leerlingenzorg

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook - mensen van verschillende leeftijd en levenservaring, verschillende rassen en culturen, mannen en vrouwen, verschillende levensbeschouwelijke achtergronden enz. Het maakt dat we van elkaar kunnen leren.  Op elke plek waar mensen samenleven komen grote verschillen in eigenschappen, achtergronden en capaciteiten voor. Het is niet meer dan rechtvaardig om daaraan tegemoet te komen. 

Kinderen leren in een Jenaplanschool op een rechtvaardige en vreedzame manier om te gaan met verschillen. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in onze school. Een gevolg van het formeren van stamgroepen is, dat de positie van kinderen na elk jaar verandert: Een jongste wordt middelste, een middelste wordt oudste, enz. Daardoor doen de kinderen belangrijke sociale ervaringen op.  De stamgroepsleider helpt de kinderen bij dit leerproces.

De zorg voor de individuele leerling ligt in 1e instantie bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht kan voor hulp en begeleiding bij de collega’s, de directeur en in het bijzonder de Intern Begeleider (Mirjam Braaf of Dorien Heideman) terecht. Geregeld zijn er leerlingbesprekingen in school. Ook is er overleg met een team van deskundigen van buiten de school (SMW, orthopedagoog en jeugdverpleegkundige). Hierin wordt over kinderen gesproken om zo professioneel mogelijk begeleiding en steun te kunnen geven aan een kind. 

Regelmatig worden kinderen in de school extra begeleid. Ze krijgen dan bijvoorbeeld andere taken in de groep: een andere taaloefening, extra sommen.... Dat gebeurt omdat een kind het erg moeilijk vindt, maar ook omdat een kind het juist erg gemakkelijk vindt. Soms kan de groepsleerkracht niet voldoende begeleiding geven aan een kind. Dan kan het kind tijdelijk of voor langere tijd  hulp krijgen binnen of buiten de groep. Dat kan een leraar zijn, maar ook een ouder, een vrijwilliger of een medeleerling. 

Soms er er hulp van buiten de school nodig. Dit zullen we alleen opstarten met uw toestemming.  

Leerlingenzorg - Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat geregeld kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider aanmelding nodig vindt voor deskundige hulp van buitenaf, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. In overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. Wat houdt dat Onderwijsloket eigenlijk in en wat doet het?

U kunt het Onderwijsloket zien als de plek waar scholen vragen neerleggen voor speciale onderwijsondersteuning. Dat wordt gedaan met het 'aanmeldingsformulier Onderwijsloket'; waarin de hulpvraag wordt beschreven. U kunt zelf ook contact opnemen met het onderwijsloket.

Het Onderwijsloket leest de hulpvraag van school of ouders. Het kan zijn dat het onderwijsloket u of de school uitnodigt voor een gesprek. Als blijkt dat de noodzakelijke en juiste ondersteuning voor uw kind niet op onze school kan worden aangeboden, maar bijvoorbeeld wel op een school voor speciaal onderwijs, wordt daarvoor een aanvraag ingediend. Het Onderwijsloket en school zorgt ervoor dat de aanmelding correct verloopt. U bent vanzelfsprekend als ouders altijd en overal bij betrokken, vanaf de aanmelding zelf tot en met alles wat er daarna gebeurt. Er wordt niets gedaan zonder uw nadrukkelijke toestemming! Daarom moet er ook altijd een  toestemmingsverklaring door u worden ondertekend. De looptijd van een traject via het Onderwijsloket is 8 weken.

Samengevat: als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij niets zonder uw toestemming! 

U kunt het onderwijsloket telefonisch bereiken via 0320-214215.

Leerlingenzorg - schoolondersteuningsprofiel

In het kader van Passend Onderwijs maken we een schoolondersteuningsprofiel. Het SOP biedt informatie over de kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning. Het doel van Passend Onderwijs is dat alle scholen in het samenwerkingsverband bieden samen een dekkend aanbod bieden voor alle kinderen.

Nevenstaand (gedateerd - 2019) SOP vindt u aangepast aan de huidige situatie onder SOP 23-24.

Het ondersteuningsteam:

Gezamenlijk zorgen we voor een sterke pedagogische basis in Lelystad voor alle kinderen en hun opvoeders. Per stadsdeel en school zorgen we voor een efficiënt werkend OndersteuningsTeam (OT), bestaande uit de directeur, intern begeleider, orthopedagoog, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Zij zijn vraagbaak en denktank bij de begeleiding van hulpvragen van ouders en leerkrachten. Als dat nodig is zijn zij de schakel naar specialistische hulpverlening. 

Leidende principes van het OndersteuningsTeam/SWV

Elk schooljaar staan data gepland waarop het ondersteuningsteam bij elkaar komt op de Lispeltuut. Maar tussendoor zijn wij ook bereikbaar voor vragen.

Linda-Karin Hoekstra - orthopedagoog

Beste ouders en verzorgers, Sinds 1 januari van dit jaar, werk ik een halve dag per week als orthopedagoog voor de Lispeltuut. Ik stel me graag aan u voor.

Ik ben Linda-Karin Hoekstra en geboren in Friesland, ik woon al langere tijd in Almere. Daar woon ik samen met mijn man, onze twee dochters wonen niet meer thuis. Al op jonge leeftijd wist ik, dat ik later “juf” wilde worden. Ik heb ongeveer dertien jaar lesgegeven in het basisonderwijs in het begin in Amsterdam Zuidoost en later in Almere. Daarna heb ik ambulante begeleiding opgezet voor het Taalcentrum in Almere en heb een aantal jaren als ambulant begeleider gewerkt. Omdat het vak van orthopedagoog mij erg trok, ben ik pedagogische wetenschappen gaan studeren aan de UvA. Na deze opleiding heb ik als orthopedagoog gewerkt voor het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) en voor een schoolbegeleidingsdienst. Nadat ik jaren voor de SKO als adviseur primair proces heb gewerkt, heb ik nu weer de stap gezet naar het werken als orthopedagoog. Op de Lispeltuut ben ik actief in het ondersteuningsteam, het OT, daarnaast bespreken de interne begeleiders Dorien en Mirjam leerlingen met mij, dit gaat dan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van leerlingen wat betreft gedrag en of het leren in de stamgroep. Dit betekent dan ook vaak, dat ik met de leerkracht overleg en dat we samen op zoek gaan naar een beste manier van aansluiten bij de leerling. Ik kan de vraag krijgen om een leerling te observeren, of stel dit zelf voor. Verder voer ik klein of uitgebreider onderzoek uit, zoals bijvoorbeeld: een rekenonderzoek of een intelligentieonderzoek.

Ik hoop, dat u nu een beetje een idee heeft van mijn werkzaamheden op de Lispeltuut. Meestal ben ik op de dinsdagmiddag op de Lispeltuut, dus heeft u een vraag of wilt u uzelf even voorstellen, loop gerust naar mij toe. Ik zie uit naar een fijne samenwerking! 

Vriendelijke groet van Linda-Karin Hoekstra

Marieke Klein Nijenhuis  – schoolmaatschappelijk werk

Vanuit Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland ben ik als schoolmaatschappelijk werker betrokken bij de Lispeltuut. Als schoolmaatschappelijk werker kan ik met ouders en school mee denken en ondersteuning bieden. Ook geef ik informatie en advies over bijvoorbeeld de mogelijkheden van specialistische hulpverlening. Bij de hulpverlening van schoolmaatschappelijk werk kunt u denken aan hulp/advies bij: opvoedingsproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders in de opvoeding en helpt hen de problemen op te lossen en komt waar mogelijk op huisbezoek. Naast deze problemen kan schoolmaatschappelijk werk ook op andere gebieden ondersteunen. Er kan bijvoorbeeld iets aan de hand zijn in de relatie van de ouders waarmee het kind ook te maken heeft, bijvoorbeeld wanneer ouders uit elkaar gaan. Of er zijn problemen met andere kinderen in het gezin of in de buurt. Naast de hulp aan ouders en kinderen, geeft schoolmaatschappelijk werk advies en ondersteuning aan de leerkrachten/intern begeleider(s). Ook worden er vanuit MDF verschillende trainingen georganiseerd voor ouders en kinderen.

smwfoldermetfote

Hulp nodig? 

Lees hieronder voor concrete informatie. Of ga in gesprek met onze intern begeleider, juf Mirjam - mirjam@lispeltuut.nl.

MDF ziet steeds vaker gezinnen die het financieel moeilijk hebben en/of in armoede leven. Hieronder enkele flyers vanuit MDF met informatie. Denk ook aan de hulp van voedselbanklelystad Lelystad  en via jeugdfondssportencultuur Groet, Marieke Klein Nijenhuis, Schoolmaatschappelijk werker.

Financieel spreekuur Lelystad.pdf
Flyer Sociaal raadslieden MDF.pdf
Flyer workshop uitkomen met je inkomen MDF.pdf
Flyer Energie besparen MDF.pdf
Flyer workshop recht op geld MDF.pdf

Leerlingenzorg - ESAR: Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd

Sinds 2009 is ESAR landelijk actief. Een volwassene die vanuit zijn functie verantwoordelijk is voor een jongere en zich zorgen maakt, kan op basis van een aantal vastgestelde criteria, een registratie in ESAR doen. Op school is dat vaak een leerkracht, maar op de sportclub kan dat ook de trainer zijn. Er worden geen inhoudelijke gegevens over de jongere geregistreerd. Alleen de zorg wordt geuit. Wanneer meerderen iets registreren over een bepaalde jongere, ontstaat een match en ontvangen degenen die gemeld hebben elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij tot een gezamenlijke aanpak komen.

Geplaatst di 8 mei 2018

Nieuwe website voor Jeugd- en Gezinsteam Lelystad

De nieuwe website voor het Jeugd en Gezinsteam (JGT) Lelystad, www.jgtlelystad.nl, is online. Het is een volledig nieuwe website met informatie over onder andere opvoeden, ouderschap, gedrag en over het omgaan met een (echt)scheiding.

Samen met jongeren en gezinnen

Het Jeugd en Gezinsteam Lelystad richt zich op preventie, ondersteuning en jeugdhulp voor jongeren en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsvragen. De professionals van het Jeugd en Gezinsteam zijn er voor jongeren en gezinnen die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Zij helpen je graag verder bij problemen op school, bij scheidingsvragen en bij opvoeden. Zij denken met je mee, geven je advies of begeleiding, zodat je weer verder kunt. Kijk op de www.jgtlelystad.nl voor meer informatie.

Nieuwe website

Voorheen konden alle inwoners en professionals terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen rondom jeugd en gezin. Veel informatie van deze website is onderdeel geworden van de nieuwe website onder het thema opgroeien en opvoeden. Het CJG is niet langer apart georganiseerd. De instellingen die aan het CJG verbonden waren, werken nu in een samenwerkingsverband met het Jeugd en Gezinsteam.

Eén telefoonnummer: 088-0029922

Een vraag over opvoeden en opgroeien? Bel dan met 088-0029922, dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar. Op de www.jgtlelystad.nl lees je tips, ervaringen en meer informatie voor wat het JGT voor jou kan betekenen.