gidsen en plannen

Uit de schoolgids: 4.20 Kwaliteit van ons onderwijs: een goed pedagogisch klimaat. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

● Het kind staat voorop en de school moet zich daarom richten naar het kind. De school moet inspelen op de eigen aard, de aanleg en het tempo van ieder kind afzonderlijk.

● Het kind is een lid van de gemeenschap en moet daarom leren om zich in groepsverband te ontwikkelen.

Het één kan niet zonder het ander, maar het is van groot belang, dat ieder kind telkens weer leert kiezen: welk belang weegt nu het zwaarst: dat van mijzelf of dat van de groep? Petersen (de grondlegger van het jenaplanonderwijs) gaat ervan uit, dat een kind zich in één doorgaande lijn ontwikkelt, gevoelsmatig en verstandelijk. De school schept voorwaarden, die nodig zijn voor die ononderbroken ontwikkeling.

Wij vinden dat kwaliteit meer is dan een (CITO-)toets. Natuurlijk willen wij goed weten hoe het met uw kind gaat. Hiervoor gebruiken we allerlei methoden. Het leerlingvolgsysteem is één van die middelen. Dit bestaat uit:

● Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen van dag tot dag, via observaties door de leerkracht.

● Methode afhankelijke toetsen: dictees bij Woordbouw (spellen en stellen), rekentoetsen bij Alles Telt, Nieuwsbegrip toetsen, enz.

● Methode onafhankelijke toetsen, zoals bijvoorbeeld CITO-toetsen: we toetsen alle kinderen 2x per jaar op de basisvakken: taal, lezen (technisch en begrijpend), spelling en rekenen.

We maken veel plannen en delen die met iedereen. Alle actuele plannen vindt u in een gedeelde map op GoogleDrive:

schoolgids 2018-2019

(stijl Scholen op de kaart)

Venster schoolgids 2018-2019 40950-27TZ-000 11-07-2018.pdf

schoolgids 2017-2018

('oude' stijl)

2017-2018 schoolgids.pdf

Aannamebeleid leerlingen Lispeltuut Lelystad.

De Lispeltuut is gestart op 1 februari 2002. Er was vanaf het begin een explosieve groei. Over de schoolgrootte is intensief gediscussieerd door ouders en team. We kwamen tot de een gewenste schoolgrootte; sinds 2006 hebben we grenzen aan de groei bepaald en heeft De Lispeltuut een stabiel aantal leerlingen. De extra middelen voor werkdrukvermindering, vanaf 1-8-2018, hebben we o.a. ingezet voor de start van een 4e kleutergroep. Het resultaat vanaf 1 augustus 2018 is:

     • Een schoolgrootte van 12 groepen met stamgroepgrootte van 17-25 kinderen in de onderbouw en maximaal 25 kinderen per midden- en bovenbouw.
     • Per schooljaar nemen we 'aan de onderkant' maximaal 33 kinderen aan, die in dat schooljaar 4 jaar worden (NB een schooljaar duurt van 1 oktober t/m 30 september). Broertjes en zusjes worden eerst ingeschreven, hierna op volgorde van inschrijving.
     • Kinderen wonen bij voorkeur in het voedingsgebied (Landerijen en Waterwijk + buitengebieden).
     • Voor zij-instromers (kinderen van een andere school) is vrijwel geen ruimte. U kunt het natuurlijk altijd navragen bij de directeur, Hans Vos.
     • We werken met een wachtlijst. U kunt uw kind daarop laten plaatsen door basisgegevens (met minimaal: naam, geboortedatum, huidige groep, huidige school, reden van schoolverandering..) te mailen naar info@lispeltuut.nl (mag ook in de vorm van een WhatsApp naar 06-14398888)

Als een ouder geïnteresseerd is voor aanmelding van zijn of haar kind op onze school kan deze ouder contact opnemen met de school. Tijdens het eerste contact wordt geïnformeerd naar de reden van belangstelling:

    • Mijn kind wordt 4 jaar (meld u op tijd, want wij hanteren grenzen aan de groei).
    • Wij verhuizen naar of binnen Lelystad.
    • Mijn kind zit op een andere school in Lelystad. We zijn niet tevreden.

Voor het vaststellen van de leerbehoefte bestaan geen harde criteria. In het onderzoek naar deze leerbehoefte nemen we mee:

 • leer- of ontwikkelingsgebied waar extra ondersteuning bij nodig is
 • de benodigde expertise in de school of hoe die is te organiseren via een externe partner
 • de zorgcapaciteit van de groep: aantal kinderen met extra ondersteuning & de belastbaarheid van de leraar

Tijdens het eerste contact wordt besproken of het kind een bijzondere leer- of zorgbehoefte heeft. 'Zijn wij in staat het beste onderwijs voor uw kind te bieden?' Als dat zo is en er is plaats, dan kunnen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Echter bij onvrede op de huidige school wijzen wij er op dat de zorgplicht voor het kind bij die school ligt. De ouders bespreken eerst met die school of plaatsing op een andere school gewenst is. Die school neemt dan contact op met de nieuwe school. Dat betekent dat de ouder samen optrekt met de huidige school van de leerling (en eventueel het onderwijsloket van SWV PO 2403).

Tijdens het persoonlijke gesprek met de directeur (of een andere medewerker van de school) krijgt de ouder een rondleiding door de school (liefst onder schooltijd) en wordt de schoolgids geheel doorgenomen. En uiteraard nemen we de tijd om uw vragen te beantwoorden. Na een kennismakingsgesprek kunt u uw kind inschrijven. U moet bedenken dat uw kind zindelijk moet zijn als het naar school gaat.

2018-2019 verbeterplannen.pdf
2017-2018 evaluatie verbeterplannen.pdf
2017-2018 verbeterplannen.pdf
2016-2017 evaluatie verbeterplannen.pdf

Uitslag eindtoets 2018

Schoolrapport_2018_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2017

publicatie - Schoolrapport_2017_27TZ00.pdf
2016-2017 verbeterplannen.pdf
2018-03 SKOFV_Lispeltuut_SOP.pdf
2015-2019_schoolplan.pdf
2015-2019_Schoolprofiel-Lispeltuut.pdf
protocol meer-begaafdheid 2016.pdf
2016-09 School Maatschappelijk Werk Flevoland.pdf
2016-06 Protocol medisch handelen SKO.pdf

Van de pagina 'sociale veiligheid':

Wij willen kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Niet alleen in de klas, maar zeker ook op het schoolplein, op de gang, op weg naar de gymzaal, in de gymzaal en tijdens het overblijven. Leren met elkaar, samen spelen en samen werken. Proberen elkaar te helpen. Ruzies op te lossen door met elkaar te praten en niet door elkaar pijn te doen. Dit alles zal bijdragen aan een prettige sfeer op school.

Wat, als er iets mis gaat? U begrijpt dat de juiste plek voor uw klacht niet op het schoolplein of ‘in de wandelgangen’ te vinden is. Ook de moderne manier van delen: WhattsApp, FaceBook, YouTube, GooglePhoto, en alle andere mogelijkheden van Social Media zijn niet de plaats waar u uw klacht moet delen. Het lost niks op, er wordt niks mee gedaan, de verantwoordelijke personen raken niet bekend met uw vraag, probleem of klacht.

Dus komt u alstublieft gewoon naar ons toe! Praat met en niet over ons!

  1. Uw vragen / opmerkingen / klachten kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind.
  2. U kunt daarna bij de directeur van de school terecht. // Ook de IB-ers kunt u daarvoor benaderen.
  3. Op schoolniveau is Daniëlle Meijvogel (teamlid) en mevrouw Miranda Duiveman (ouder) vertrouwenspersoon. U kunt ook hen uw vragen voorleggen.

Hieronder vindt u nog enkele formele documenten.

Klachtenregeling SKO 2017

Klachtenregeling SKO 2017.pdf

Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO

Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO.pdf

Protocol time out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders - SKO

Protocol time out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders SKO.pdf
memo externe vertrouwenspersoon.pdf