gidsen en plannen

Kwaliteit van ons onderwijs: een goed pedagogisch klimaat. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

● Het kind staat voorop en de school moet zich daarom richten naar het kind. De school moet inspelen op de eigen aard, de aanleg en het tempo van ieder kind afzonderlijk.

● Het kind is een lid van de gemeenschap en moet daarom leren om zich in groepsverband te ontwikkelen.

Het één kan niet zonder het ander, maar het is van groot belang, dat ieder kind telkens weer leert kiezen: welk belang weegt nu het zwaarst: dat van mijzelf of dat van de groep? Petersen (de grondlegger van het jenaplanonderwijs) gaat ervan uit, dat een kind zich in één doorgaande lijn ontwikkelt, gevoelsmatig en verstandelijk. De school schept voorwaarden, die nodig zijn voor die ononderbroken ontwikkeling.

Wij vinden dat kwaliteit meer is dan een (CITO-)toets. Natuurlijk willen wij goed weten hoe het met uw kind gaat. Hiervoor gebruiken we allerlei methoden. Het leerlingvolgsysteem is één van die middelen. Dit bestaat uit:

● Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen van dag tot dag, via observaties door de leerkracht.

● Methode afhankelijke toetsen: dictees bij Woordbouw (spellen en stellen), rekentoetsen bij Alles Telt, Nieuwsbegrip toetsen, enz.

● Methode onafhankelijke toetsen, zoals bijvoorbeeld CITO-toetsen: we toetsen alle kinderen 2x per jaar op de basisvakken: taal, lezen (technisch en begrijpend), spelling en rekenen.

We maken veel plannen en delen die met iedereen. Alle actuele plannen vindt u in een gedeelde map op GoogleDrive:

schoolgids 2019-2020

(stijl Scholen op de kaart)

Venster schoolgids 2019-2020 40950-27TZ-000 28-05-2019 (1).pdf
evaluatie 2018-2019 verbeterplannen.pdf
2019-2020 verbeterplannen.pdf

Uitslag eindtoets 2019

Schoolrapport_2019_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2018

Schoolrapport_2018_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2017

publicatie - Schoolrapport_2017_27TZ00.pdf

Uitslag eindtoets 2016

2016-04-19,20_IEP-eindtoets-Schoolrapport_27TZ00.pdf
2016-2017 verbeterplannen.pdf
2018-03 SKOFV_Lispeltuut_SOP.pdf
2015-2019_schoolplan.pdf
protocol meer-begaafdheid 2016.pdf
2016-09 School Maatschappelijk Werk Flevoland.pdf
2016-06 Protocol medisch handelen SKO.pdf

Van de pagina 'sociale veiligheid':

Wij willen kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Niet alleen in de klas, maar zeker ook op het schoolplein, op de gang, op weg naar de gymzaal, in de gymzaal en tijdens het overblijven. Leren met elkaar, samen spelen en samen werken. Proberen elkaar te helpen. Ruzies op te lossen door met elkaar te praten en niet door elkaar pijn te doen. Dit alles zal bijdragen aan een prettige sfeer op school.

Wat, als er iets mis gaat? U begrijpt dat de juiste plek voor uw klacht niet op het schoolplein of ‘in de wandelgangen’ te vinden is. Ook de moderne manier van delen: WhattsApp, FaceBook, YouTube, GooglePhoto, en alle andere mogelijkheden van Social Media zijn niet de plaats waar u uw klacht moet delen. Het lost niks op, er wordt niks mee gedaan, de verantwoordelijke personen raken niet bekend met uw vraag, probleem of klacht.

Dus komt u alstublieft gewoon naar ons toe! Praat met en niet over ons!

    1. Uw vragen / opmerkingen / klachten kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind.
    2. U kunt daarna bij de directeur van de school terecht. // Ook de IB-ers kunt u daarvoor benaderen.
    3. Op schoolniveau is Daniëlle Meijvogel (teamlid) en mevrouw Miranda Duiveman (ouder) vertrouwenspersoon. U kunt ook hen uw vragen voorleggen.

Hieronder vindt u nog enkele formele documenten.

Klachtenregeling SKO 2017

Klachtenregeling SKO 2017.pdf

Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO

Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO.pdf

Protocol time out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders - SKO

Protocol time out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders SKO.pdf
memo externe vertrouwenspersoon.pdf