sociale veiligheid

Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers. Wikipedia

De Lispeltuut is een jenaplanschool, waar kinderen veel leren:

 • respect en aandacht voor eenieder, met reflectie op eigen handelen (spiegel)

 • sociaal emotioneel leren door samen te spelen en samen te vieren; communicatie en samenwerken

 • kennis en vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen, w.o. enz.

 • expressie en creativiteit (tijdens gym, spel, drama, muziek, knutselen, maar ook tijdens het reguliere werk)

 • actief meedenken, zodat eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid meer worden ontwikkeld

 • ICT-vaardigheden m.b.v. moderne middelen (Google Apps For Education, Chromebooks), onderzoeken, informatie verwerking en presentatie

NB onder het kopje organisatie vindt u in 'persoonsgegevens' beschreven hoe we met data omgaan (AVG, GDPR).

Kinderen zijn verschillend en kunnen daardoor veel van elkaar leren. Dat is de reden dat wij in stamgroepen werken met kinderen van verschillende leeftijden. Doordat de rol van elk kind (jongste-middelste-oudste) jaarlijks verandert, hebben kinderen meer kans zich evenwichtig te ontwikkelen.

Wij doen er alles aan om, met ons ervaren team, kinderen te begeleiden en voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. We streven er na een zo veilig en fijn mogelijke leefgemeenschap voor leerlingen, leerkrachten en ouders te realiseren.

Aansluitend bij ons onderwijs organiseren wij regelmatig passende activiteiten zoals excursies, sportactiviteiten, creatieve momenten, groepsvormende activiteiten en vieringen.

Er valt natuurlijk veel meer te vertellen over 'De Lispeltuut'. U kunt hiervoor onze website uitgebreid bestuderen, maar wij geven u ook graag persoonlijke informatie bijvoorbeeld tijdens een rondleiding door ons gezellige gebouw.

Tot ziens op 'De Lispeltuut'!

Wij willen de kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Niet alleen in de school, maar zeker ook op het schoolplein en daarbuiten. Leren met elkaar, samen spelen en samen werken. Proberen elkaar te helpen. Ruzies op te lossen door met elkaar te praten en niet door elkaar pijn te doen. Dit alles zal bijdragen aan een prettige sfeer op school.

Wat als er iets mis gaat? Kom alstublieft naar ons toe en praat met ons. De juiste plek voor uw klacht is niet op het schoolplein of ‘in de wandelgangen’. Ook de moderne manier van delen: WhattsApp, FaceBook, YouTube, GooglePhoto, en alle andere mogelijkheden van Social Media zijn niet de plaats waar u uw klacht moet delen. Het lost niks op, want de verantwoordelijke personen raken niet bekend met uw vraag, probleem of klacht. Daardoor kan het zijn dat er niets mee gedaan kan worden.


  1. Uw vragen / opmerkingen / klachten kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind.

  2. U kunt daarna bij de directeur (Hans Vos) van de school terecht. // Ook de IB'ers (Annemieke Feringa, Dorien Heideman, Mirjam Braaf) kunt u daarvoor benaderen.

  3. Op schoolniveau is Daniëlle Meijvogel (teamlid) en Esmeralda van Elderen (ouder) vertrouwenspersoon / aandachtsfunctionaris. U kunt ook aan hen uw vragen voorleggen.

Ook met kinderen praten we geregeld over hoe om te gaan met sociale media. Eigenlijk is het gesprek met volwassenen niet anders. Zo lang het gezellig is, lijkt delen van allerlei foto's en filmpjes geen probleem. Toch is er een belangrijke voorwaarde: heeft degene van wie jij/u foto's of filmpjes deelt ook toestemming gegeven?

Het komt voor dat ouders van leuke en gezellige schoolsituaties foto's en/of filmpjes maken. Houd u er bij het maken hiervan rekening mee dat u het zicht van anderen niet belemmert. Mag u die resultaten zomaar publiceren? De school heeft met alle ouders duidelijke afspraken gemaakt over het plaatsen van foto's en filmpjes op de website. Die afspraken kunt u hier terug lezen.

Hieronder vindt u de volledige tekst over sociale veiligheid, zoals voorheen beschreven in de schoolgids.

Sociale Veiligheid

Het op een positieve manier leren omgaan met elkaar is het uitgangspunt voor ons handelen. Niet alleen in de school, maar zeker ook daarbuiten. We leren de kinderen sociale vaardigheden die nodig zijn om met elkaar te kunnen leren en samen te spelen. Daarnaast leren we de kinderen ook vaardigheden aan om problemen op te kunnen lossen. Dit alles zal bijdragen aan een prettige sfeer op school.

De wet ‘sociale veiligheid’ vraagt van de scholen een aantal zaken:

 • Anti pestprogramma.

 • Monitoren van de sociale en fysieke veiligheid via Vensters PO; zie scholen op de kaart.

 • Anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon / aandachtsfunctionaris: vanuit de leraren Daniëlle Meijvogel (danielle@lispeltuut.nl) en vanuit de ouders Esmeralda van Elderen (esmeraldavanelderen@hotmail.com).

 • Schoolveiligheidsplan.

 • Pestprotocol.

 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij gebruiken als Leidraad het basismodel van de rijksoverheid.

⇒ Schoolspecifiek:

   1. Stap 1. Elke professional in de school heeft ogen en oren voor signalen. En brengt de signalen in kaart: signalen worden vermeld in registraties per kind (geordend per stamgroep) en gedeeld met collega's en IB'ers.

   2. Stap 2. Raadplegen van deskundigen.

    • collega's (in het bijzonder: de intern begeleider)

    • Veilig Thuis.

    • School Maatschappelijk Werk.

    • Centrum voor Jeugd en Gezin - Jeugdverpleegkundige.

   3. Stap 3. Gesprek met kind en ouders.

   4. Stap 4. Wegen (risico, aard en ernst) van het geweld of kindermishandeling.

   5. Stap 5. Beslissen: hulp organiseren of melden.

 • Protocol e-mail, internet en sociale media.

 • Protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie - zie meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld..

 • School- en klassenregels.

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) - september 2016 uitgevoerd. Getoetst oktober 2016 (Prevenier).

 • Klachten, registratie en privacy: het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan als het een duidelijk doel heeft en het noodzakelijk is. De Lispeltuut neemt hierin haar verantwoordelijkheid:

  • Het waarborgen van de privacy van uw leerlingen en personeel.

  • Het informeren van ouders en leerlingen over de wijze waarop school persoonsgegevens verwerkt.

  • Het informeren van ouders over hun rechten (ouders met vragen kunnen bij ons terecht).

  • Het niet zonder toestemming of het informeren van ouders gegevens uitwisselen of openbaar maken.

  • Het beveiligen van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen.

  • Het instrueren van medewerkers over wat is toegestaan rond het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

 • Protocol medisch handelen - zie PO-Raad

Voor een ‘ander’ totaal overzicht van De Lispeltuut, zie Vensters PO.

Elke studiedag staat sociale veiligheid op de agenda.

 • We bespreken dan eventuele knelpunten.

 • We wisselen ervaringen uit.

 • We bespreken of beleid duidelijk is en eventueel aanpassing behoeft.

Ons bestuur heeft ook een eigen vertrouwenspersoon, mevrouw Dekker. Zie de memo van SKO hiernaast ⇒

memo externe vertrouwenspersoon.pdf

Onze regels.

We geven elkaar een complimentje.

We noemen elkaar bij de eigen naam.

We zorgen goed voor elkaar.

We gedragen ons (rustig) in en buiten school, en we houden rekening met anderen.

We komen op tijd.

We blijven buiten in de pauze.

We zorgen samen voor een opgeruimde school.

Positief omgaan met elkaar: In ‘t zonnetje

Elke week wordt er door middel van loting een kind (per groep) uitgekozen en in het zonnetje gezet. Kinderen mogen dat kind complimentjes geven, de leerkracht geeft een complimentje en het kind mag ook aangeven welk complimentje hij/zij bij zichzelf vindt passen. Op die manier proberen de kinderen te leren om vooral ook de goede dingen van een ander op te merken en uit te spreken.

De basisregels in onze school zijn op een positieve manier geformuleerd. Deze regels vertellen wat wij van kinderen verwachten en gelden in en rond de school; kortom steeds waar wij als school actief zijn.

Plagen, pesten … ons protocol

Wij hechten erg veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. Dat is ons eerste uitgangspunt. Bij alles wat we doen, stellen we voorop dat kinderen en leraren op een fijne en respectvolle manier met elkaar omgaan. Eenieder moet zich veilig voelen.

Helaas gaan kinderen (mensen) soms op een minder positieve manier met elkaar om. Dan zien we allerlei ongewenst gedrag: boosheid, schelden, plagen en zelfs pesten. Hoe gaan wij hier nu mee om?

 • Het kind probeert eerst zelf op te lossen.

 • Als dit niet werkt, loop weg en vraag de leraar om hulp.

  • De leraar praat met (alle betrokken) kinderen.

  • Er worden afspraken gemaakt. Eventueel leggen we afspraken schriftelijk vast (dossier van kind).

  • We maken het goed: geef elkaar een hand, een boks, een knuffel…

  • Vergeven.. en vergeten..

 • We nemen kinderen serieus. Als een kind klaagt over plagen of pesten is het geen zeurpiet of klikspaan, maar een kanjer. We maken duidelijke afspraken: ‘Pesten mag niet.’ ‘Gepest worden mag je niet accepteren.’ Gebeurt dit toch, dan zullen we maatregelen nemen. Eerst zal dat een mondelinge afspraak zijn tussen kinderen en leerkracht. Mocht het pesten/gepest worden doorgaan dan zal dat ook schriftelijk gebeuren. Ouders worden, indien nodig, betrokken bij afspraken die we met kinderen maken. Alle kinderen en ouders worden geacht hier volledig aan mee te werken.

 • De afspraken gelden niet alleen in school en onder schooltijd, maar ook daarbuiten. We zullen niet accepteren dat kinderen wraak nemen buiten de school(tijd).

 • Kinderen leren:

   • Dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn.

   • Dat je niet iedereen aardig hoeft te vinden, maar dat je wel aardig voor elkaar moet zijn.

   • Weerbaar te zijn.

   • Rekening te houden met elkaar.

   • Positief te kijken naar elkaar.

 • De volgende personen kunnen worden betrokken:

  • De eerste betrokkene is/zijn altijd het kind/de kinderen. En de leerkracht.

  • De volgende betrokkenen

   • Hulp van een collega, een IB'er of de directie. In het bijzonder om het gesprek op een rustig moment en op een rustige plek te kunnen voeren.

   • De ouders.

   • Externe organisaties zoals Centrum voor Jeugd en Gezin.

   • Vertrouwenspersonen - vanuit de leraren Daniëlle Meijvogel en vanuit de ouders Esmeralda van Elderen.

Hieronder vindt u formele documenten.

Protocol time out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders - SKO

Protocol time out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders SKO.pdf

Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO

Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO.pdf

Klachtenregeling SKO 2017

Klachtenregeling SKO 2017.pdf

Tevredenheidspeilingen

We doen periodiek een leerlingtevredenheidsonderzoek, een oudertevredenheidsonderzoek en een medewerker tevredenheidsonderzoek,.

Internet op school.

De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. De gedragsafspraken hieronder worden geregeld met kinderen besproken. Ook wordt er in de groep geregeld aandacht besteedt aan mogelijke risico’s van actief zijn op internet. “Hoe ga je om met social media, wat doe je wel, wat niet?”!

Waarom internet?

We werken sinds april 2014 op ChromeBooks. Alles wat kinderen doen op zo’n chromebook gebeurt online. Documenten worden opgeslagen in de GoogleDrive. Kinderen maken ook gebruik van internet ter ondersteuning en verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen.

Wij gebruiken Safe Search van Google, 'beperkte modus' van YouTube èn we blacklisten het hoognodige . Onderliggend de schoolafspraken / gedragsafspraken met de kinderen (waar leraar staat, zou, voor thuis, ook ouder kunnen staan..)

 • Bespreek met je leraar wat je op internet doet.

 • Gebruik persoonlijke informatie, i.h.b. namen, adressen en telefoonnummers, alleen met toestemming van de leerkracht.

 • Bespreek het met je leraar als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort.

Eventueel: (tijdelijke) uitsluiting van gebruik van computers bij bewust overtreden van deze afspraken.


De Lispeltuut werkt met Google. Google Drive voor alle documenten, spreadsheets, presentaties, formulieren, pdfjes, tekeningen, sites... en Google Photo voor al onze foto's. Dit doen we omdat het voor iedereen, van jong tot oud heel gemakkelijk werkt. We kunnen makkelijk delen; maar over welke content en hoe we delen (bewerken, inzien, suggesties) maken we met elkaar afspraken. Kinderen kunnen thuis gewoon verder werken. Hetzelfde geldt voor alle documenten in hun eigen mapje op Google Drive. Als kinderen thuis inloggen met hun schoolaccount op chrome (en dat kan op elk systeem), is ook het filter Safe Search van Google ingeschakeld. Ook zijn heel veel YouTube filmpjes geblokt vanwege de ingeschakelde ‘beperkte modus’. Let u er dan op dat er niet ook ingelogd is met een privé account. (Wettelijk mogen kinderen pas vanaf hun 16e verjaardag een privé account hebben.)

De vraag of dat digitaal werken in the cloud allemaal wel veilig is nemen wij zeer serieus. Om die reden is Hans aanwezig geweest bij bijeenkomsten waar Google uitleg gaf en besprak hij met Google medewerkers hoe die veiligheid is geregeld. O.a. bij Google Cloud Next Amsterdam op wo 21 juni 2017 en Go2017 in Amsterdam op woensdagmiddag 27 september 2017. Google houdt zich aan GDPR. Dat betekent in eenvoudige woorden:

 • alle data die wij creëren en opslaan blijft van ons (de school); we bewaren data zolang een kind op school zit en 2 jaar daarna.

 • Google gebruikt géén data voor analyses

 • educatieve accounts blijven gevrijwaard van reclames

Specifiek beschrijft Google hier het beleid. En hier kunt u nog veel meer lezen. En hier informatie over het privacy beleid.