nieuwsbegrip zeker mooie kanten heeft.. En de resultaten van CITO-toetsen blijven onder de maat.

Wat is mogelijk om dit te verbeteren?

majoor:

Dorien

CHECK

⇒ studiedag maandag 23 november 2020: Dorien neemt ons mee in een meningsvormende groepsopdracht. We hebben eigen doelen geformuleerd.

⇒ studiedag maandag 4 januari 2021: Een 2e teamsessie: werkvormen en werkwijzes.

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


2020-11-23 Begrijpend lezen teamsessie 1.pdf
2021-01-04 Begrijpend lezen teamsessie 2.pdf

plan

gehele

TEAM

oriëntatie op leerlingvolgsysteem, met name DIA-LVS

Het huidige leerlingvolgsysteem (CITO) is niet voldoende afgestemd op onze wensen. We hebben de keus uit meerder systemen. O.a. IEP, DIA-LVS, ParnasSys, Boom... We willen dit jaar in elk geval verder kijken naar DIA-LVS. Op de studiedag van 9 oktober 2020 komen vertegenwoordigers uitleg geven over de werking. Het team beslist daarna of we hiermee verder willen.

majoor:

Dorien

CHECK

⇒ tussen augustus - oktober 2021:

Op de studiedag (9-10-2020) kwam Tineke van Eerden van DIA een presentatie geven over dit adaptieve LOVS. We zien veel mooie kanten. Veel keuzes te maken.. We komen er op terug.

⇒ studiedag ma 23 november 2020: enquête uitgezet onder collega's. Wat willen we?

⇒ 10 december 2020: ruim 80% kiest voor 'Zou ik het liefst willen gaan werken met het LOVS van DIA'. Implementatie wordt voorbereid!

⇒ studiedag maandag 4 januari 2021: Dorien en Mirjam B bereiden de implementatie van DIA voor.

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


plan

gehele

TEAM

inwerken en begeleiden nieuwe collega’s - start augustus 2020

Leraren werken op De Lispeltuut nauw samen. Als team en in de bouw. Nieuwe collega's worden, zo veel en zo lang als nodig is, begeleid door een ervaren collega uit , meestal, dezelfde bouw. De starterscoach (Krishna) zorgt de eerste drie jaar voor de extra begeleiding van leerkrachten van start- naar basisbekwaam.

Nathalie (nieuwe obo-leraar) ⇒ Marianne

Iris (nieuwe mibo-leraar) ⇒ Relinde en Marieke

Elma (nieuwe obo-leraar) ⇒ Danielle en Krishna

majoor:

Krishna

talentbegeleider en leerkrachtcoach

CHECK

⇒ december 2020: ervaringen tot heden..:

  • Als startende leerkracht ervaar ik de begeleiding van Krishna door middel van coach gesprekken waarin we eventuele knelpunten bespreken en het traject van startende leerkracht tot vakbekwame leerkracht zeer waardevol. Marianne ondersteunt als duocollega in zaken die vooral gerelateerd zijn aan de groep, de leerlingen en de organisatie binnen de groep. Daarbij vind ik het belangrijk te vermelden dat ik mij als startende leerkracht enorm gesteund voel door het gehele team op de Lispeltuut, er is altijd ruimte voor vragen of extra toelichting. Ik ben zeer positief over de begeleiding.

  • Het contact met het team is erg goed. De deur staat bij iedereen open om om advies te vragen. Met Krishna heb ik tot nu toe 2 gesprekken gehad. Erg fijn om ook even echt de tijd te nemen om stil te staan en na te denken over hoe het is op je nieuwe plek (niet alleen in de klas maar ook het team), hoe het gaat en of je ergens tegen aan loopt. Ook erg fijn om positieve feedback te krijgen.

  • Voor het vervolg zijn er verschillende mogelijkheden: intervisie met nieuwe collega’s, momenten plannen om te kijken bij collega’s (hoe pakken zij dat aan) en lesbezoeken (al dan niet gericht op een speciaal observatiepunt). Ik ben erg blij met de begeleiding.

  • En heel fijn dat er intensief contact is met alle collega's en in het bijzonder alle collega's uit de bouw.

⇒ tussen februari 2021:


⇒ eind juni 2021:


doorlopende plannen

plan

gehele

TEAM

opleidingsschool - start augustus 2019 - mentorentraining hele team

Met ingang van dit schooljaar willen we opleidingsschool worden, zodat we meer pabo-stagiaires krijgen en we beter kunnen inspelen op het voorkomen van de gevolgen van het lerarentekort. Alle voorbereidingen zijn getroffen.

In samenwerking met andere opleidingsscholen én lerarenopleidingen, leiden we aspirant leerkrachten op en zetten we ons in voor de verdere professionalisering van leerkrachten.

majoor:

Krishna

(Aankomende) leraren zorgen voor pedagogisch-didactisch onderwijs met kwaliteit, met het accent op sociale veiligheid. Ze werken vanuit een educatief partnerschap met ouders. Deze leraren hebben impact en maken het verschil voor leerlingen en hun toekomst. Er wordt een beroep gedaan op het vermogen van leraren om individuele en groepen leerlingen te verleiden tot leren, te onderzoeken en nieuwsgierig te maken. Van leraren wordt gevraagd vorm te geven aan verschillende vormen van gepersonaliseerd leren, om gaan met diversiteit in leren en gedrag en afstemmen op leer- en zorgbehoeften van leerlingen in samenwerking met andere (jeugd)professionals.

Lees meer: op https://www.platformsamenopleiden.nl/.

Schoolspecifiek: platformsamenopleiden - samen, SKO, SKO, ..

CHECK

⇒ tussen februari 2020:

Krishna wordt/is onze schooloplkeider en starterscoach. Zij gaat naar de bijeenkomsten voor schoolopleiders en starterscoaches. SKO en de pabo's stellen allerlei eisen wanneer je stagiaires in de school wilt hebben. Krishna, in samenwerking met het schoolteam, probeert hierin keuzes te maken voor wat echt noodzakelijk is én voor onze school zinvol. We willen volgend jaar een aantal plaatsen beschikbaar stellen voor studenten (ook van het talentenprogramma). Beperkt, want het begeleiden van stagiaires vraagt veel tijd en energie van de mentoren, terwijl het onderwijs onbelemmerd moet kunnen doorgaan.

⇒ eind juni 2020:

In het schooljaar 2020-2021 willen we de irisconnectcursus volgen om dit middel ook binnen onze school in te kunnen zetten voor de begeleiding van studenten en starters. Krishna gaat naar de bijeenkomsten voor schoolopleiders en starterscoaches om op de hoogte te blijven van alle afspraken en ontwikkelingen. Zij is de contactpersoon voor de SKO en de pabo's. We gaan geen leerteam van studenten maken ( cq: geen opdracht vanuit SKO uitvoeren). Alle leerkrachten krijgen intern een mentorentraining van 3 x 2,5 uur op locatie waarvoor ze een certificaat krijgen.

⇒ 16 maart 2021:

De 1e mentorentraining hebben we gevolgd door het bekijken van een videobeeldopname. (Fysiek was, wegens coronamaatregelen, niet mogelijk.) We kregen voornamelijk info over het opleiden en het ontwikkelen van leraren in het algemeen in Nederland. En over de samenwerking tussen pabo's en scholen in de vorm van opleidingsscholen. Info over visie en beleid.

⇒ 8 april 2021:

De 2e mentorentraining doen we via beeldbellen.

plan

gehele

TEAM

SEL (Sociaal Emotioneel Leren) - start augustus 2019

Plan: Vanuit het verbeterplan van vorig schooljaar (teamsamenwerking) borduren we voort op onze teamsamenwerking. Dit doen we door het Sociaal Emotioneel Leren verder te verkennen als ontwikkelthema.

We ervaren toenemend ingewikkeld gedrag bij kinderen en vinden het daarom des te belangrijker om een duidelijke en doorgaande lijn met elkaar af te stemmen.

Do: We verkennen het thema samen met het team tijden de studiedagen. We werken aan kennis, visieontwikkeling en vaardigheden van het team. Hierna kunnen we keuzes gaan maken over het al dan niet aanschaffen van materialen en het invoeren van lesactiviteiten omtrent Sociaal Emotioneel Leren.

majoor:

Tinke en Dorien

CHECK

⇒ tussen februari 2020:

Vier van vijf basiscompetenties zijn behandeld in het team:

  • besef van zichzelf

  • zelfmanagement

  • besef van de ander

  • relaties hanteren

We hebben de theorie besproken uit het boek SEL van Cees van Overveld , van gedachten gewisseld over het belang van de competenties. Daarnaast hebben we lesideeën uitgewisseld en hebben we besproken hoe we hier op andere manieren in de groepen aandacht aan kunnen besteden. De vijfde competentie 'keuzes maken', staat voor de komende periode gepland. Daarna gaan we samen beslissen of en hoe we hier een doorgaande lijn voor gaan opzetten.

⇒ eind juni 2020: We hebben in de afgelopen periode geen voortgang geboekt (ziekte binnen het team en afwezigheid door Corona). Volgend schooljaar zullen we verder gaan met dit onderwerp waar we in februari zijn gebleven.

⇒ ma 23 november 2020: Tijdens de studiedag heeft Eline:

  • met het team gesproken over de 5e basiscompetentie 'keuzes maken' (hoofdstuk 9 uit het boek SEL).

  • een presentatie voorbereid, zodat we verdiepend konden kijken naar keuzes maken (hoofdstuk 9 uit bovengenoemd boek). Tevens diverse methodieken voor sociaal emotioneel leren bekeken en kort besproken: Kwink, Gelukskoffer, Kanjertraining, De vreedzame school, het spel 'gedragen gedrag' en het boek klassenkracht. We kijken ook nog naar de methode PBS (positive behavior support). De leraren delen hun mening (wat wil je zelf verder bekijken?) met Eline en Tinke.. op maandag 4-1-2020 gaan we verder.

⇒ donderdag 10 december 2020: uit de inventarisatie blijkt veel belangstelling voor Klassenkracht en de Gelukskoffer (bronnenboek). Met Jelly Bijlsma van Klassenkracht afgesproken dat zij op de studiedag van vr 21 mei 2021 een kennismakingsworkshop komt geven.

⇒ studiedag maandag 4 januari 2021: We keken nader naar de Gelukskoffer en PBS.

2019-04-01 SEL 2 studiedag team.pdf
2019-10-30 SEL 3 studiedag.pdf
2019-11-25 SEL 4 studiedag.pdf
2020-11-23 SEL 5 op studiedag.pdf
2021-1-4 SEL 6 Gelukskoffer en PBS.pdf

plan van

BOBO

Denken in doelen - start augustus 2018

plan: Rekenen in doelen voor de bovenbouw verder ontwikkelen/ uitwerken. Onderzoeken hoe ICT hierbij op een goede manier ingezet kan worden. Dinsdag 10 oktober 19.00 uur nodigen we Belinda Terlouw (KPZ - expertise op rekengebied) uit om ons meer te inspireren en mee te laten kijken met onze tot nu toe uitgewerkte stappen.

majoor:

Marleen

vervolg: Yvonne

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Rekenen in doelen bovenbouw → Belinda nog niet uitgenodigd, eerst zelf nog bezig met methode te ‘verknippen’. Marleen is nu bezig met groep 8. Januari kijken we naar de domeinen en de leerdoelen en de doorgaande leerlijn binnen deze domeinen. Belinda heeft echt expertise, haar op tijd inschakelen om met ons mee te kijken/ denken. Digitaal werken…. goed in verdiepen of dit zinvol is. Zitten ook aantal grote nadelen aan: individueel, gebruik van kladpapier (?). Rekentuin wordt op dit moment nog niet doelgericht ingezet, goed onderzoeken of dit zinvol is en hoe dit dan moet worden ingezet.

⇒ juni 2018:

De site ziet er al erg mooi uit. Proeftuintje gedaan, maar bleek een beetje lastig onderwerp (oppervlakte en inhoud). Kinderen begonnen eerst met beheersingsopdrachten om uit te vogelen wat hun niveau was. Sommige kinderen kregen daar stress van, omdat ze deze werkwijze niet zijn gewend. Veel ‘kinderziektes’ moeten nog opgelost worden. Heel fijn is dat er jaargroep-doorbrekend gewerkt wordt.

Act 2018-2019: Nu Marleen weggaat is het nog even afwachten wie haar taak kan overnemen. Bovenbouw beraadt zich of de werkwijze voldoende kansen en niet teveel risico’s oplevert om hiermee verder te gaan. Iemand zal tijd moeten krijgen om verder te ontwikkelen.

⇒ tussen februari 2019:

Dorien geeft de bobo een compliment voor de gemaakte stappen. Hans zet een evaluatieformulier klaar voor Annemieke en Dorien.

⇒ juli 2019:

We hebben dit jaar een andere werkwijze gehanteerd door de methode Alles Telt als bronnenboek te gebruiken en daarbij (wel per blok) te rekenen in doelen. Annet heeft per blok de doelenlijsten uitgewerkt en welke opdrachten daarbij horen. Daar werken de kinderen mee. We toetsen per blok vooruit, de kinderen werken aan de nog niet behaalde doelen. Na ongeveer 5 weken maken de kinderen de toets (af) om te kijken of hun nog niet behaalde doelen ook behaald zijn. Alle aspecten die hierbij komen kijken en waar we tegenaan lopen, wordt besproken in de bouwvergaderingen. Yvonne zorgt dat dit regelmatig inhoudelijk terugkeert. We wisselen uit, maken materialen/ documenten en bespreken ook wat we ‘allemaal’ zo doen en waarin we elkaar wat meer vrij laten. Alle bovenbouwgroepen rekenen nu in doelen.

Act 2019-2020: Finetunen, afronden en misschien verder met andere vakgebieden.

⇒ tussen februari 2020: We zijn met het registreren van het vooruit toetsen bezig geweest en hebben de doelenkaarten voor de kinderen aangepast. We bespreken regelmatig in de bouwvergadering hoe het rekenen in doelen gaat en of we nog aanpassingen willen doen.

⇒ tussen juni 2020: Schooljaar 2020-2021 starten met overgang naar Alles Telt Q. Hoe kunnen we met deze nieuwe en meer digitale methode onze aanpak qua rekenen in doelen invulling geven? We zullen eerst met de nieuwe rekenmethode gaan werken om vervolgens goed te kunnen kijken hoe wij met dit middel kunnen gaan rekenen in doelen. Daarnaast willen we het werken in doelen uitbreiden naar andere vakgebieden. We gaan starten met spelling.

plan van

BOBO

Afstemming leeraanbod in de bovenbouw - start augustus 2018

We willen zorgen voor meer eenheid binnen de bovenbouw op verschillende vakgebieden. Een aantal vakgebieden hebben we de afgelopen jaren al behandeld (creatief taal, spelling, zinsontleding/ woordbenoeming). Dit jaar in ieder geval topografie. Wellicht nog andere vakgebieden.

majoor

Yvonne

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

afstemming leeraanbod in de bovenbouw → meer afstemming in de verschillende bovenbouwgroepen: vakgebieden spelling, creatief taal, zinsontleding/ woordbenoeming voorgaande jaren behandeld. Dit jaar topografie op de planning: op dezelfde manier aanbieden. De manier waarop kan nog eens over nagedacht worden: niet steeds op dezelfde manier.

⇒ juni 2018:

Dit jaar paar keer op de agenda gezet tijdens bouwvergaderingen. Vooral op het gebied van topografie en de manier van toetsen. Er is een linkje op de website (thuiswerk) waardoor kinderen thuis ook kunnen oefenen/ leren. Methode van toetsen: over gehad. Er is een rooster gemaakt, zodat alle bovenbouwgroepen dezelfde toetsen afnemen per leerjaar. Kopietjes van leren voor de toets hoeven nu ook niet meer gemaakt te worden, alles is terug te vinden op de website. Wordt gebruikt door leerlingen.

Act 2018-2019: Voortzetten. Misschien techniek/ natuur/ geschiedenis?.

⇒ juli 2019:

We zijn verder gegaan met de afstemming en maken van nieuwe toetsen voor topografie. Dat is nu praktisch klaar (Ilse?). Ook hebben we veel uitgewisseld over hoe we rekenen in doelen en hebben allemaal bij elkaar gekeken middels collegiale consultatie.

Act 2019-2020: Verder met: afstemming/ ontwikkeling op het gebied van geschiedenis, (digitale) portfolio’s, nieuwskring, flexibele werkplekken, spelvormen bij het leren, taakspel.

⇒ tussen februari 2020: Aandacht gegeven aan de nieuwskring, geschiedenis en de flexibele werkplekken. Bovenstaand doel blijft nog staan.

⇒ eind juni 2020: I.v.m. Corona geen nieuwe onderdelen aangepakt. We willen ons komend jaar gaan richten op het taalonderwijs in de bovenbouw. Wat doen we? Wat missen we? Is er meer/ een andere aanpak en/of materialen nodig?

plan van

MIBO

Taal middenbouw - start augustus 2018

We willen meer denken in doelen op het gebied van (creatief) taal. We gaan leerdoelen op taalgebied specificeren en we ontwikkelen/ zoeken naar bijpassend materiaal. Waar het kan, maken we een koppeling met ons spellingonderwijs.

majoor

Tinke

CHECK

⇒ tussen januari 2018:

Tinke is bezig om doelen te bekijken op het gebied van creatief taal. Wat moeten de kinderen kunnen aan het einde van de middenbouw en hoe werken we hier naar toe? Zo kun je taal en spelling ook wat meer aan elkaar koppelen. Dit loopt, in ontwikkeling. Heeft ook zijn tijd nodig.

Act 2018-2019: We gaan verder..

⇒ tussen februari 2019:

⇒ juli 2019: Tinke heeft voorwerk verricht. De leerlijn TULE/SLO zijn uitgeplozen. De Jenaplan taaldoelen vanuit de ‘Dat PLus’ zijn bestudeerd. Met collega-scholen wordt materiaal uitgewisseld. Door hoge zorgdruk in de middenbouw dit jaar besloten om begin volgend schooljaar samen te starten. Geadviseerd wordt om kleine stapjes te maken.

Act 2019-2020: We gaan ermee verder.

⇒ tussen februari 2020: moet verder uitgewerkt worden. We controleren of het aanbod voldoet aan de kerndoelen.

⇒ studiedag 4 januari 2021: Relinde neemt ons mee in de diverse mogelijkheden. Een schoolbrede aanpak. Methodisch of Levend Taalonderwijs. Dat laatste spreekt het ons het meest aan. We behouden dan de huidige spellingmethode. We nodigen een JAS-medewerker uit voor introductie en begeleiding.

Zie ook: Levend Leren, meesterstuk vrije tekst, hetkanvoorhetkind..

2021-01-04 Taal in een nieuw JASje.pdf

Uitgevoerd zonder vooraf opgestelde plannen

najaar 2020 tot zomer 2021 - leerachterstanden COVID-19

Het Ministerie van Onderwijs heeft een subsidie toegekend om ontstane leerachterstanden kleiner te maken dan wel op te lossen door een inhaal- en ondersteuningsprogramma.

Aanvraag subsidie tijdvak 2.

 • Basisschool De Lispeltuut - 27TZ00 (max 25 leerlingen)

 • Hans Vos (dir), Mirjam Braaf (IB) en Dorien Heideman (IB).

Op De Lispeltuut te Lelystad (27TZ) hebben we een goed programma opgezet voor het thuiswerken. Via de website was alle werk te vinden en online te maken. Er werd voor de jongere kinderen ook 'papierwerk' geregeld. Toch is er bij heel wat kinderen een achterstand ontstaan in hun ontwikkeling. We hebben deze kinderen vanaf het begin van het schooljaar al extra ondersteuning buiten en in de groep gegeven. Dat gebeurt door leraren die dan geen groepsgebonden taken hebben. I.p.v. inzet voor coaching, begeleiding van collega’s e.d. werken zij nu met kinderen tijdens zelfstandig werktijd. Zo wordt totaal ongeveer 1,5 FTE ingezet voor ondersteuning aan de kinderen die dat nodig hebben. Die ondersteuning gebeurt in én buiten de klas. Buiten de klas gaat dat over individuele hulp en hulp in kleine groepjes. We maken gebruik van bestaande programma's, dus maken we nauwelijks extra kosten voor materiaal, licenties e.d..

We willen deze ondersteuning graag doorzetten, maar hebben daarbij de extra middelen van de subsidie nodig om de leraren te betalen. De kosten voor de huidige inzet (1,5 FTE) zijn ruim hoger dan het maximale en toegekende subsidiebedrag (25 x € 900,- = € 22.500) voor onze school. Dat komt neer op ongeveer 0,45 FTE.

Verantwoordingsopdracht: Verantwoord aan het einde van het schooljaar (2020-2021) welke leerlingen ondersteuning hebben gehad (hoeveel uur en welke doelen behaald). Dit is nodig bij een eventuele steekproef en moet dan kunnen worden aangetoond.

De leraren die dit uitvoeren in hun ambulante tijd zijn: Annet (0,2125), Iris (0,2125), Ilse (9/12 x 0,215 = 0,15), Klazien (3/12 x 0,8 = 0,2), Dorien (0,35) en MirjamB (0,35).

Uitgewerkte voorbeelden:

  • Yogalessen aan obo en mibo. Daarmee werkten we aan mentale ondersteuning van de kinderen (afleiding, ontspanning, rust) én kon de leraar in de kleinere restgroep extra aandacht geven aan de kinderen die dat nodig hadden.

  • De indivuduele begeleiding kunnen we vanwege privacy hier niet vermelden. Maar verantwoorden we indien gevraagd bij het ministerie.

oktober 2020: Beter bij de les:

  • Mirjam en Dorien zijn vrijdag 2 oktober 2020 naar een trainersopleiding ‘Beter bij de Les’ geweest. Het was een interessante dag en we denken echt een ‘tool’ in handen te hebben waarmee we de executieve functies van een leerling kunnen versterken. Echter de interventie is intensief en vergt samenwerking tussen trainer-leerkracht-ouders en vraagt ook een zeker ‘loslaten’ van het leerplan.

  • ⇒ als dat van pas komt is de mogelijkheid om dit te doen.

gerealiseerde plannen

==> zie ook verbeterplannen gerealiseerd vanaf hier gerealiseerd zonder vooraf opgezet plan.