burgerschap

van onze startpagina:

Welkom bij de Lispeltuut.

Pauwenburg 8, 8226 TA Lelystad, 06-14398888 www.lispeltuut.nl, info@lispeltuut.nl

School waar je leert samenleven.

Annie M.G. Schmidt, schrijfster van prachtige kinderboeken, verhaalde in haar boek Pluk van de Petteflet over de Lispeltuut. Een schelpdiertje dat Pluk helpt de juiste weg te vinden. Wij willen kinderen helpen zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid, door voor de kinderen steeds een Lispeltuut te zijn.

Voor ondernemende, betrokken en nieuwsgierige kinderen.

ONZE VISIE OP LEREN

Opgroeien is leren.

Dat doe je soms alleen, vaak met anderen.

Leren doe je van elkaar... met elkaar.

Leren doe je thuis, op weg, op school.

Van aankleden tot koken,

van een spelletje doen tot het lezen van een boek.

Soms in vrijheid, dan weer geleid door ouders,

broertjes-zusjes, groeps- en schoolgenoten, de meester-juf.

Van peuter tot steeds een stukje zelfstandiger.

Met aandacht en zorg voor iedereen.

De Lispeltuut verstaat onder burgerschap:

 1. De visie van de school op mens en maatschappij - Leren leven met verschillen

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. Dan kun je van elkaar leren - mensen van verschillende leeftijd en levenservaring, verschillende rassen en culturen, mannen en vrouwen, verschillende levensbeschouwelijke achtergronden enz. In een Jenaplanschool komen grote verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Het is onrechtvaardig om die te negeren. Dat gaat ten koste van allen die andere dan gemiddelde mogelijkheden hebben, van zwakkeren die recht hebben op extra hulp en bescherming. Van kinderen die zich in een langzamer tempo ontwikkelen of van kinderen die meer aankunnen dan hun leeftijdsgenoten. Kinderen wordt in een Jenaplanschool geleerd op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen te leren omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in een Jenaplanschool. Een gevolg van het formeren van stamgroepen is dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: Een jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste, enz. Daardoor doen de kinderen belangrijke sociale ervaringen op. In dit opzicht zelfs meer dan in een gezin mogelijk is. De groepsleid(st)er helpt de kinderen bij dit ingewikkelde leerproces.

Onze schoolregels.

Deze worden diverse keren per jaar worden besproken in alle groepen.

We geven elkaar een complimentje.

We noemen elkaar bij de eigen naam.

We zorgen goed voor elkaar.

We gedragen ons (rustig) in en buiten school,

en we houden rekening met anderen.

We komen op tijd.

We blijven buiten in de pauze.

We zorgen samen voor een opgeruimde school.

Aan de hand van Klassenkracht worden groepsregels bij herhaling besproken en eventueel aangepast.

Leest u vooral ook de pagina's jenaplan, onderwijs en identiteit.

  • we zorgen samen voor een opgeruimde school:

   • in alle groepen scheiden van afval (GFT, plastic, papier, rest)

   • dagelijks kinderen met emmers en grijpers (zwerfafval)

  • project social media (najaar 2021) met ouderavond.

  • werken in de schooltuin

  • maatjeslezen

2. Leerlingen van onze school in het kader van hun sociale en maatschappelijke vorming.

We hebben de indruk dat we een gemeleerde schoolbevolking hebben, die vergelijkbaar is met de gemiddelde bevolking van Lelystad. Onze kinderen komen vanuit heel Lelystad en omgeving:

De tabel laat zien dat kinderen vanuit geheel Lelystad en de buitengebieden komen. Dat zegt niet zoveel over eventuele specifieke behoeften, maar biedt de mogelijkheid om kinderen vanuit allerlei maatschappelijke klassen te leren samenwerken. Er zijn kinderen uit rijke en arme gezinnen; zowel financieel als sociaal.

3. De eisen die de overheid stelt aan de bevordering van burgerschap.

Leest u hier: PO-raad - burgerschap.

Ook in de nieuwe Wet Burgerschapsonderwijs hebben scholen de vrijheid om vanuit hun eigen identiteit kleur te geven aan het thema Burgerschap. Enkele onderwerpen zijn echter wel verplicht, dit noemen we de gemeenschappelijke kern:

 1. Kennis van de democratie, de rechtstaat en de grondrechten. Voor PO betekent dit kerndoelen 36, 37, 38 en 43. Lees uitgebreid bij SLO, samengevat:

  • kerndoel 36 - De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

  • kerndoel 37 - De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

  • kerndoel 38 - De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

  • kerndoel 43 - De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

 2. Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties.

 3. Een respectvolle oefenplaats bieden waarin actief geoefend wordt met de basiswaarden en burgerschapsvaardigheden.

 4. Kennis, inzicht en respect voor de 3 basiswaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

T.a.v. nummer 2, 3 en 4: dit zijn dagelijks terugkerende activiteiten tijdens het werken in de stamgroep.

Hieronder vooral heel veel voorbeelden..

donderdag 27 oktober 2022

Vandaag hebben alle kinderen, na een presentatie van DonkerGroep, meegedacht over de vergroening van het schoolplein.

dinsdag 11 oktober 2022

Er is hard gewerkt in de schooltuin. Nieuwe aardbeistekken geplant, bloemenmix gekortwiekt en onkruid op de composthoop gedaan. Worteldoek aangebracht en tevens pastinaak- en boerenkoolplantjes in de grond gestopt (experiment). Nu maar hopen dat we een zachte winter krijgen.

maandag 10 oktober 2022

Van 11.15 - 11.45 uur, Wervingsconcert Lelystad vol Talent - In de hal van de school. Voor groep 5 en 6. Zie ook de pagina extra.. .

17 juli 2017 - Trash - de vuilnismannen

17 juli 2017 - schoonmaken