organisatie

Welkom op de website van De Lispeltuut.

De Lispeltuut is een jenaplanschool, waar kinderen veel leren:

  • de ‘gewone’ schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen, w.o. enz.
  • expressie en creativiteit (tijdens gym, spel, drama, muziek, knutselen, maar ook tijdens het reguliere werk)
  • actief meedenken, zodat eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid meer worden ontwikkeld
  • ICT-vaardigheden m.b.v. moderne middelen (GAFE, Chromebooks), onderzoeken, informatie verwerking en presentatie
  • samen spelen en samen vieren; communicatie en samenwerken
  • respect en aandacht voor een ieder, met reflectie op eigen handelen (spiegel)

Voor ondernemende, betrokken en nieuwsgierige kinderen.

Kinderen zijn verschillend en kunnen daardoor veel van elkaar leren. Dat is de reden dat wij in stamgroepen werken met kinderen van verschillende leeftijden. Doordat de rol van elk kind (jongste-middelste-oudste) jaarlijks verandert, hebben kinderen meer kans zich evenwichtig te ontwikkelen.

Wij doen er alles aan om met ons ervaren team kinderen te begeleiden en voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. We vormen een veilige en fijne leefgemeenschap voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Wij organiseren vaak bij ons onderwijs passende activiteiten zoals excursies, sportactiviteiten, creatieve momenten, groepsvormende activiteiten en vieringen.

Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over De Lispeltuut. U kunt hiervoor onze website uitgebreid bestuderen, maar wij geven u ook graag persoonlijke informatie, bijvoorbeeld tijdens een rondleiding door ons gezellige gebouw.

Tot ziens op De Lispeltuut!

De Lispeltuut is een platte organisatie. Met een directeur en 20 leerkrachten. Aan de functiemix hebben we voldaan (40% L11) voldaan. L11: IB'ers, mede directieleden en leraren met speciaal pakket. Bovenschools (SKO) zijn collega's in L12 aangesteld.

De teamleden en directie vormen samen een mooie school met ouders en andere vrijwilligers. We hebben veel vrijwilligers in de school:

  • Ouders, die ons op allerlei manieren bij staan om de school te zijn die wij willen zijn, van meedenken over beleid en plannen tot de kleinste hand- en spandiensten.
  • Een aantal vrijwilligers van 'buiten de school'.

teamkwaliteiten

Ons team is ervaren, deskundig en divers. Er is veel kennis over kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn betrokken bij kinderen met een hulpvraag. Wij beseffen de gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen. We stimuleren dat leerkrachten makkelijk bij elkaar binnen stappen voor advies of raad, dat zij elkaar durven aan te spreken op pedagogisch en didactisch handelen. De bereidheid tot het zichzelf professionaliseren is groot. Er zijn specialisten op diverse onderwijsgebieden aanwezig.

deskundigheidsbevordering

Leerkrachten zijn competent en vaardig op alle gebieden die de overheid voor leerkrachten verplicht heeft gesteld. Daarnaast worden er regelmatig cursussen of opleidingen gedaan om verder te ontwikkelen op een bepaald gebied. Dat kan individueel zijn, maar ook als team of als een deel van het team. Hierin is (in overleg) veel ruimte.

gesprekscyclus leraren / directeur

Voorop gesteld: het informele gesprek tussen directie en personeel is van zeer groot belang. Tijd en aandacht voor mensen en hun kwaliteiten. Positieve feedback. Hier hoort ook bij een prettige sfeer samen opbouwen en behouden. Samen eten tussen de middag, de borrel op vrijdag, een teamuitje, een volleybaltoernooi, enz…

De begeleiding van leerkrachten behelst functioneringsgesprekken, POP-gesprekken en voortgangsgesprekken. We doen dat niet volgens de afgesproken cyclus (SKO), maar houden dat eenvoudiger: Iedere collega schuift geregeld (vaak dagelijks) aan voor praktische en inhoudelijk vragen. We bespreken daar alles om op een fijne en goede wijze werken op De Lispeltuut.

taakbeleid

Elk schooljaar maken we aan de hand van een overzicht van taken een verdeling. De afgelopen jaren hebben we niet gewerkt met de NJT; we rekenen de taakbelasting niet in uren en minuten uit, maar proberen in goed overleg tot een reële verdeling te komen. We steunen elkaar bij de uitvoering van taken en houden aandacht voor verschillen tussen collega’s. Als een collega een taak te veel vindt, nemen anderen de taak of delen daarvan over. Soms leggen we taken ook opzij.

We hebben met elkaar afgesproken dat iedere leerkracht zich houdt zich aan de arbeidstijdenwet en de CAO. In de praktijk zien we dat leerkrachten soms geen tijd nemen voor pauze. Daar spreken we elkaar op aan.

Lees hier meer informatie over ons team

De Lispeltuut is een van de 28 scholen van Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) Flevoland en Veluwe. Lees hier meer over op de pagina SKO.