MR

De MR wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, door mee te denken over beleid en beleidskeuzes. De MR bestaat uit 2 (of meer) ouders en 2 leraren.

samenstelling MR:

  • ouders: Jennifer Neijs, Laila el Maach, Wanda Redeker en Inge van Schie.

  • leraren: Marieke Oude Alink en Mirjam Braaf.

voor contact met de MR:

voorzitter: Jennifer Neijs jennifer@lispeltuut.nl

MR vergaderdata 2020--2021

   • 08-09-2020

   • 24-11-2020

   • 09-02-2021

   • 13-04-2021

   • 15-06-2021

De standaardagenda van de mr ziet er als volgt uit:

 • Opening

 • Vaststellen agenda

 • Notulen vorige vergadering

 • Ingekomen stukken

 • Thema (zoals Passend Onderwijs, Educatief Ouderschap, Pluskinderen)

 • GMR

 • Directie

 • Rondvraag

 • Sluiting

GMR vergaderdata 2020-2021

14-9-2020 jaarvergadering

28-9-2020 GMR & CVB

9-11-2020 GMR & CVB

1-12-2020 GMR & CVB (begroting)

14-12-2020 najaarsoverleg: voorzittersoverleg RVT-GMR-CVB

11-01-2021 GMR& CVB

15-2-2021 GMR & CVB

29-3-2021 GMR & CVB

19-4-2021 voorjaarsoverleg: alle leden RvTGMR-CVB

17-5-2021 GMR & CVB

21-6-2021 jaarvergadering

Verslag van de MR-vergadering van dinsdag-avond 9 februari 2021.


GMR: De stukken van de GMR zijn besproken. De Lispeltuut bleek binnen SKO in de top 5 van meest afwijkende scholen te staan (toelichting: vanwege dubbele bezetting IB en een enkele leraar gaven we meer uit dan begroot). De MR'en en GMR hebben een samenwerkingsdocument opgesteld om elkaar beter op de hoogte te houden.

Corona: We hebben gesproken over de herstart en wat dat betekent.. vandaag eerste schooldag, blij om de kinderen weer te zien, fijn dat we weer konden beginnen, kinderen vonden het erg leuk.. Ramen open om extra te ventileren is niet nodig. ventilatiesysteem is goed genoeg om te ventileren. Mibo 2 ingangen, bobo gangen zijn veel smaller, daarom per groep naar buiten. Een paar kinderen thuis ivm spannend vinden om ze naar school te sturen, of omdat een gezinslid coronaklachten heeft.

OV-jaarrekening 2020-2021: Alles binnen budget gebleven. Diverse activiteiten zijn niet doorgegaan. Duurzame uitgave: nieuwe sporttenue (helaas nog niet kunnen gebruiken). 70% heeft betaald, dat is 10% minder dan vorig jaar. De boekhouding ziet er goed uit, geen opmerkingen aan de hand van de rapportage

IB opbrengsten: Dorien geeft een toelichting over de opbrengsten 2019-2020. Het schoolteam denkt na over een ander toetssysteem.

schoolkalender 2021-2022: Het ingediende concept is goedgekeurd (kleine tekstuele aanpassingen). Urenberekening = akkoord. Zie schoolkalender.

tevredenheidsonderzoek ouder: Een 8.3 gemiddeld. Moeilijk om uit de antwoorden iets te leren.

nieuwe orthopedagoog: vadaag, di 9-2-2021 startte Linda-Karin Hoekstra.

verslag MR-vergadering dinsdag 24 november 2020

GMR - MR op bestuursniveau en MR van school, wel belangrijk te weten wat er speelt op bestuursniveau. school heeft niks te zeggen over het bestuursniveau. We hebben wel te maken met dit beleid. Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren?

Corona Nu 2 leerkrachten positief getest.

  • Veel online vergaderen, houden rekening met de regels.

  • Directie in contact met SKO die denkt daarin mee.

  • Adventviering online, groep 8 op het schoolplein kerstverhaal uitbeelden. in groepen daar langs lopen. kerstontbijt op vrijdag, ieder zijn eigen eten mee.

  • Sinterklaas: geen Sint, iemand van team.

  • Schoolfeest, commissie moet nog bij elkaar komen, invulling wordt anders.

resultaten analyse ( Dorien) Rapportage ( betreft eind cito toets van vorig jaar) spreekt voor zich, overleg gehad met collega’s SKO. metingen doen we vooral omdat ze moeten, herkennen ons ook niet erin. Deze toetsen worden niet als valide ervaren. Kinderen met moeite met concentratie kunnen hierdoor slechter scoren, lezen zijn sneltoets lezen. Kinderen blijven net onder gemiddelde hangen, we zitten niet boven landelijk gemiddelde , dit wil SKO wel. Lispeltuut is op zoek naar ander toetssysteem, na 3 maanden middelbare school krijgt Lispeltuut altijd terugkoppeling/rapportage, deze komt vaak nog overeen met afgegeven schooladvies. Zorgen om groep 4, veel kinderen met ingewikkeld gedrag.huidige groep 6 ook wel een groep die opvalt. huidige groep 3 ook zorg, alleen deze groep nog niet meegenomen in meting. Lispeltuut zit met scores iets onder landelijk gemiddeld in vergelijking met scholen met dezelfde schoolweging (weging CBS) . Hoe valide is de CBS-schoolweging? Wat vertelt dat eigenlijk?

Punten directie

 • mail naar ouders gestuurd door Hans, stampertjes en flattekat werken thuis. maandag en dinsdag zijn de andere leerkrachten er dus kunnen ze naar school.

 • begroting 2020 lispeltuut/ SKO mail Hans. De subsidie van € 22.500 voor inhaal en -ondersteuningsprogramma’s is toegekend én in de begroting geplaatst. Zie ook ons verbeterplan. Begroting is nu nog iets negatief, weinig meer aan te veranderen, Nu meer kinderen aannemen, mondjesmaat vanaf de jongste kinderen. zij instroom soms wat ruimte voor. instroom vanaf januari/februari. eigen vermogen mag volgens de boekhoudkundige regels van SKO niet gebruikt worden. vorig jaar meer uitgegeven, dit jaar ook. zoals vervanging leerkrachten, inwerken IB-er. Volgend jaar (2021) verwachting iets negatief uitvallen van de begroting.complete begroting klopt tredelijk, ingrijpen in formatie hoeft niet

 • SKO terugbrengen begrotingstekort: talentenprogramma afbouwen, ILS afbouwen. GLE korting hebben ze ingehouden, dit scheelt 30.000 voor de Lispeltuut.

 • inspectiebezoek mail Hans 14 januari, gaat over directie en IB. Hoe krijg je alles in kaart en in beeld. wegingsfactoren zijn veranderd. kwart kinderen met gescheiden ouders, dit is wel een weging.

 • audit overwegend positief. Hans heeft hierover aangegeven het in grote lijnen eens te zijn met de uitkomsten.

 • luchtkwaliteit: - zie website. en mail hans luchtkwaliteitsmeting mail Hans. Schoolwoningen scoren niet goed, roosters worden morgenmiddag schoongemaakt, kijken of dat helpt. dan wordt het opnieuw getest na een paar weken dan contact met onderwijsinstituut Meppel

 • Oudertevredenheidsonderzoek is vandaag gestart! (via Vensters op onze website). Laatste keer was in 2014, was nodig om het weer een keer te doen. je moet het eens in de zoveel tijd doen. leerling tevredenheid groep 6-7-8 na de kerstvakantie.

verslag MR-vergadering dinsdag 8 september 2020

 1. Opening en welkom

 2. Vaststelling agenda:geen extra agendapunten

 3. Notulen vergadering: 2 juni 2020: geen aanvullingen

 4. Ingekomen stukken: Jeroen meldt dat er door ouders opmerkingen zijn gemaakt over overdracht, met name dat de overdracht in specifieke gevallen te beperkt was. Dorien geeft aan dat voor zover zij kan beoordelen er een goede overdracht is geweest met uitzondering van 1 geval waar door overmacht geen overdracht mogelijk was.

 5. GMR, geen stukken dit keer: GMR gaat vaker vergaderen. Wij blijven bij 5x, maar proberen de stukken in de gaten te houden en zonodig te reageren.

 6. Corona svz : We kunnen niet precies plannen wat er gebeurt als er echt een leerkracht positief getest wordt. Wel zetten we de weekplanningen weer online, zodat zonodig het thuiswerken snel weer opgepikt kan worden. Ook voor kinderen die door een verkoudheid of andere milde klachten thuis moeten blijven is het fijn als ze thuis door kunnen gaan met hun werk. Zie ook de website voor meer afspraken!

 7. Online stamgroepavond 15 september, wat doen we? Aanpassen van informatie op de site en nieuwe foto.Jennifer vraagt Hans naar de presentatie van 2 jaar geleden.

 8. Punten directie,

 • verbeterplannen, geen opmerkingen

 • schoolgids, geen opmerkingen

 • schoolkalender tav meivakantie loopt nu niet synchroon met voortgezet onderwijs, misschien aandachtspunt voor volgend jaar. Kan nu niet gewijzigd worden.

 1. Vergaderdata 2020-2021 plannen Dit stellen we nog even uit totdat de definitieve GMR-data bekend zijn. Jennifer zal dan een vergaderroostervoorstel doen.

 2. Rondvraag niemand heeft iets voor de rondvraag

 3. Notulen accorderen

 4. Sluiting