MR

De MR wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, door mee te denken over beleid en beleidskeuzes. De MR bestaat uit 2 (of meer) ouders en 2 leraren.

samenstelling MR:

  • ouders: Jennifer Neijs, Laila el Maach, Wanda Redeker, Inge van Schie, Joey Simmerman en Nils Hartmans

  • leraren: Debbie Bok en Mirjam Braaf.

vrijdag 20 januari 2023

Update MR-verkiezingen: op 14 december sloot de verkiezing voor nieuwe MR-leden. Er waren 3 gegadigden en 2 plekjes. Verkozen zijn: Joey Simmerman en Nils Hartmans. Zij zijn ondertussen als aspirant MR-lid begonnen (woensdag 18 januari 2023 was hun eerste MR-vergadering).

voor contact met de MR:

voorzitter: Jennifer Neijs jennifer@lispeltuut.nl

De GMR zoekt nieuwe leden..

.. onder ouders en teamleden van SKO-scholen. Er zijn 6 vacatures.

De GMR van SKO houdt jaarlijks verkiezingen voor een derde van zijn zetels, op basis van een rooster van aftreden. In voorgaande jaren werden de verkiezingen na de zomer georganiseerd, maar dit bleek vele praktische bezwaren te kennen. In de vergadering van GMR en CvB op 21 maart 2022 is daarom besloten de verkiezingen voor de zomer te organiseren.

Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden en kunnen een informatief gesprek aanvragen bij de voorzitter van de GMR, Roelof Schaafsma – 0682805440 of de ambtelijk secretaris, Marjon Govers – 0654356738.

MR vergaderdata 2021-2022

 • woensdag 11 mei 2022

 • maandag 20 juni 2022

De standaardagenda van de mr ziet er als volgt uit:

 • Opening

 • Vaststellen agenda

 • Notulen vorige vergadering

 • Ingekomen stukken

 • Thema (zoals Passend Onderwijs, Educatief Ouderschap, Pluskinderen)

 • GMR

 • Directie

 • Rondvraag

 • Sluiting

Verslag van de MR-vergadering (online) van dinsdagavond 16 februari 2022.

Aanwezig: Jennifer,Inge, Wanda, Laila, Marieke en Mirjam

Verkeersveiligheid kleuterplein

 • De MR vertstuurt een mail naar de gemeente om verkeersveiligheid aan de orde te stellen. We onderzoeken of het mogelijk is om paaltjes naast de stoep te plaatsen om parkeren te voorkomen.

 • Bij de schoolwoningen gaat de situatie veranderen (meerdere woningen worden teruggegeven en komen in de verkoop/verhuur). Wat betekent dat voor de, nu afgesloten weg?? Overleg op bestuursniveau, de directies van de 3 scholen en GO proberen daar bij te zijn.

 • Jennifer vraagt Hans naar de naam van de aandachtsvelder binnen de gemeente. (update 17-2-2022: is doorgegeven).

GMR:

   • Terugkoppeling jaarvergadering GMR, oktober 2021.

   • 4-daagse lesweek is geen optie voor de Lispeltuut (ook niet aan de orde).

   • Jaarplan SKO: Jennifer heeft een mail gestuurd met onze punten en vragen, dit wordt besproken in CVB van maart.

verbeterplannen:

   • NPO - volg de website.

   • Klassenkracht - idem.

schoolkalender 2022-2023:

 • Concept schoolkalender team = akkoord. Publicatie website vrijdag 18-2-2022.

Verslag van de MR-vergadering van dinsdag-avond 9 februari 2021.


GMR: De stukken van de GMR zijn besproken. De Lispeltuut bleek binnen SKO in de top 5 van meest afwijkende scholen te staan (toelichting: vanwege dubbele bezetting IB en een enkele leraar gaven we meer uit dan begroot). De MR'en en GMR hebben een samenwerkingsdocument opgesteld om elkaar beter op de hoogte te houden.

Corona: We hebben gesproken over de herstart en wat dat betekent.. vandaag eerste schooldag, blij om de kinderen weer te zien, fijn dat we weer konden beginnen, kinderen vonden het erg leuk.. Ramen open om extra te ventileren is niet nodig. ventilatiesysteem is goed genoeg om te ventileren. Mibo 2 ingangen, bobo gangen zijn veel smaller, daarom per groep naar buiten. Een paar kinderen thuis ivm spannend vinden om ze naar school te sturen, of omdat een gezinslid coronaklachten heeft.

OV-jaarrekening 2020-2021: Alles binnen budget gebleven. Diverse activiteiten zijn niet doorgegaan. Duurzame uitgave: nieuwe sporttenue (helaas nog niet kunnen gebruiken). 70% heeft betaald, dat is 10% minder dan vorig jaar. De boekhouding ziet er goed uit, geen opmerkingen aan de hand van de rapportage

IB opbrengsten: Dorien geeft een toelichting over de opbrengsten 2019-2020. Het schoolteam denkt na over een ander toetssysteem.

schoolkalender 2021-2022: Het ingediende concept is goedgekeurd (kleine tekstuele aanpassingen). Urenberekening = akkoord. Zie schoolkalender.

tevredenheidsonderzoek ouder: Een 8.3 gemiddeld. Moeilijk om uit de antwoorden iets te leren.

nieuwe orthopedagoog: vadaag, di 9-2-2021 startte Linda-Karin Hoekstra.

verslag MR-vergadering dinsdag 24 november 2020

GMR - MR op bestuursniveau en MR van school, wel belangrijk te weten wat er speelt op bestuursniveau. school heeft niks te zeggen over het bestuursniveau. We hebben wel te maken met dit beleid. Hoe kunnen we de samenwerking verbeteren?

Corona Nu 2 leerkrachten positief getest.

  • Veel online vergaderen, houden rekening met de regels.

  • Directie in contact met SKO die denkt daarin mee.

  • Adventviering online, groep 8 op het schoolplein kerstverhaal uitbeelden. in groepen daar langs lopen. kerstontbijt op vrijdag, ieder zijn eigen eten mee.

  • Sinterklaas: geen Sint, iemand van team.

  • Schoolfeest, commissie moet nog bij elkaar komen, invulling wordt anders.

resultaten analyse ( Dorien) Rapportage ( betreft eind cito toets van vorig jaar) spreekt voor zich, overleg gehad met collega’s SKO. metingen doen we vooral omdat ze moeten, herkennen ons ook niet erin. Deze toetsen worden niet als valide ervaren. Kinderen met moeite met concentratie kunnen hierdoor slechter scoren, lezen zijn sneltoets lezen. Kinderen blijven net onder gemiddelde hangen, we zitten niet boven landelijk gemiddelde , dit wil SKO wel. Lispeltuut is op zoek naar ander toetssysteem, na 3 maanden middelbare school krijgt Lispeltuut altijd terugkoppeling/rapportage, deze komt vaak nog overeen met afgegeven schooladvies. Zorgen om groep 4, veel kinderen met ingewikkeld gedrag.huidige groep 6 ook wel een groep die opvalt. huidige groep 3 ook zorg, alleen deze groep nog niet meegenomen in meting. Lispeltuut zit met scores iets onder landelijk gemiddeld in vergelijking met scholen met dezelfde schoolweging (weging CBS) . Hoe valide is de CBS-schoolweging? Wat vertelt dat eigenlijk?

Punten directie

 • mail naar ouders gestuurd door Hans, stampertjes en flattekat werken thuis. maandag en dinsdag zijn de andere leerkrachten er dus kunnen ze naar school.

 • begroting 2020 lispeltuut/ SKO mail Hans. De subsidie van € 22.500 voor inhaal en -ondersteuningsprogramma’s is toegekend én in de begroting geplaatst. Zie ook ons verbeterplan. Begroting is nu nog iets negatief, weinig meer aan te veranderen, Nu meer kinderen aannemen, mondjesmaat vanaf de jongste kinderen. zij instroom soms wat ruimte voor. instroom vanaf januari/februari. eigen vermogen mag volgens de boekhoudkundige regels van SKO niet gebruikt worden. vorig jaar meer uitgegeven, dit jaar ook. zoals vervanging leerkrachten, inwerken IB-er. Volgend jaar (2021) verwachting iets negatief uitvallen van de begroting.complete begroting klopt tredelijk, ingrijpen in formatie hoeft niet

 • SKO terugbrengen begrotingstekort: talentenprogramma afbouwen, ILS afbouwen. GLE korting hebben ze ingehouden, dit scheelt 30.000 voor de Lispeltuut.

 • inspectiebezoek mail Hans 14 januari, gaat over directie en IB. Hoe krijg je alles in kaart en in beeld. wegingsfactoren zijn veranderd. kwart kinderen met gescheiden ouders, dit is wel een weging.

 • audit overwegend positief. Hans heeft hierover aangegeven het in grote lijnen eens te zijn met de uitkomsten.

 • luchtkwaliteit: - zie website. en mail hans luchtkwaliteitsmeting mail Hans. Schoolwoningen scoren niet goed, roosters worden morgenmiddag schoongemaakt, kijken of dat helpt. dan wordt het opnieuw getest na een paar weken dan contact met onderwijsinstituut Meppel

 • Oudertevredenheidsonderzoek is vandaag gestart! (via Vensters op onze website). Laatste keer was in 2014, was nodig om het weer een keer te doen. je moet het eens in de zoveel tijd doen. leerling tevredenheid groep 6-7-8 na de kerstvakantie.

verslag MR-vergadering dinsdag 8 september 2020

 1. Opening en welkom

 2. Vaststelling agenda:geen extra agendapunten

 3. Notulen vergadering: 2 juni 2020: geen aanvullingen

 4. Ingekomen stukken: Jeroen meldt dat er door ouders opmerkingen zijn gemaakt over overdracht, met name dat de overdracht in specifieke gevallen te beperkt was. Dorien geeft aan dat voor zover zij kan beoordelen er een goede overdracht is geweest met uitzondering van 1 geval waar door overmacht geen overdracht mogelijk was.

 5. GMR, geen stukken dit keer: GMR gaat vaker vergaderen. Wij blijven bij 5x, maar proberen de stukken in de gaten te houden en zonodig te reageren.

 6. Corona svz : We kunnen niet precies plannen wat er gebeurt als er echt een leerkracht positief getest wordt. Wel zetten we de weekplanningen weer online, zodat zonodig het thuiswerken snel weer opgepikt kan worden. Ook voor kinderen die door een verkoudheid of andere milde klachten thuis moeten blijven is het fijn als ze thuis door kunnen gaan met hun werk. Zie ook de website voor meer afspraken!

 7. Online stamgroepavond 15 september, wat doen we? Aanpassen van informatie op de site en nieuwe foto.Jennifer vraagt Hans naar de presentatie van 2 jaar geleden.

 8. Punten directie,

 • verbeterplannen, geen opmerkingen

 • schoolgids, geen opmerkingen

 • schoolkalender tav meivakantie loopt nu niet synchroon met voortgezet onderwijs, misschien aandachtspunt voor volgend jaar. Kan nu niet gewijzigd worden.

 1. Vergaderdata 2020-2021 plannen Dit stellen we nog even uit totdat de definitieve GMR-data bekend zijn. Jennifer zal dan een vergaderroostervoorstel doen.

 2. Rondvraag niemand heeft iets voor de rondvraag

 3. Notulen accorderen

 4. Sluiting