MR

De MR wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, door mee te denken over beleid en beleidskeuzes. De MR bestaat uit 2 (of meer) ouders en 2 leraren.

20230919 - Intro Medezeggenschapsraad De Lispeltuut - Stamavond 19-09-2023

voor contact met de MR:

Nils Hartmans nils@lispeltuut.nl

Joey Simmerman joey@lispeltuut.nl 

Vergaderdata MR:

wo 29 november 2023

wo 28 februari 2024

wo 3 april 2024

wo 12 juni 2024

Wil je als ouder toehoorder zijn van de MR vergadering meld je dan aan via nils@lispeltuut.nl en/of joey@lispeltuut.nl

De voorzitter zal dan de vergaderlocatie en de agenda beschikbaar stellen.

vrijdag 20 januari 2023

Update MR-verkiezingen: op 14 december sloot de verkiezing voor nieuwe MR-leden. Er waren 3 gegadigden en 2 plekjes. Verkozen zijn: Joey Simmerman en Nils Hartmans. Zij zijn ondertussen als aspirant MR-lid begonnen (woensdag 18 januari 2023 was hun eerste MR-vergadering).

De GMR zoekt nieuwe leden..

.. onder ouders en teamleden van SKO-scholen. Er zijn 6 vacatures.

De GMR van SKO houdt jaarlijks verkiezingen voor een derde van zijn zetels, op basis van een rooster van aftreden. In voorgaande jaren werden de verkiezingen na de zomer georganiseerd, maar dit bleek vele praktische bezwaren te kennen. In de vergadering van GMR en CvB op 21 maart 2022 is daarom besloten de verkiezingen voor de zomer te organiseren.

Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden en kunnen een informatief gesprek aanvragen bij de voorzitter van de GMR, Roelof Schaafsma – 0682805440 of de ambtelijk secretaris, Marjon Govers – 0654356738.

MR vergaderdata 2021-2022

De standaardagenda van de mr ziet er als volgt uit:

Verslag van de MR-vergadering (online) van dinsdagavond 16 februari 2022.

Aanwezig: Jennifer,Inge, Wanda, Laila, Marieke en Mirjam

Verkeersveiligheid kleuterplein 

GMR:

verbeterplannen: 

schoolkalender 2022-2023:

Verslag van de MR-vergadering van dinsdag-avond 9 februari 2021.


GMR: De stukken van de GMR zijn besproken. De Lispeltuut bleek binnen SKO in de top 5 van meest afwijkende scholen te staan (toelichting: vanwege dubbele bezetting IB en een enkele leraar gaven we meer uit dan begroot). De MR'en en GMR hebben een samenwerkingsdocument opgesteld om elkaar beter op de hoogte te houden.

Corona: We hebben gesproken over de herstart en wat dat betekent.. vandaag eerste schooldag, blij om de kinderen weer te zien, fijn dat we weer konden beginnen, kinderen vonden het erg leuk.. Ramen open om extra te ventileren is niet nodig. ventilatiesysteem is goed genoeg om te ventileren. Mibo 2 ingangen, bobo gangen zijn veel smaller, daarom per groep naar buiten. Een paar kinderen thuis ivm spannend vinden om ze naar school te sturen, of omdat een gezinslid coronaklachten heeft.

OV-jaarrekening 2020-2021: Alles binnen budget gebleven. Diverse activiteiten zijn niet doorgegaan. Duurzame uitgave: nieuwe sporttenue (helaas nog niet kunnen gebruiken). 70% heeft betaald, dat is 10% minder dan vorig jaar. De boekhouding ziet er goed uit, geen opmerkingen aan de hand van de rapportage

IB opbrengsten: Dorien geeft een toelichting over de opbrengsten 2019-2020. Het schoolteam denkt na over een ander toetssysteem.

schoolkalender 2021-2022: Het ingediende concept is goedgekeurd (kleine tekstuele aanpassingen). Urenberekening = akkoord. Zie schoolkalender

tevredenheidsonderzoek ouder: Een 8.3 gemiddeld. Moeilijk om uit de antwoorden iets te leren.

nieuwe orthopedagoog: vadaag, di 9-2-2021 startte Linda-Karin Hoekstra. 

verslag MR-vergadering dinsdag 24 november 2020

GMR - MR op bestuursniveau en MR van school, wel belangrijk te weten wat er speelt op bestuursniveau. school heeft niks te zeggen over het bestuursniveau. We hebben wel te maken met dit beleid. Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren? 

Corona Nu 2 leerkrachten positief getest. 

resultaten analyse ( Dorien) Rapportage ( betreft eind cito toets van vorig jaar)  spreekt voor zich, overleg gehad met collega’s SKO. metingen doen we vooral omdat ze moeten, herkennen ons ook niet erin. Deze  toetsen worden niet als valide ervaren. Kinderen met moeite met concentratie kunnen hierdoor slechter scoren, lezen zijn sneltoets lezen.  Kinderen blijven net onder gemiddelde hangen, we zitten niet boven landelijk gemiddelde , dit wil SKO wel. Lispeltuut is op zoek naar ander toetssysteem, na 3 maanden middelbare school krijgt Lispeltuut  altijd terugkoppeling/rapportage, deze komt vaak nog overeen met afgegeven schooladvies. Zorgen om groep 4, veel kinderen met ingewikkeld gedrag.huidige groep 6 ook wel een groep die opvalt. huidige groep 3 ook zorg, alleen deze groep nog niet meegenomen in meting. Lispeltuut zit met scores iets onder landelijk gemiddeld in vergelijking met scholen met dezelfde schoolweging (weging CBS) . Hoe valide is de CBS-schoolweging? Wat vertelt dat eigenlijk?

Punten directie 

verslag MR-vergadering dinsdag 8 september 2020