organisatie

Welkom op de website van De Lispeltuut.

De Lispeltuut is een katholieke jenaplanschool, waar kinderen veel leren:

  • de ‘gewone’ schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen, w.o. enz.
  • expressie en creativiteit (tijdens gym, spel, drama, muziek, knutselen, maar ook tijdens het reguliere werk)
  • actief meedenken, zodat eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid meer worden ontwikkeld
  • ICT-vaardigheden m.b.v. moderne middelen (GAFE, Chromebooks), onderzoeken, informatie verwerking en presentatie
  • samen spelen en samen vieren; communicatie en samenwerken
  • respect en aandacht voor een ieder, met reflectie op eigen handelen (spiegel)

Voor ondernemende, betrokken en nieuwsgierige kinderen.

Kinderen zijn verschillend en kunnen daardoor veel van elkaar leren. Dat is de reden dat wij in stamgroepen werken met kinderen van verschillende leeftijden. Doordat de rol van elk kind (jongste-middelste-oudste) jaarlijks verandert, hebben kinderen meer kans zich evenwichtig te ontwikkelen.

Wij doen er alles aan om met ons ervaren team kinderen te begeleiden en voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. We vormen een veilige en fijne leefgemeenschap voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Wij organiseren vaak bij ons onderwijs passende activiteiten zoals excursies, sportactiviteiten, creatieve momenten, groepsvormende activiteiten en vieringen.

Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over De Lispeltuut. U kunt hiervoor onze website uitgebreid bestuderen, maar wij geven u ook graag persoonlijke informatie, bijvoorbeeld tijdens een rondleiding door ons gezellige gebouw.

Tot ziens op De Lispeltuut!

De Lispeltuut is een platte organisatie. Met een directeur en 18 leerkrachten. Aan de functiemix hebben we grotendeels (37% LB en 1% LC) voldaan. LB: IBers (2x), mede directieleden (2x) en 2 leraren met speciaal pakket. LC: 1 leraar met bijzondere opdracht.

De teamleden en directie vormen samen een mooie school met ouders en andere vrijwilligers. We hebben veel vrijwilligers in de school:

  • Ouders, die ons op allerlei manieren bij staan om de school te zijn die wij willen zijn, van meedenken over beleid en plannen tot de kleinste hand- en spandiensten.
  • Een aantal vrijwilligers van 'buiten de school'.

Teamkwaliteiten

Ons team is ervaren, deskundig en divers. Er is veel kennis over kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn betrokken bij kinderen met een hulpvraag. Wij beseffen de gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen. We stimuleren dat leerkrachten makkelijk bij elkaar binnen stappen voor advies of raad, dat zij elkaar durven aan te spreken op pedagogisch en didactisch handelen. De bereidheid tot het zichzelf professionaliseren is groot. Er zijn specialisten op diverse onderwijsgebieden aanwezig.

Deskundigheidsbevordering

Leerkrachten zijn competent en vaardig op alle gebieden die de overheid voor leerkrachten verplicht heeft gesteld. Daarnaast worden er regelmatig cursussen of opleidingen gedaan om verder te ontwikkelen op een bepaald gebied. Dat kan individueel zijn, maar ook als team of als een deel van het team. Hierin is (in overleg) veel ruimte.

De Stichting is in 1997 opgericht, ontstaan uit een besturenfusie tussen een groot aantal katholieke schoolbesturen in Flevoland en Veluwe. Onder de Stichting ressorteren 26 scholen, met gezamenlijk zo’n 6500 leerlingen. Iedere school met een eigen onderwijskundige identiteit maar allen vanuit een katholieke levensbeschouwing. De scholen liggen verspreid in de regio Almere (10 scholen), Lelystad (5 scholen), Dronten (3 scholen), Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg, Nunspeet, 't Harde, Harderwijk (2 scholen) en Putten.

Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) Flevoland en Veluwe vormt het bevoegd gezag over 27 katholieke basisscholen in het primair onderwijs. Scholengroep SKO wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). De omvang van het CvB is bepaald op twee leden: voorzitter van het CvB en lid van het CvB. Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst.

Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid en met het beleid voor de normen en waarden en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.

Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren.

GMR 2.0 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR telt 12 leden met uit elk van de drie regio's binnen het werkgebied van de stichting (Almere, Lelystad/Dronten en de Veluwe) 4 gekozen leden waarvan 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding. Elk lid is verantwoordelijk voor een portefeuille en is daarnaast contactpersoon voor maximaal drie scholen. Met name de communicatie met de achterban, de MR’s van de scholen, heeft alle aandacht. Waar in de medezeggenschapsraad op schoolniveau schoolse zaken worden besproken, in de GMR komen bovenschoolse zaken aan de orde.

bestuur: SKO

De Lispeltuut is één van de ruim achtduizend basisscholen in Nederland waar kinderen van vier tot en met + twaalf jaar onderwijs krijgen. Er zijn in Nederland openbare en bijzondere basisscholen. Openbare scholen worden door de gemeente bestuurd (hoewel ook deze schoolbesturen de laatste jaren steeds vaker verzelfstandigen: stichting). Bijzondere scholen worden bestuurd door een vereniging of stichting. Wij zijn een katholieke school (= een bijzondere school). Onze stichting: SKO - Scholengroep Katholiek Onderwijs (Flevoland Veluwe)

Scholengroep Katholiek Onderwijs