betaalgegevens kamp en OV

Het basisonderwijs is gratis. Toch vragen we u elk jaar om de ouderbijdrage (=vrijwillig) en de kampbijdrage (=niet vrijwillig, want een onderdeel van ons lesprogramma). Hier leest u de hoogte van die bedragen en de betaalgegevens.

Op de Lispeltuut vragen we 2 verschillende bedragen aan ouders:

1. Vrijwillige ouderbijdrage; In de schoolraad zijn alle ouders vertegenwoordigd via de oudervereniging. Alle ouders zijn lid van deze vereniging. Wij willen als school natuurlijk ook extra activiteiten doen voor en met de kinderen. Zoals in elke school is er ook in onze school onvoldoende budget om met name de festiviteiten en activiteiten voor kinderen wat extra aan te kleden. Daarom verzoeken wij u een bijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig. Het bedrag per schooljaar is € 30,-. (kinderen die een deel van het schooljaar naar school gaan betalen alleen voor dat deel).

De ouderbijdrage kunt u betalen op girorekening NL41INGB0002244541

t.n.v. st. schoolraad De Lispeltuut, te Lelystad

Vermeld in de omschrijving de naam van uw kind(eren).

Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen (4-jarigen, verhuizers), betalen een deel van de ouderbijdrage, naar rato van het aantal maanden op school. Dat gaat volgens deze staffel:

oktober 2018: € 30,- // november 2018 € 27,- // december 2018 € 24,- // januari 2019 € 21,-

februari 2019 € 18,- // maart 2019 € 15,- // april 2019 € 12,- // mei 2019 € 9,-

juni 2019 € 6,- // juli 2019 € 3,-

2. Kampbijdrage (=niet vrijwillig, want een onderdeel van ons lesprogramma); Ook dit schooljaar (2018-2019) gaan alle kinderen weer op kamp. Zodra de kamplocaties en kampkosten bekend zijn, wordt dat hier gepubliceerd.

De Kampbijdrage (obo € 14,- // mibo € 25,- // bobo € 35,-) kunt u betalen op rekening NL75INGB0002778205

t.n.v. katholieke jenaplanschool De Lispeltuut te Lelystad

Vermeld in de omschrijving de naam van uw kind(eren).

Kampen 2019:

De bovenbouw gaat in mei op kamp naar: Kamp Ascanen - Lelystad // kosten € 35,-

      • 15 t/m 17 mei - Hasselbramen en Zaza's
      • 27 t/m 29 mei - Petteflet en Torteltuin

jeugd sport cultuur fonds

Als betalen voor u niet zo gemakkelijk is, neem dan bijtijds contact met ons op. Misschien kunnen we samen wat regelen, eventueel in samenwerking met één van deze organisaties:

Stichting Leergeld (kinderen kansen bieden om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten)

jeugdsportfonds (Het Jeugdsportfonds Lelystad geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Lelystad de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)

jeugdcultuurfonds (De stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen.Intermediair Lispeltuut: Hans Vos.)