SOP 23-24

Inleiding.

Dit schoolondersteuningsprofiel is gemaakt door directie en IB, samen met het POLD (samenwerkingsverband Lelystad-Dronten) en Perspectief op school.

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u welke mogelijkheden De Lispeltuut heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. Het schoolbestuur legt ten minste elk jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het SOP is een dynamisch instrument dat een handvat is voor ouders, leerkrachten en school om praktisch vorm te geven aan passend onderwijs. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met alle SOP’s van de scholen binnen het samenwerkingsverband te onderzoeken of er sprake is van een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats krijgen in het onderwijs. Een dekkende ondersteuningsstructuur moet het mogelijk maken dat leerlingen ondersteuning wordt geboden op basis van de vraag en wel zo thuisnabij mogelijk en zo veel mogelijk in school voor regulier basisonderwijs. De schoolbesturen en hun scholen zijn daarvoor verantwoordelijk met betrekking tot de zorgplicht en het vormgeven van passend onderwijs. In de bijlage van het SOP kunt u meer lezen over de zorgplicht.


Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.

Inhoud van dit document

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.

Rol samenwerkingsverband en school

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en het speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met jeugdhulpverlening.

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt welke ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de school zijn. Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun kind zou kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. Dit hangt namelijk niet alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook van de specifieke capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften van het kind.

Totstandkoming van dit document

Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De school heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke visie en met welke doelen. 'De praktijk' is later toegevoegd.

Algemene gegevens.

Samenwerkingsverband: SWV Passend onderwijs Lelystad Dronten

School: De Lispeltuut

BRIN: 27TZ

Soort Onderwijs: Basisonderwijs

Directeur: Hans Vos

Adres: Pauwenburg 8, 8226 TA Lelystad

Telefoon: 06-14398888

E-mail: info@lispeltuut.nl, admin@lispeltuut.nl

Website: www.lispeltuut.nl

Bestuur: 40950 Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV)

Onderwijsvisie en onderwijsconcept.

Doel van ons onderwijs; hoe wij het bijzonder jenaplan onderwijs voor de kinderen vorm willen geven: 

Kengetallen.

Leerlingenaantallen.

Onder aanmelding Lispeltuut leest u over de gewenste schoolgrootte, die we al sinds 2008 hebben bereikt.

leerlingaantallen:

Teldatum naar 1 februari.

Sinds 2023 is de teldatum verplaatst van 1 oktober naar 1 februari. Dat heeft dit schooljaar voor De Lispeltuut veel financiële consequenties.

Er stromen in het schooljaar 2023-2024 37 kinderen in. Echter, puur toeval, van deze kinderen worden er slecht 3 al 4 jaar voor 1-2-2024 en 34 daarna. Dat betekent dat we voor zo'n 10-15 kinderen (het aantal wat 'gewoonlijk' 4 jaar wordt voor 1-2) minder bekostiging krijgen. Dat betekent 12 x €6.000,- = €72.000,- minder.

Waar komen onze kinderen vandaan?

En leest u voor nog meer cijfers (uitstroom e.d.) ook de schoolgids en scholenopdekaart.nl // de-lispeltuut.

Basis en extra ondersteuning.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om kinderen zo veel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar extra ondersteuning. 

Binnen de ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met onze ketenpartners – wordt het geheel van preventieve en licht curatieve interventies planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau uitgevoerd . De basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, onderwijsondersteuningsstructuur en planmatig werken. Dit is binnen het samenwerkingsverband afgesproken en staat beschreven in de ijkpunten basisondersteuning van de inspectie (niveau 1 t/m 4 van het schema). Niveau 4 is het grijze gebied tussen wat de school zelf nog kan en wat verder gaat dan de basisondersteuning. In het grijze gebied arrangeert het Onderwijsloket ook maatwerk arrangementen. 

Basisondersteuning (ondersteuning in de groep/ school).

De praktijk:

Elk schooljaar komen er zo'n 33-37 nieuwe kleuters binnen. Deze kinderen zijn heel verschillend. We bieden hen werk aan dat bij hen past. Dat passend onderwijs geven is voor de leraar een flinke uitdaging. Die verschillen tussen kinderen blijven groot en zijn dus ook blijvend een belangrijke uitdaging voor leraren om daaraan tegemoet te komen. De kleine groepen maken dat beter uitvoerbaar. Na corona waren er diverse mensen extra in de school (0,8 FTE per bouw). Zij konden de extra ondersteuning mee helpen waar te maken. Helaas zijn deze extra middelen nu op en moeten we zelfs veel inspanning plegen om de reguliere bezetting betaalbaar te houden. (Lees hierboven ook bij 'teldatum naar 1 februari'.)

Ook komen er elk schooljaar kinderen binnen die géén Nederlands spreken. (Dat aantal neemt toe; kennismakingsgesprekken vinden dan ook geregeld plaats in het Engels.) In onze school zijn dat voornamelijk kinderen van arbeidsmigranten. De kinderen doen vanaf dag 1 mee 'met de groep'. De leraar is dus extra tijd bezig om ook deze kinderen mee te laten doen. Door een maatje te koppelen (een oudere kleuter, die dat aan kan) wordt de anderstalige leerling extra gemotiveerd om Nederlands te leren spreken. Ook is Gemma een aantal uur in de week (op dinsdag) in school om met deze kinderen specifiek te werken aan Nederlands. Gemma is een gepensioneerde NT2-leraar.

En.. er komen elk jaar kinderen in de school, waar problemen mee zijn op het gebied van gedrag. Daar moeten we vaak onevenredig veel tijd en energie in stoppen, om het voor de rest van de groep werkbaar te houden. Omdat de leraar alleen in de groep staat is dan af en toe een time-out buiten de groep de enige oplossing. Dat werkt soms goed, soms minder goed. In beide gevallen kan de rest van de groep in elk geval wel beter door. Voor onderzoek is het vaak te vroeg, of hebben ouders een andere mening (er is toestemming nodig) waardoor we soms veel doorzettingsvermogen nodig hebben om een kind in de school te kunnen houden. Als dan, bijvoorbeeld, eind groep 4 toch ADHD of een andere diagnose wordt vastgesteld en er medicatie wordt gebruikt, zien we kinderen die na jaren van heel ingewikkeld gedrag ineens heel positief gedrag laten zien. Medicatie propageren we niet en moet altijd met terughoudendheid worden gebruikt, maar is in veel gevallen toch echt helpend. (In sommige gevallen is de juiste hoeveelheid medicatie een zoektocht.)

In onze school zijn zo'n 80 kinderen met indicaties/diagnose en meer: TOS, dyslexie, ADD, ADHD, ASS, hoogbegaafd, faalangst, trauma, hechtingsstoornis, ernstige ziek, RvK en/of Veilig Thuis. Er zijn 8 kinderen met een OPP.

Een stevige bedreiging om de basisondersteuning op orde te houden: het lerarentekort. Het lijkt (voor de ouders) alsof we alles prima hebben geregeld. Tot nu toe kunnen we, soms met veel kunst- en vliegwerk, de groepen bemensd gehouden. Dat betekent nog niet dat de kwaliteit van de lessen op orde is. Een andere collega in een stamgroep, even een invaller; het zorgt voor onrust en zoeken naar de juiste weg. We hebben binnen het team al afgesproken dat we niet alleen maar opvangen. Op een gegeven moment moeten ook wij, met tegenzin, besluiten een groep thuis te laten. Dat zal de kwaliteit, maar vooral het plezier om naar school te gaan, niet ten goede komen. Meer over onze (on)mogelijkheden leest u bij personeelsbeleid, onder lerarentekort.

Via deze brief aan alle ouders van basisscholen in Almere informeerde ons bestuur over mogelijke oplossingen.

Samen werken aan oplossingen voor het lerarentekort in Almere - november 2023.pdf

Aanmeldproces

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt (niet altijd) onderzocht wat zijn/haar extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school. Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling wordt er gezocht naar een passende plek. 

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse voorziening en/of de vorige school.

De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij de directie.

Extra ondersteuning (buiten school)

Onderwijsloket: Handelingsgericht arrangeren (op basis van de vijf velden) van  arrangementen(tijdelijk). Expertise uit SWV S(B)O wordt ingezet met boven schoolse arrangementen. Hiervoor is een ontwikkelingsperspectief geschreven ( binnen 6 weken). Cluster 1 en 2 ondersteuning een verwijzing via Onderwijsloket.

TLV: Toelaatbaarheidsverklaring voor speciale onderwijsvoorzieningen door het SWV (kort- en lang durend) 1. SBO (TLV) en 2. SO (TLV):

Specialisten in de school.

Binnen ons schoolteam waren voor verschillende functies (taak)uren toegewezen om ondersteuning aan onze leerlingen te bieden en tegemoet te komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Nu echter de extra middelen vanwege corona zijn ingezet, is er steeds minder extra ondersteuning in of buiten de groep. Dat betekent dat er meer op het bordje komt van de leraar.

De specialisten die ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben:

En leraren met een specialisme (alle teamleden zijn volledig bevoegd leraar basisonderwijs):

(Omdat de meeste specialisten fulltime voor een groep staan, zijn hun taken alleen op verzoek en ondersteunend.)

De praktijk:

Onze intern begeleider is Mirjam Braaf. Zij is aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en externen, en houdt bij welke ontwikkelingen er plaatsvinden rondom de hulpvraag van het kind. Ze heeft een adviserende rol voor de schoolleiding en leerkrachten over verbetering van het onderwijs. Daarnaast houdt zij ook de administratie en documentatie bij zodat iedereen gemakkelijk op de hoogte kan worden gehouden.

NB We hadden vele jaren 2 intern begeleiders. Eind vorig schooljaar koos Dorien Heideman een andere baan. Zie ook onder team. Helaas is er geen financiële ruimte om opnieuw een extra IB'er aan te trekken. Om Mirjam te ondersteunen heeft Krishna Oosterink (adjunct taken) tijdelijk taken van/met de IB'er opgepakt. 

Linda-Karin Hoekstra is onze orthopedagoog. Zij werkt 1/2 dag per week voor De Lispeltuut (zoals ze dat ook doet voor de andere Lelystadse SKO-scholen).  Elke 6 weken organiseren we een OT = ondersteuningsteam bijeenkomst. Linda-Karin sluit aan bij het OT-overleg, waarin kinderen worden besproken m.b.t. een zorgvraag. Indien nodig doet ze een onderzoek, waar observaties een belangrijke factor zijn.

Alle specialisten op afstand worden geraadpleegd als we dat nodig achten. 

SKO - bestuur en staf: Directie en IB worden ondersteund door het CvB en de staf van SKO. Diverse keren per jaar is er een overleg over financiën (Marie Claire Eising - controller), Onderwijs en Kwaliteit (Lidwien Bruin) en HRM (Jacqueline Haar). Krishna Oosterink en Kim Piekstra hebben regelmatig overleg met de projectleider/coördinator Samen Opleiden & Professionaliseren (Saskia Maatman).

Logopedie: Tot 2 jaar geleden werden alle kleuters gescreend in hun 5e levensjaar. De gemeente Lelystad heeft op schoollogopedie bezuinigd. Dat betekent dat leraren nu aan moeten geven welke kinderen door een schoollogopedist worden gescreend. Voor logopedische hulp zijn kinderen afhankelijk van logopedisten in de particuliere sector. Lees ook bij logopedie

Ongewenst: Doordat er een tekort is aan logopedisten, ontstaan er lange wachttijden. Daardoor vindt logopedie soms toch onder schooltijd plaats.  (Hetzelfde gebeurt soms bij therapeutische hulp.)

Voorzieningen

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte. 

JGZ en schoolmaatschappelijk werk (zie ook leerlingenzorg) zijn geregeld betrokken bij gesprekken binnen het OT

Onderwijsaanbod

De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het onderwijsprogramma en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering van een ondersteuningsbehoefte van een leerling. 

De praktijk:

Dit lijstje laat de complexiteit zien voor een leraar. We komen al deze kinderen in alle groepen tegen. Om daaraan het juiste onderwijs te kunnen bieden is een grote uitdaging. En daarin schieten we geregeld tekort. We zijn niet in staat om iedereen op maat te bedienen. Dit geeft leraren een grote werkdruk. Alle kinderen met speciale behoeften vragen ook meer gesprekken met deskundigen, meer gesprekken met ouders, meer afstemming...

Methoden

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het betreft een training en/of aanpak die onze school de mogelijkheid geeft om specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte. 

De praktijk:

Voor de aanpak van sociaal emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid werken we met Klassenkracht.  We hebben deze methodiek ingevoerd van 2021-2023 zie verbeterplannen gerealiseerd.

Fysieke ruimten

Verder zijn onderstaande fysieke ruimten binnen onze school aanwezig om aan specifieke ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het gaat ook om de aanpassingen in onze school die fysieke toegankelijkheid en daarmee deelname aan het onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking mogelijk maken. 

De praktijk:

Wij hebben extra ruimtes in De Borg:

Wij hebben extra ruimtes in Egwijk (schoolwoning):

NB in De Borg is een lift. Die ontbreekt in Egwijk.

Protocollen

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school gebruiken. Het betreft handelingsrichtlijnen waarmee onze school voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende gevallen.

De praktijk:

Deze protocollen vindt u geïntegreerd op de pagina's leerlingenzorg, sociale veiligheid, meerbegaafdheid, Leerlingvolgsysteem (LVS), persoonsgegevens &ICT-beleid...   

Slechts zelden grijpen we terug naar een protocol. In de praktijk kunnen we in goed overleg problemen bespreken en hanteerbaar maken. Korte lontjes en snel geprikkeld worden.. daar hebben we geregeld mee te maken. Meestal zijn gesprekken afdoende. We informeren ouders en registreren incidenten in de registraties per groep. Grote incidenten komen weinig voor. Toch zijn er in het schooljaar 2020-2021 2 leerlingen van school verwijderd, omdat de veiligheid van de andere kinderen teveel in het geding was. 

Om het pedagogisch klimaat in de groepen 'gelijk' te houden, luncht in veel gevallen de leraar zelf met de kinderen. B&S zorgt dan voor de opvang tijdens het buiten spelen. 

Leerkrachtvaardigheden / HGW

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school. Het betreft een zelfoordeel van de school op de indicatoren voor handelingsgericht werken (HGW). Handelingsgericht werken is een methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning die een leerling nodig heeft. De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt mede in hoeverre de school passend onderwijs aan een leerling kan bieden. 

De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de individuele indicatoren. In de tweede tabel zijn de scores per indicator weergegeven. 

De praktijk:

Handelings gericht werken: dat zijn de kerntaken van de leraar. Zoals kinderen verschillend zijn, zijn ook leraren verschillend. Dit vraagt dus om voortdurende ontwikkeling en bijstelling.

legenda: # = Aantal indicatoren, N = Nog niet ontwikkeld, I = In ontwikkeling, O = Ontwikkeld, V = Ver ontwikkeld.

Keten- / Kernpartner

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.

De praktijk:

Overzicht specialisten

Overzicht van alle specialisten met de bijbehorende definitie die gehanteerd wordt in de vragenlijst van Perspectief op School. 

Lees ook op de website van Passend Onderwijs Lelystad: ondersteuningsroute.

Ambities.

Wij zien dat we niet de gewenste resultaten behalen (referentieniveaus). We willen de komende jaren een verbeterslag maken. Dat betekent dat we gaan werken aan onze professionele schoolcultuur. We willen beter inzicht in 'hoe kinderen leren' en daar in de praktijk mee aan de slag gaan. Meer differentiatie in elke klas. 

de praktijk:

Onze plannen worden concreet beschreven bij de 'verbeterplannen'.

Onderwijsinspectie.

De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen. Hiervoor bekijkt de inspectie onder andere of de scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of de financiën op orde zijn.

De kwaliteit van het onderwijs op De Lispeltuut in Lelystad is voldoende. 

Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Er zijn geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

NB update november 2023: de inspectie komt op 27 november 2023 voor een steekproef kwaliteitsonderzoek inspectie.