SKO

SKO - de Scholengroep Katholiek Onderwijs, ontwerpers van onderwijs. De SKO telt 28 basisscholen, verspreid over Flevoland en de Veluwe. Onze scholen hebben hun eigen onderwijskundige identiteit, maar werken allemaal samen vanuit een katholieke levensbeschouwing. Ook De Lispeltuut is één van de SKO-scholen.

Alle scholen staan voor eigentijds kwaliteitsonderwijs met oog voor de leerbehoeften van kinderen. De scholen ontwerpen een veilig pedagogisch en uitdagend didactisch klimaat waarin kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en echt kunnen leren. Zie voor informatie over onze bovenschoolse organisatie deze website.

Specifiek t.a.v het lerarentekort hebben we in het LispelBLOG van mei 2019 al de aandacht gevraagd voor 'Werken bij SKO'. 

De Stichting is in 1997 opgericht, ontstaan uit een besturenfusie tussen een groot aantal katholieke schoolbesturen in Flevoland en Veluwe. Onder de Stichting ressorteren 28 scholen, met gezamenlijk zo’n 6500 leerlingen. Iedere school met een eigen onderwijskundige identiteit maar allen vanuit een katholieke levensbeschouwing. De scholen liggen verspreid in de regio Almere (10 scholen), Lelystad (5 scholen), Dronten (3 scholen), Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg, Nunspeet, 't Harde, Harderwijk (3 scholen) en Putten.

Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) Flevoland en Veluwe  vormt het bevoegd gezag over 28 katholieke basisscholen in het primair onderwijs. Scholengroep SKO wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). De omvang van het CvB is bepaald op twee leden: voorzitter van het CvB en lid van het CvB.  Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst. 

Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en met het beleid voor de normen en waarden en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. 

Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. 

GMR 2.0 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR telt 12 leden met uit elk van de drie  regio's binnen het werkgebied van de stichting (Almere, Lelystad/Dronten en de Veluwe)   4  gekozen leden waarvan 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding.  Elk lid is verantwoordelijk  voor een portefeuille en is daarnaast contactpersoon voor maximaal drie scholen. Met name de communicatie met de achterban, de MR’s van de scholen, heeft alle aandacht. Waar in de medezeggenschapsraad op schoolniveau schoolse zaken worden besproken, in de GMR komen bovenschoolse  zaken aan de orde.

bestuur: SKO

De Lispeltuut is één van de ruim achtduizend  basisscholen in Nederland  waar kinderen van vier tot en met + twaalf  jaar onderwijs krijgen. Er zijn in Nederland openbare en bijzondere basisscholen. Openbare scholen worden door de gemeente bestuurd (hoewel ook deze schoolbesturen de laatste jaren steeds vaker verzelfstandigen: stichting). Bijzondere scholen worden bestuurd door een vereniging of stichting. Wij zijn een katholieke school (= een bijzondere school). Onze stichting: SKO - Scholengroep Katholiek Onderwijs (Flevoland Veluwe)

Scholengroep Katholiek Onderwijs