MR

De MR wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, door mee te denken over beleid en beleidskeuzes. De MR bestaat uit 2 (of meer) ouders en 2 leraren.samenstelling MR:

  • ouders: Jennifer Neijs, Jeroen Brink en Michiel Kromhout van der Meer.
  • leraren: Marieke Oude Alink en Dorien Heideman.

voor contact met de MR:

voorzitter: Jennifer Neijs jennifer@lispeltuut.nl

MR vergaderdata 2020--2021

GMR vergaderdata 2020-2021


De standaardagenda van de mr ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen vorige vergadering
 • Ingekomen stukken
 • Thema (zoals Passend Onderwijs, Educatief Ouderschap, Pluskinderen)
 • GMR
 • Directie
 • Rondvraag
 • Sluiting

Jaarplan MR Lispeltuut 2019 - 2020