personeelsbeleid

Algemene organisatie

De Lispeltuut is een platte organisatie. Met een directeur en 21 leerkrachten. Twee leraren zijn IB-er (MirjamB en Dorien),  één leraar is directielid (Krishna) én 2 leraren zijn specialist (Oscar en Eline). Daarmee is 28% van de leraren ingedeeld in schaal LC en 72% in LB. Verder werken in onze school veel vrijwilligers. Merendeels ouders van school, die helpen ons bij allerlei taken (o.a. aangemeld via de Pluk-je-hulpvacatures). Daarnaast zijn er voortdurend betaalde vrijwilligers in onze school. Zie ook de pagina team.

Teamkwaliteiten

Ons team is ervaren, deskundig en divers. Iedereen voldoet minimaal aan de bekwaamheidseisen. Er is veel kennis over kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn betrokken bij kinderen met een hulpvraag. Wij beseffen de gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen. We stimuleren dat leerkrachten makkelijk bij elkaar binnen stappen voor advies of raad, dat zij elkaar durven aan te spreken op pedagogisch en didactisch handelen. De bereidheid tot het zichzelf professionaliseren is groot. Er zijn specialisten op diverse onderwijsgebieden aanwezig.

Deskundigheidsbevordering

Leerkrachten zijn competent en vaardig op alle gebieden die de overheid voor leerkrachten verplicht heeft gesteld. Deskundigheid wordt vooral vergroot door samenwerking en overleg met collega's binnen en buiten de eigen school. Daarnaast worden er cursussen of opleidingen gedaan om verder te ontwikkelen op een bepaald gebied. Dat kan individueel zijn, maar ook als team of als een deel van het team. Er is veel mogelijk. Collega's hebben bij voorkeur een bevoegdheid jenaplan én gym. 

Aanname nieuw personeel

Bij de aanname van personeel stellen we voorop dat iemand onze visie onderschrijft, en goed binnen het team past. Onze voorkeur gaat uit naar een leerkracht die over het jenaplandiploma en een gym-bevoegdheid beschikt of bereid is deze te gaan behalen in de toekomst. Bij de gesprekken is altijd de directeur, een personeelslid en een ouder (meestal MR-lid) aanwezig.

Werkdruk

De werkdruk in het onderwijs is op dit moment hoog. Vanuit de overheid zijn extra middelen beschikbaar voor werkdrukverlichting. Die zijn op De Lispeltuut ingezet door het creëren van kleine groepen. De 4 onderbouwgroepen (0-1-2) starten elk schooljaar met 17-18 kinderen. De midden- en de bovenbouw (3-4-5 en 6-7-8) hebben ongeveer 25 kinderen. We streven ernaar om in elke groep niet meer dan 25 kinderen te hebben. 

Startende leraren

Een leraar die net is afgestudeerd is startbekwaam. Na drie jaar ervaring wordt deze basisbekwaam en vervolgens vakbekwaam. Zie o.a. info bij de PO-raad. In onze school is de belangrijkste begeleider van een nieuwe collega (dat kan ook een collega zijn die al vakbekwaam is) de bouwgenoot. Eén bouwgenoot is de directe sparringpartner. Voor de formele begeleiding zorgt de opleider in de school en starterscoach. Dat is op dit moment Krishna.

Wilt u ook leraar worden? Kijk dan bijvoorbeeld hier.

lerarentekort

In Nederland is een groeiend lerarentekort. Veel scholen hebben moeite om de formatie te organiseren, bij ziekte zijn vrijwel geen vervangers te vinden. De Lispeltuut heeft momenteel (september 2021) genoeg leraren in dienst, waardoor we ook nog relatief kleine groepen kunnen organiseren én we ook de zorgstructuur nog goed vorm kunnen geven. Helaas is dat geen garantie voor de toekomst. Daarom hebben ook wij een vervangingsplan opgesteld.

2019-09 vervangingsplan Lispeltuut

Als een leerkracht, met groepstaken, afwezig is, moet deze worden vervangen. We hebben daartoe de volgende mogelijkheden:

NB: we bekijken per situatie of de volgorde blijft staan..


Voor langere termijn problemen: (ad 7) bij géén structurele vervanging: groepen herverdelen 

Parttimer of fulltimer.. als een fulltimer langer afwezig is vraagt dat eerder om structurele keuzes in de organisatie: