MR

De MR wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De MR vergadert ongeveer 8 x per jaar. Vergaderingen zijn openbaar en de start is om 19.30 uur.

Contact: mr@lispeltuut.nl

samenstelling MR:

  • ouders: Patrick Kok, Jeroen Brink, Marc Vink.
  • leraren: Marianne Turksema en Paula Dingjan.

Wet medezeggenschap op scholen.

Jaarplan MR Lispeltuut 2017 / 2018

De standaardagenda van de mr ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen vorige vergadering
 • Ingekomen stukken
 • Thema (zoals Passend Onderwijs, Educatief Ouderschap, Pluskinderen)
 • GMR
 • Directie
 • Rondvraag
 • Sluiting

Inhoudelijke planning 2017-2018:

September

 • Voorbereiding presentatie MR stamgroepavond (jaarverslag)
 • FinanciĆ«le begroting OR (instemming) of in augustus
 • Vaststellen vergaderdata (frequentie, week voor GMR)
 • Samenstelling mr, Kiezen voorzitter & secretaris / stemrecht
 • Foto MR in nieuwe samenstelling
 • Evaluatie jaarplan

November

 • Begroting (adviesrecht)
 • Ontwikkeling leerlingaantallen

December en januari

 • Bij voorkeur geen vergadering

Januari

 • thema: anti pesten
 • Voorbereiding GMR

Maart

 • thema: passend onderwijs
 • Stand van zaken leerlingenzorg
 • Kalender nieuw schooljaar (instemming)
 • Speerpunten volgend schooljaar
 • Voorbereiding GMR

April

 • thema : educatief partnerschap
 • Voorbereiding MR verkiezingen (verkiezingscommissie / kandidaten werven)
 • Schoolplan (incl. verbeterplannen)
 • Vakantieplanning / jaarplanning

Juni

 • MR verkiezingen
 • Schoolgids (instemming)
 • FinanciĆ«le begroting OR (instemming) of in augustus
 • Voorbereiding GMR